MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D1D547.C4422AC0" Dette dokument er en webside i én fil. Det kaldes også en webarkivfil. Hvis du ser denne meddelelse, skyldes det, at webbrowseren eller editoren ikke understøtter webarkivfiler. Hent en webbrowser, der understøtter webarkivfiler, f.eks. Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01D1D547.C4422AC0 Content-Location: file:///C:/F6955D12/file3826.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

 =

 

VEDTÆGT= ER OG REGLEMENTER

 

FOR

 

 

FORENINGEN

 

 

LOLLAND-FALST= ER BRANDVÆSENS ORKESTER

 <= /span>

CVR NR. 30981871=


§1      FORMÅ= ;L

 

Foreningen er oprettet til gensidig forståelse = for musik og kulturlivet blandt egnens borgere.

 

1.   At give musikere på Lol= land og omegn mulighed for at dyrke orkester-sammenspil til gavn og glæde = for dem selv og for deres musikalske udvikling.

 

2.   Ovenstående punkter 1 o= g 2 søges opfyldt ved afholdelse af faste ugentlige prøver og at indstudere koncertprogrammer.

 

§2      MEDLEMMER<= o:p>

 

1.   For at kunne blive optaget i orkestret som aktivt medlem kan dirigenten og bestyrelsen forlange aflæggelse af en godkendt prøve. Er der folk, der ønske= r at lære at spille, kan bestyrelsen, såfremt der er ledige instrume= nter, udlåne disse. Det forlanges, at der tages undervisning på det t= il ham eller hende udleverede instrument. Foreligger der ikke resultater efter= en rimelig tid (½ år), kan bestyrelsen forlange det udleverede instrument afleveret igen.

 

§3      ØKO= NOMI

 

1.    Foreningen har sin egen selvstændige økonomi.

 

2.    Hvert medlem betaler et månedligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Al restance skal være betalt før den ordinære generalforsamling. Såfremt restance er aktuel, har det pågældende medlem ingen stemmeret.

 

3.    Foreningens økonomisk= e grundlag tilvejebringes gennem offentlige tilskud, samt gennem andre tilskud,   jv. musikloven. Derudover kan= der modtages honorar for koncerter samt tilskud fra private personer.

 

4.    Koncerter for Lolland-Falste= r Brandvæsen er vederlagsfrit.

 

5.    Foreningens regnskabså= r er fra 1. januar til 31. december. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisorer.<= /span>

 

 

§4      EFFEKTER <= o:p>

 

1.      = Hvert medlem er ansvarlig fo= r det af ham eller hende modtagne instrument samt uniform, noder o.lign. Hvert me= dlem underskriver en erklæring med modtagelsen af effekter.

 

2.      = Vedrørende arrangemen= ter i Lolland-Falster Brandvæsens regi henvises til foreningens uniformsreglement. Under særlige omstændigheder kan uniformsreglementet fraviges med bestyrelsens accept.

 

3.      = Ved et medlems afbud til kon= certer og øvelser skal ethvert medlem på dirigentens foranledning aflevere sine noder til evt. stedfortræder.

 

4.      = Dirigenten samt foreningens = enige bestyrelse kan til koncerter o.lign. forbyde et medlem at medvirke, såfremt vedkommende møder i påvirket tilstand, viser mangelfuld påklædning el. lign.

 

 

§5      FORENINGENS LEDELSE

 

1.      = Foreningens bestyrelse består af 5 personer. Herudover vælges 2 revisorer, 2 bestyrels= essuppleanter og 2 revisorsuppleanter. Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen i lige år. Kasseren vælges på ge= neralforsamlingen for 2 år ad gangen i ulige år. Øvrige poster vælges på generalforsamlingen skiftevis for 3 år ad gangen. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

 

1A.  I tilfælde af d= et ikke er muligt at vælge en formand, skal bestyrelsen konstituere sig = med en sekretær, men formandsposten skal deles blandt bestyrelsens tre øvrige medlemmer, som konstituerer sig i henhold til ”bestyrel= sens arbejdsgang”.

 

2.      = Bestyrelsesmøde afhol= des efter behov, samt når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Aftenskolelederen deltager i møderne uden stemmeret.

 

3.      = Såfremt dirigenten ikk= e er medlem af bestyrelsen, indkaldes denne kun, hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt.

 

§6      GENERALFORSAMLING

 

1.    Ordinær generalforsaml= ing afholdes én gang årligt senest 5 mdr. efter regnskabsåre= ts slutning og indkaldes med 8 dages varsel. Ekstraordinær generalforsam= ling indkaldes med 8 dages varsel. Denne kan indvarsles af bestyrelsen, eller hv= is ¼ af medlemmerne skriftligt forlanger det. Mindst 2/3 af underskrive= rne skal være til stede ved generalforsamlingen, som indkaldes senest 5 d= age efter begæringens fremsættelse.

 

2.  Forslag, der øn= skes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.<= /o:p>

 

3. Kassereren skal forud for en generalforsamling på det sidste bestyrelsesmøde forelægge revideret regnskab.

 

4.  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punk= ter:

 

1.       Valg= af dirigent

2.       Best= yrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.       Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse

4.       Even= tuelle forslag

5.       Fastsættelse af kontingent

6.       Bevi= lling af midler

7.       Valg= af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

8.       Valg= af revisorer og revisorsuppleanter

9.       Evt.=

 

 

§7     MUSIKALSK LEDELS= E

 

1.  Dirigenten fremlægger musikst= ykker, som bl.a. er foreslået af nodeudvalget. I øvrigt henvises til foreningens regler om nodeudvalg.

 

2.  Ethvert medlem har mødepligt, således at forstå, at vedkommende ikke må sætte sine kammerater i forlegenhed ved udeblivelse fra en koncert el.lign. Bliver et medlem borte 3 på hinanden følgende øvelsesaftener uden gyldig grund og afbud, kan bestyrelsen nægte vedkommende at medvirke = ved en eventuel koncert eller underholdning. I grovere tilfælde kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Medlemmet har dog ret til at møde på den første efterfølgende generalforsamling, og generalforsamlingen kan så bestemme, om han eller hun skal optages ig= en.

 

 

§8=   

Orkesteret skal være upolitisk.

 

§9=     

Medlemmerne må vise absolut disciplin over for dirigenten, såvel under øvelser som under koncert. Unødvendig tale og støj i øvelseslokalet bør undgås.

 

§10   

Hvert medlem skal have et eksemplar af vedtægte= rne. Såfremt det enkelte medlem ikke overholder disse, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende.

 

§11 

Foreningen kan kun ophæves, når det vedta= ges efter skriftlig afstemning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 4/5 majoritet. På den sidste generalforsamling vedtages det, hvorledes foreningens midler skal anvendes. Midlerne skal ben= yttes til almennyttige formål inden for musikkens verden.=

 

Således er de oprindelige vedtægter af den 25.oktober 1988 revideret/vedtaget af generalforsamlingen den 14. oktober 2= 002. Revideret i forbindelse med navneskift pr. 1. januar 2014.        =           

 

        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;   

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

Revideret d. 24. februar 2014. Erstatter alle tidlige= re udgaver.


 

        =             &nb= sp; 

Uniformsreglement

 

M= andlige orkestermedlemmer

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        =         Sort overfrakke med guldsnor.

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        =         Mørk marineblå uniformsjakke og benklæder

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        =         Hvid uniformsskjorte (kort hhv. langærmet)

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        =         Slips og Brandvæsenets slipsenål

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        =         Marineblå e= ller sorte strømper (privat eje)

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        =         Sorte sko (privat eje)

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 

K= vindelige orkestermedlemmer

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        =         Sort overfrakke med guldsnor.

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        =         Mørk marineblå uniformsjakke, benklæder, nederdel=

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        =         Hvid uniformsskjorte (kort hhv. langærmet)

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        =         Slips og Brandvæsenets slipsenål

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        =         Marineblå eller sorte strømper (privat eje)<= /span>

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        =         Sorte sko (privat eje)

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 

Uniformen udleveres såvidt muligt ved indmeldel= se i orkesteret. Skulle uniformsdelene imidlertid ikke være til rådighed, aftales nærmere med bestyrelsen.

 

På uniformsjakkerne påsættes logo e= fter nærmere aftale med Lolland-Falster Brandvæsen.

 

Hæderstegn anbringes midt på venstre brystlommes springfold.

 

Ikke udleverede uniformsdele opbevares i aflåst skab i LFBO's klublokale. Udlevering sker efter aftale med bestyrelsen.

 

Uniformen bæres kun i forbindelse med Lolland-F= alster Brandvæsens Orkesters arrangementer.

 

Det enkelte medlem har pligt til at vedligeholde uniformen og skal dermed selv sørge for vask og rens heraf.

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 

Hovedbeklædning

Såfremt hovedbeklædning er ønskelig ved udendørs koncerter a.h.t. eksempelvis solafskærmning eller andet vejrlig, kan én af orkestrets kasketter rekvireres.=

<= o:p> 

V= ed udendørs koncerter om vinteren, hvor en varmere beklædning kan være påkrævet, skal det tilstræbes at bære hovedbeklædning, der i form og farve matcher LFBO’s uniform som helhed, dvs. i neutrale faconer og farver (sort, mørkegrå, mørkeblå).

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 

Et neutralt farvevalg gælder i øvrigt også for halstørklæder, handsker o.lign. (sort, mørkegrå, mørkeblå).

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        =     

V= ed julekoncerter bæres nissehuer, der udleveres inden koncertstart.

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        =           

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

R= evideret d. 24. februar 2014. Erstatter alle tidligere udgaver.

 


 

 

Koncertreglement

<= o:p> 

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 

For at opnå en ensartethed i orkestrets fremton= ing i forbindelse med koncerter og øvrige officielle optrædender tilstræbes det, at alle medlemmer følger nedenstående anvisninger:

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 

1.      = Den af dirigenten oplyste mødetid SKAL overholdes. Aftale om senere mødetidspunkt kan K= UN træffes med dirigenten, ligesom uforudsete forsinkelser meddeles dirigenten hurtigst muligt.

 

2.      = Efter opstilling (der ledes = af det herfor ansvarlige bestyrelsesmedlem og dirigenten) og indstemning af instrumenter følges de af dirigenten givne anvisninger for, hvornår man skal være på sin plads igen, eller om man skal forblive på sin plads, indtil koncerten starter.

 

3.      = Det tilstræbes ved hver koncert at have orkestrets podie med. Dette aftaler bestyrelsen dog endelig= t i hvert enkelt tilfælde med dirigenten.

 

4.      = Så snart dirigenten gi= ver tegn til, at koncerten hhv. de enkelte stykker starter, skal samtlige musik= ere være klar, fuldt koncentreret og have instrumenterne op.

 

5.      = Irrelevant samtale bør undgås under hele koncertforløbet, og musikerne bliver på deres respektive pladser.

 

6.      = Spytventiler tømmes I= KKE under dirigentens tale eller øvrige officielle taler i løbet = af arrangementet.

 

7.      = Det er ved mundtørhed tilladt at indtage vand eller sodavand under koncerten.

 

8.      = Ved koncertafslutning rejser musikerne sig på dirigentens opfordring, vender sig mod publikum og - så vidt muligt - holdende instrumenterne foran sig.=

 

9.      = Ved koncert i teatersal eller tilsvarende omgivelser lader medlemmerne nodestativer og instrumenter stå, når scenen forlades. Dirigenten giver tegn til, når musikerne må forlade deres plads. Der pakkes først sammen, når publikum har forladt salen.

 

10.    Ved øvrige koncerter = kan der pakkes sammen, når dirigenten har meddelt, at koncerten er slut.<= o:p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R= evideret d. 24. februar 2014. Erstatter alle tidligere udgaver.

<= o:p> 

 

 

 

Nodeudvalg

<= o:p> 

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        =       

<= o:p> 

1.    Nodeudvalget består af dirigent, evt. vicedirigent, orkestrets formand eller ét af bestyrel= sen udpeget bestyrelsesmedlem samt 3 øvrige orkestermedlemmer.

 

2.     Alle instrumentgrupper i ork= estret skal såvidt muligt være repræsenteret i udvalget.

 

3.     Orkestrets formand eller det= af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem er nodeudvalgets formand.=

 

4.     Nodeudvalgets øvrige orkestermedlemmer (3) vælges for 3 år ad  gangen på generalforsamlingen= . Valg sker skiftevis både i lige og ulige år, således at 1 nodeudvalgsmedlem er på valg ad gangen.

 

5.     Dirigenten modtager oversigt= er og CD'ere fra diverse musikforlag. Disse cirkuleres blandt udvalgets og evt. orkestrets medlemmer.

 

6.     Udvalgets medlemmer foretager individuelle bedømmelser af de enkelte musikstykker, og inputs om ønsker gives til orkestrets dirigent jf. gældende prioriteringssystem.

 

7.     Alle orkestermedlemmer er ve= lkomne til at meddele individuelle musikønsker til nodeudvalgets medlemmer,= som har pligt til at medtage disse ønsker på næstkommende nodeudvalgsmøde for drøftelse.

 

8.     Nodeudvalget mødes mi= ndst én gang årligt. Nodeudvalgets formand foretager indkaldelse.

 

9.     Den endelige afgørels= e for, hvilke stykker, der kan/skal spilles, ligger hos orkestrets dirigent.<= /o:p>

 

10.  Indkøb af nye numre varetages af orkestrets dirigent, som har et rådighedsbeløb he= rtil på kr. 4.000,-/årligt. Dette beløb kan ændres p&ar= ing; generalforsamlingen under det faste punkt på dagsordenen ”bevil= ling af midler”.

<= o:p> 

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

R= evideret d. 24. februar 2014. Erstatter alle tidligere udgaver.


<= o:p> 

Mærkedage

 

 

 

<= o:p> 

DAO’s hæderstegn=

H= er gælder følgende regler (kort sammenfattet fra DAOs regelsæt).

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 

S= ølvnål      

k= an erhverves og bæres af aktive medlemmer, der i mindst 25 år uafb= rudt har dyrket aktiv amatørmusik.

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 

G= uldnål       

k= an erhverves og bæres af aktive orkestermedlemmer, der i mindst 40 &arin= g;r uafbrudt har dyrket aktiv amatør-musik.

<= o:p> 

G= uldnål m.  ”egeløv”= ;

k= an erhverves og bæres af aktive orkestermedlemmer, der mindst i 50 &arin= g;r uafbrudt har dyrket aktiv amatør-musik. Guldnålen med ”egeløv” tildeles endvidere forbundets æresmedlemm= er.

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 

Ansøgning om tildeling indsendes til DAO med angivelse af kandidatens navn m.v. Ansøgningen skal underskrives af orkestrets samlede bestyrelse. Det ansøgende orkester skal i mindst 5 år have været tilsluttet DAO. Hæderstegnet er gratis og k= an kun uddeles af et medlem af DAO’s bestyrelse. Tildeling af DAO’s hæderstegn ledsages af et diplom.

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 

 =

LFBO’s hædersteg= n

L= FBO’s sølvemblem og diplom tildeles medlemmer ved 10 års medlems-jub= ilæum.

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  

L= FBO’s guldemblem og diplom tildeles medlemmer ved 25 års medlems-jubil&aeli= g;um.

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 

H= æderstegn ved særlige jubilæer, eks. 50-års jubilæer, andre e= vt. udmærkelser samt æresmedlemsskab tildeles efter individuel vurd= ering i bestyrelsen. For god ordens skyld nævnes, at æresmedlemmer særskilt modtager generel information om orkesteraktiviteter, invitat= ion til forårskoncert m.v.

<= o:p> 

H= æderstegn uddeles ved orkestrets forårskoncert.

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 

<= o:p> 

Andre medlemsmærkedage=

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 

5= 0-, 60-, 70-, 75- og 80-års fødselsdage:         &= nbsp;           &nbs= p; Vin-/blomstergave til max. kr. 300,-.

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 

B= ryllup, kobber-, sølv-, guldbryllup:                 =          &= nbsp;     Vin-/blomstergave til max. kr. 300,-.

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 

B= isætelser/begravelser:        &= nbsp;           &nbs= p;                    &= nbsp;        Blomster til ca. kr. 200,-.

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 

<= o:p> 

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

<= o:p> 

R= evideret d. 24. februar 2014. Erstatter alle tidligere udgaver.

------=_NextPart_01D1D547.C4422AC0 Content-Location: file:///C:/F6955D12/file3826-filer/themedata.thmx Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/vnd.ms-officetheme UEsDBBQABgAIAAAAIQDp3g+//wAAABwCAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKyRy07DMBBF 90j8g+UtSpyyQAgl6YLHjseifMDImSQWydiyp1X790zSVEKoIBZsLNkz954743K9Hwe1w5icp0qv 8kIrJOsbR12l3zdP2a1WiYEaGDxhpQ+Y9Lq+vCg3h4BJiZpSpXvmcGdMsj2OkHIfkKTS+jgCyzV2 JoD9gA7NdVHcGOuJkTjjyUPX5QO2sB1YPe7l+Zgk4pC0uj82TqxKQwiDs8CS1Oyo+UbJFkIuyrkn 9S6kK4mhzVnCVPkZsOheZTXRNajeIPILjBLDsAyJX89nIBkt5r87nons29ZZbLzdjrKOfDZezE7B /xRg9T/oE9PMf1t/AgAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEApdan58AAAAA2AQAACwAAAF9yZWxzLy5y ZWxzhI/PasMwDIfvhb2D0X1R0sMYJXYvpZBDL6N9AOEof2giG9sb69tPxwYKuwiEpO/3qT3+rov5 4ZTnIBaaqgbD4kM/y2jhdj2/f4LJhaSnJQhbeHCGo3vbtV+8UNGjPM0xG6VItjCVEg+I2U+8Uq5C ZNHJENJKRds0YiR/p5FxX9cfmJ4Z4DZM0/UWUtc3YK6PqMn/s8MwzJ5PwX+vLOVFBG43lExp5GKh qC/jU72QqGWq1B7Qtbj51v0BAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQBreZYWgwAAAIoAAAAcAAAAdGhl bWUvdGhlbWUvdGhlbWVNYW5hZ2VyLnhtbAzMTQrDIBBA4X2hd5DZN2O7KEVissuuu/YAQ5waQceg 0p/b1+XjgzfO3xTVm0sNWSycBw2KZc0uiLfwfCynG6jaSBzFLGzhxxXm6XgYybSNE99JyHNRfSPV kIWttd0g1rUr1SHvLN1euSRqPYtHV+jT9yniResrJgoCOP0BAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQDe IE900AYAAIoaAAAWAAAAdGhlbWUvdGhlbWUvdGhlbWUxLnhtbOxZXYsbNxR9L/Q/DPPu+GvGH0uc YI/tbJtsEmInJY+yLXuU1YzMSN6NCYGSPBYKpWnpQwN960NpG0igL+mvSZvSppC/0CvNeCzZcjdZ UlhK1rDMaM69Orr36kiaOX/xbkSdI5xwwuKWWz5Xch0cj9mExLOWe3PYLzRchwsUTxBlMW65S8zd ixc+/OA82hMhjrAD9jHfQy03FGK+VyzyMTQjfo7NcQzPpiyJkIDbZFacJOgY/Ea0WCmVasUIkdh1 YhSB22vTKRnjggBT98LKd49CB7HgsmFMk4H0jDODyywWLFHYyWFZIviSBzRxjhBtudDNhB0P8V3h OhRxAQ9abkn9ucUL54toLzOiYoetZtdXf5ldZjA5rKg+k9ko79TzfK/Wzv0rABXbuF69V+vVcn8K gMZjGGnKRffpd5qdrp9hNVB6afHdrXerZQOv+a9ucW778mfgFSj1723h+/0AomjgFSjF+1t4z6tX As/AK1CKr23h66V216sbeAUKKYkPt9Alv1YNVqPNIVNG963wpu/165XM+RoF1ZBXl+xiCqW1q9Yi dIclfQBIIEWCxI5YzvEUjaGIA0TJKCHOFTILofDmKGYcmkuVUr9Uhf/y56krFRG0h5FmLXkBE77V JPk4fJyQuWi5H4NXV4O8fv7j6+dPnRcPnr148MuLhw9fPPg5dWRY7aN4plu9+v6Lvx9/6vz19LtX j76y47mO//2nz3779Us7EEa6DsHLr5/88ezJy28+//OHRxZ4O0EjHT4kEebOVXzs3GARDEyFwGSO R8nbWQxDRHSLdjzjKEayF4v/nggN9NUlosiC62AzgrcSkBgb8NLijkF4ECYLQSweL4eRATxgjHZY Yo3CZdmXFubhIp7ZO08WOu4GQke2vgMUG/ntLeagrcTmMgixQfM6RbFAMxxj4chn7BBjy+huE2LE 9YCME8bZVDi3idNBxBqSIRkZ1bQ22icR5GVpIwj5NmJzcMvpMGobdRcfmUiYFYhayA8xNcJ4CS0E imwuhyiiesCvIBHaSA6WyVjH9biATM8wZU5vgjm32VxLYLxa0i+DvNjTfkCXkYlMBDm0+byCGNOR XXYYhCia27ADEoc69iN+CCWKnOtM2OAHzJwh8h7ygOKd6b5FsJHuk9XgJiirTmldIPLJIrHk8hKG bYIWxcGSThFWUgPCb+h5ROITxX1D1v3/VtZBSF9++9gyqrMq6O2EWGfU/oaM78JtinfAkgk5+9rd RYv4Oobpsr2AvZfu99Lt/u+le9d8fveCvdZokG+5VUy36mrjHu3ct08JpQOxpPgKV1t3DivTpA+N 0k4dWXF+jpuHcClnMnRg4GYJUjZOwsQnRISDEM1hf192pZMZz1zPuDNnHLb9qtnqW+LpIjpgk/S4 Wi7Lo2kqHhyJdXvJz9vhqCFSdK2+PoLl7hXbmToqrwhI27choXVmkqhaSNRXjTJI6mAOQbOQUCN7 JyyaFhYN6X6Vqi0WQC3PCmydHNhwtVzfAxMwghMVongi85SmepVdlcx3meldwTQqAPYRqwpYZ7op ue4cnhxdWmpvkGmDhFZuJgkVGbWG8RBNcFadsvVNaLxtrpvrlBr0ZChUf1Baaxr1xr+xOG2uwW5T G2isKwWNneOWW6v6UDJjNG+5Uzj2w2U0h9rhcsuL6AxenY1F+jbKUIx8ZqSR3Kks84SLLuJhClMu UjWIiMCJQ0nUcuXw8zTQWGmI4laugCCcWXJNkJWzRg6SbiYZT6d4LPS0ay0y0uktKHyqFdanyvz0 YGnJFpDuQTg5dkZ0kdxAUGJ+vSwDOCEc3v6U02hOCLzOzIVsXX8bC1Mmu/r7RFVDaTui8xBlK4ou 5ilcSXlOR93lMdDusjFDQLWQZAvhaCYXWD2op5obJxvJyGmiuV4zDVWRq6ZdxYweVsvARixPt8hr rFYhBk3TV/hUujclt7nSuo19Qr5KQMBzbbGsum+wIGjU1p0Z1CTjbRmWmp21mmvHaoAnUHuTRUJT /drK7Ubc8jXC2h00nmrlB7vNqoWm6WpfqSKtPnvonybY6A6IRxdeAi+o4CqV8OEhQbAhGqg9SSob MEXuimxqwJWzSEjLvVfy215Q8YNCqeH3Cl7VKxUafrtaaPt+tdzzy6Vup3IfdpIijMp++smlD6+i 6DL78KLatz6+RKu3befGLCoy9XGlqIirjy/liuXjizOUn1dch4Do3KtV+s1qs1MrNKvtfsHrdhqF ZlDrFLq1oN7tdwO/0ezfd50jBfba1cCr9RqFWjkICl6tJOk3moW6V6m0vXq70fPa97NtDIw8lY8s FhBexevCPwAAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAA3RkJ+2AAAAGwEAACcAAAB0aGVtZS90aGVtZS9f cmVscy90aGVtZU1hbmFnZXIueG1sLnJlbHOEj00KwjAUhPeCdwhvb9O6EJEm3YjQrdQDhOQ1DTY/ JFHs7Q2uLAguh2G+mWm7l53JE2My3jFoqhoIOumVcZrBbbjsjkBSFk6J2TtksGCCjm837RVnkUso TSYkUiguMZhyDidKk5zQilT5gK44o49W5CKjpkHIu9BI93V9oPGbAXzFJL1iEHvVABmWUJr/s/04 GolnLx8WXf5RQXPZhQUoosbM4CObqkwEylu6usTfAAAA//8DAFBLAQItABQABgAIAAAAIQDp3g+/ /wAAABwCAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1sUEsBAi0AFAAGAAgA AAAhAKXWp+fAAAAANgEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAAMAEAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAi0AFAAGAAgA AAAhAGt5lhaDAAAAigAAABwAAAAAAAAAAAAAAAAAGQIAAHRoZW1lL3RoZW1lL3RoZW1lTWFuYWdl ci54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEA3iBPdNAGAACKGgAAFgAAAAAAAAAAAAAAAADWAgAAdGhlbWUv dGhlbWUvdGhlbWUxLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQAN0ZCftgAAABsBAAAnAAAAAAAAAAAAAAAA ANoJAAB0aGVtZS90aGVtZS9fcmVscy90aGVtZU1hbmFnZXIueG1sLnJlbHNQSwUGAAAAAAUABQBd AQAA1QoAAAAA ------=_NextPart_01D1D547.C4422AC0 Content-Location: file:///C:/F6955D12/file3826-filer/colorschememapping.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml ------=_NextPart_01D1D547.C4422AC0 Content-Location: file:///C:/F6955D12/file3826-filer/image001.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAYEBQYFBAYGBQYHBwYIChAKCgkJChQODwwQFxQYGBcU FhYaHSUfGhsjHBYWICwgIyYnKSopGR8tMC0oMCUoKSj/2wBDAQcHBwoIChMKChMoGhYaKCgoKCgo KCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCj/wAARCALlAk4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD6pooo oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK KKACiiigAooooAKKKKAPnT9qj4keK/AusaBB4W1X7DFdQSvMv2eKXcQygH51bHU9K9A/Z38Tav4u +GFlq/iG7+2ahJPMjS+UkeQrkAYQAdPavEP24P8AkYPC3/XrN/6Gter/ALJX/JFdN/6+bj/0YaKG sJN+f/pQVtJRt5fkex0UUUAed/Hjx7cfDvwDJq+nwRT38s6WtuJgSiswJLMAQThVbjPXFfLWh/F7 416+sx0G81PUxDgSmy0WGbZnON22E4zg9fSvbv20P+SVWH/YWi/9FS1y/wCw5/x5eLv+ult/KSlT XM5t9P8Agf5jqPlUbdf+D/kcd/wnn7Q3/Pn4k/8ACcT/AOMVW1L4l/HrS7KW81Ma7Z2cQzJPcaBH HGgzjJYwgDk19u15v+0d/wAkU8U/9cE/9GJUzlyxbHCPNJI89/Zh+MGveN9X1DQfFc0N3dRW5ure 6WFYnYBgGVguFP3lxgA8HOe30VXxH+xp/wAlYuf+wZN/6HHX25W80rRfl+rMovV+v6I+NPjL8aPH /hz4neINJ0bX/s2n2s4SGL7HbvtGxTjLRknknqa+wNIme40mymmbdJJAjscYySoJNfn3+0P/AMlp 8V/9fQ/9AWv0B0D/AJAWnf8AXtH/AOgis6OtFN76fky6ulWy8/zReooooA+dP2qPiR4r8C6xoEHh bVfsMV1BK8y/Z4pdxDKAfnVsdT0r0D9nfxNq/i74YWWr+Ibv7ZqEk8yNL5SR5CuQBhAB09q8Q/bg /wCRg8Lf9es3/oa16v8Aslf8kV03/r5uP/Rhooawk35/+lBW0lG3l+R7HRRRQAV5V+0V8SH+Hngr dpkyJr+oN5NluUP5YGC8m08HaMAZ4yw4IzXqNzPFa20txcyJFBEhkkkc4VVAyST2AFfBPjPVNS+O PxpjttMZhbXEotLEOOIbdckyEfTc5+uOwqWnOShHr/X9fMpNRTnLoa3gz9o3xtZ+KNOm8Tav/aGj CULdQCzgQmM8FlKIpyM5AzzjFfb9ncw3tpDdWkqTW8yCSORDlXUjIIPoRXy3+1H8JrLSvBWj634a tvLi0WFLG5jUZLQ5+WQnuQxOT3357Vr/ALH/AMRP7T0WXwbqk2bywUy2LOeZIM8pz1Kk8f7J/wBm tItTTit1+X9a/eZyTjaT2f5/1p9x9JV4n+1L438Q+B/DOjXfhbUPsNxcXjRSv5Mcu5dhOMOrAc+l e2V84ftuf8iZ4d/7CDf+izWNR2WndfmawV39/wCRlfBL9pBrq4j0f4j3CCWV9sGrCNY0BJ4WZVAV R2DgAD+LHLV9RqwdQykMpGQQcgivgHwn8HtR8Y/CybxR4ake51K1u5IZ9OYDMqKqkNEe7Dd909e3 OAd74I/HDVPh/dJoHidJ7vw+jmMxuD59iQcHaD1UHqh6dscg7uzfK9GY6pcy1R9F/tK+LNb8GfDp NU8NXv2K+N7FD5vlJJ8hDZGHUjsO1Y37LHjnxF450DXLnxTqP26a2ukjibyI4tqlMkYRVB59azf2 q9X0/XvgbZ6no15De2FxfwtFPC25WGHB+hByCDyCCDzWZ+xD/wAir4l/6/Y//QKikneon0/4BdR/ Bbr/AME+lK+F/EXxz+JsPi3U9O03X3KpfS28EKafbuxAkKqo/dkk9B6mvuivzhT/AJLUv/Ywf+3N KK5qsY9/80OT5acpdv8AgnpX/CeftDf8+fiT/wAJxP8A4xVS/wDi98bPDL2174i/tC3tPNACaloq QRTHrsLeWp5AP3WBxX2/UF/Z22oWU9nf28VzazoY5YZUDI6nggg8EU3foLTqeH/A/wCP9r451CLQ /EVrDpuuyA+S8LH7Pckc7VDElGx2JOcHnOBXu9fm742sf+EG+K2p22juU/snUy9q3J2BX3J9ccD8 K/R21lM9rDKRgugbHpkZqk1Omqi6iacJuDJaKKKkYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUU UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAfIv7cH/Iwe Fv8Ar1m/9DWtr9nf4ueCPCPwwstI8Q639j1COeZ2i+yTyYDOSDlEI6e9etfFT4Q6D8S7ywuddu9U t3so2jjFnLGgIYgnO5G9PauG/wCGVPA//QV8Sf8AgRB/8ZpU7wi13v8AncdS0mn2/wArHVf8NB/D D/oZv/JC6/8Ajdbvg74r+CvGWsf2X4b1r7bf+W0vlfZZ4/lXGTl0A7jvXnH/AAyp4H/6CviT/wAC IP8A4zXVfDX4G+Gvh74k/tvRb7WJ7ryXg2Xc0TJtbGThY1OePWqVupLv0Oa/bPUn4U2RAJA1WIkg dP3cteVfsq/ETwt4FtfEaeKtU+wNdvAYR9nll3hQ+fuK2Oo619beL/DWleLtAudG162+02Fxjcm4 qQQchgRyCCP8ivGf+GVPA/8A0FfEn/gRB/8AGamF4uXn/wAD/IqdpKPl/X6nVf8ADQfww/6Gb/yQ uv8A43XE/Gr4z+AfEnwv1/SNF177TqF1EqwxfY7hNxDqerRgDgHqauf8MqeB/wDoK+JP/AiD/wCM 0f8ADKngf/oK+JP/AAIg/wDjNKUVJWYRlytNHkv7GMbt8Vbx1UlU0uXcfTMkdfbNcJ8L/hX4a+G8 Vz/YEVxLd3ICy3d3IHlZQcheAFA+gGeM5wK7utZSTSS6IiKabfc/PD9of/ktPiv/AK+h/wCgLX1f pHx9+GlvpNlDN4l2yRwIjD7BcnBCgEf6uovGX7O/hPxb4n1DXdS1HXYru9k8yRIJ4VQHAHAMRPb1 NYv/AAyp4H/6CviT/wACIP8A4zWdO8aag/L8C52lNyXmdV/w0H8MP+hm/wDJC6/+N12Xgjxv4e8c WNxeeFtQ+3W9vJ5Uj+TJFtbGcYdVJ4PavI/+GVPA/wD0FfEn/gRB/wDGa9K+Fvw30j4a6XeWGhXN /cQ3Uwnc3jo7BtoXA2qvGBVK2tyXfSx89ftwf8jB4W/69Zv/AENa2v2d/i54I8I/DCy0jxDrf2PU I55naL7JPJgM5IOUQjp71618VPhDoPxLvLC51271S3eyjaOMWcsaAhiCc7kb09q4b/hlTwP/ANBX xJ/4EQf/ABmpp3hFrvf87lVLSafb/Kx1X/DQfww/6Gb/AMkLr/43W74O+K/grxlrH9l+G9a+23/l tL5X2WeP5Vxk5dAO4715x/wyp4H/AOgr4k/8CIP/AIzXVfDX4G+Gvh74k/tvRb7WJ7ryXg2Xc0TJ tbGThY1OePWqVupLv0OK/a++IQ0fw7F4R02Yrf6ovmXZRsGO2B+7/wADIx9FYd68G8AfDP4o3Vhb +IfBdjqFrDdIyx3dtqEdo7pnnrIrbSR9DgGvp3xZ+zx4Y8V+Jb3Xda1jxFNe3cm+TE8IUAAAKB5X CgAAc5wOvevX9Ps7fTrG3srKFILW3jWKKJBhURRgAD0AFTBWTb3f9f18ypu7SWy/r+vkfFl58Ovj /e2s1reS+ILi2mQxyRS+IY3R1IwVYGfBB9DXmax+JPhT4/tZLy2bT9c02RJ/KZwwZSM4LKSGVlJB wehIr9Jq87+Kfwh8N/Eq5sbnXHvra6tEaNZrJ0R3QnO1iyNkA5I9Mn1p3cWnELKSakdT4K8SWPi/ wtp2u6W+ba8iDhSQTG3RkbHdTkH6V4X+25/yJnh3/sIN/wCizXrPwu+HOn/DjTrqw0bU9WurKeTz fIvpI3WN8YJTaikZ4z1HAo+Kfw30f4laZZWOu3N/bw2kxnQ2ciIxYqRzuVuOaVVKXw+X5hSbj8Xm eefsZ/8AJKbv/sJy/wDoEdaXxy+BumeP45dW0jy9O8TKv+txiK7x0EoHfjAcc+uQBjuvhl4C0v4d +H5NH0Se9ntnna4LXbqz7mABGVVRj5R2rraqrabuuy/ImneC+/8AM/M3W18SeF4tQ8J6wLuxi89Z riwm+75ighXHbkH7y8MMckYr6e/Yh/5FXxL/ANfsf/oFev8AxM+Gfhz4jWEUHiC3kW4h/wBTeWzB J4hnJAYggg+hBHOevNN+Fnw00f4a6ffWehXOoXEV5KsshvJEcggY42ovFEHZS5uv/ACau1b+tzt6 /Nq7u4bD4uTXl2/l29vrjSyvgnaq3GScDk8DtX6S14Vqn7MPgzUtTvL6fU/ESzXUzzuEuIQoZmJO MxdOalXVRTXT/gFOzg4vr/wToP8AhoP4Yf8AQzf+SF1/8brn/F/7TfgnSrRv+Ef+2a5eMhMYjgaC JW7B2kCsPX5Vbp2qr/wyp4H/AOgr4k/8CIP/AIzU9j+y34EtryGaa7167jRgzQTXMYSQf3WKRq2P oQfehq+gr2Pmf4e+HdX+LHxSXzgZGurk3uo3AX5Y4925z7ZztA9SK/RAAKABwBwKw/CHhLQfB2mf 2f4a0y30+2J3MIwSzn1dySzHnqxPHFblXdKKhHZE2bk5S3YUUUVJQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFF FFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUU UAFFQ3twlpZz3MgYpDG0jBepAGTj8q8G/wCGq/A//QK8Sf8AgPB/8epXV7Dtpc9/orwD/hqvwP8A 9ArxJ/4Dwf8Ax6j/AIar8D/9ArxJ/wCA8H/x6mI9/orn/APiyx8b+FbLxBpUVzDZ3e/YlyqrINrl DkKSOqnvXQU2mnZiTvsFFeReP/j/AOEfBPie40LUINWvLy2CmZrKGN0RiM7SWkXkAjOBjnrnIHbf DrxvpHxA8NprWgtMLcyNE8U6hZInXqrAEgHBB4J4IpL3ldDejszp6KKKACivFB+0h4QPigaF/Z2v /azefYd/kQ+Xv37M583OM+2cdq9roWqUlswejt1CiiigAorh/if8T/Dnw3tLeTxBLcPcXOTBaWse +WQAgMRkhQBuH3mGecZNecf8NV+B/wDoFeJP/AeD/wCPUk09htNHv9FeAf8ADVfgf/oFeJP/AAHg /wDj1dP8Pvj34O8b69Ho9l/aNhfzcQJfwqgmbBJVSjsM4HQ4z2yapJvREtpas9YornPiF4w0/wAC eFrnX9XhuprO3ZEZLVVaQlmCjAZlHU+teR/8NV+B/wDoFeJP/AeD/wCPVKaZVrHv9FeAf8NV+B/+ gV4k/wDAeD/49R/w1X4H/wCgV4k/8B4P/j1MR7/RXn/wp+K2h/E06mNBtdSt/wCz/L837bGibt+7 G3a7f3DnOO1Q/FT4vaD8NLywttdtNUuHvY2kjNnFG4AUgHO519feiXu2T6gtb26Ho1FeAf8ADVfg f/oFeJP/AAHg/wDj1H/DVfgf/oFeJP8AwHg/+PUAe/0V414M/aI8J+LvFGn6Dpun67FeXrmON7iC JYwQCeSJSe3oa9lp2drivrYKK8a8ZftEeE/CXifUNC1LTtdlu7KTy5HgghZCcA8Eyg9/QVi/8NV+ B/8AoFeJP/AeD/49Uppq6Kas7M9/orwD/hqvwP8A9ArxJ/4Dwf8Ax6u5+GHxi8LfEa7ns9Fe7ttQ iUyfZb2IJI6DGXUqzKRk4xnPtjmqSb2JbS3PRqKKKQwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAM/x F/yL+p/9esv/AKAa/PD4MaJp/iP4n+H9I1m3+06fdTlJot7JuGxjjKkEcgdDX6H+Iv8AkX9T/wCv WX/0A1+a3gzw5d+LvFGn6DpslvFeXrmON7hisYIBPJAJ7ehqaf8AG2vt+bHP+Fvbf9D7k/4Z8+GH /Qs/+T91/wDHKP8Ahnz4Yf8AQs/+T91/8crwD/hlTxx/0FfDf/gRP/8AGa+ufA2kz6D4M0LSLx4n ubCxhtpWiJKFkQKSpIBxkdwKuytcm+tibwt4e0vwrodvo+g2v2TTrfd5UPmNJt3MWPzMSTySeTWH 8W/Gtv4A8C6hrcwV7hR5VpEf+Ws7fdH0HJPsprsa+FP2o/iEfGPjl9LsJg+i6MzQRFTlZZv+Wknu MjaPZcjrWdSTbt1f9M0gkteiMv4VfDbV/i5f+JdSnupA8EUkxuHP+vu3yUQk9iclj2GPWtL9m3x5 N8P/AIhvpOsl7fTNSkFpdpKNv2eZSQjkdsNlT04JJ6VsfC/9oOy+H/g600Gw8GmfyiZJrg6nsM8r fecjyTjsAMnAAGTXlnxQ8U2XjTxjea9YaOdIN4A08H2jzg0mMFwdi4zwSMdcnPNa3UJrl+G1v6/r sZtc8Xzb3v8A1/Xc/SiivG/2YfiH/wAJr4GWw1CbfrWkBYJyTzLF/wAs5PyG0+65717JRKPK7CjL mR+cKf8AJal/7GD/ANua/R6vzhT/AJLUv/Ywf+3Nfo9U0v4EP66Iqf8AGl/XVhRRRQB8V/tpSO3x O02NmJRNLj2jsMySZrtfh/4M+Bt54I0K58QXWgLq8tnE92JteaJxKVG7cnnDac9sCuz/AGhvAHg7 xhPp8/iHxXY+GdZiiMcE11NEFli3ZIKOylsEnBDDG45zXn8f7JKyRq8fjhXRgGVl0rIIPcHzqmnp Fq3X/MqprJPy/wAjrf8AhA/2ef8An88N/wDhRv8A/H64r4e/BLTLz4jy6toXjnw61tp2oLfWdjpV x9ukECy5VZDuBTjaufn69fW1/wAMjf8AU7f+Un/7dXiWhWtz4K+NtnYWV6zz6Zra2guFXy/MAl2M duTgMMgjJ4OK0p/xIq+v/DEVL+zb6f8ADn6AeLPDWk+LdEm0jxBafa9OmZWeLzHjyVIYfMhB6gd6 4H/hnz4Yf9Cz/wCT91/8cr1WipsO5+bPxb0ex0D4leItK0iD7PYWl20UMW9n2KMcZYkn8TX2NpHw C+GlxpNlNN4a3SSQI7H7fcjJKgk/6yvkn49f8lj8W/8AX8/8hX6EaB/yAtO/69o//QRSo60E3vp+ TCrpVsvP80YXgb4e+F/AhvD4V0z7AbzZ5/8ApEsu/bnb99mxjcenrXzh+3B/yMHhb/r1m/8AQ1r6 6r5F/bg/5GDwt/16zf8Aoa1NRtyjfv8Aoy4LSX9dUc78Jf8AhSH/AAhVt/wsP/kYfMk83/j++5uO z/VfJ0x0/GvR/C/h/wDZ18U65baPoVt9q1G53eVD5mopu2qWPzMQBwCeTXLfA74DeGPHvw9tNe1i /wBahvJppY2S1miWMBWIGA0bH9a9e8B/s/eFfBXiqx8QaVqGuTXlpv8ALS5miaM7kZDkLGD0Y962 aV/e7foYp+6+XzN3w78F/APhzWrTV9G0H7NqFq2+GX7ZcPtOCM4aQg8E9RXodFFRfoXbqfnh+0P/ AMlp8V/9fQ/9AWvq/SPgF8NLjSbKabw1ukkgR2P2+5GSVBJ/1lfKH7Q//JafFf8A19D/ANAWug13 9nTxtpXhh9bibTNSiWJZjbWMsjzlCM5CtGAcDqAc+maik7UU35fkVUV6rS8z3j4jfA34caR4C8Q6 jZ6J9jurSwmnhn+3TnY6oSvDSFTyAMEd6+f/ANlQkfG3RcEjMdwDjv8AuWrzjwxo8eu6xDp8mq6b pXm8Lc6i7xwhuwLKrbfqQB6kV9dfAT4CXngTxKfEPiPUrK6vYo3jtYLLc0a7gAXZ2CnOCwxjvnPa tqa5ZOT2t/n/AJmdR80eVb3/AMj6EoooqCgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKK ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAKetQyXOj30E K7pZYJERc4ySpAHNfIPwY+C/j7w58T/D+r6zoP2bT7WcvNL9st32jYwzhZCTyR0FfZVFEfdnzrf/ ACCXvR5WFFFFAHGfFyTxR/whF9beBtPe81u7XyI3WaOL7Orfeky7LyBnGMnJB6CvBPgH8AdTsvE9 xqnxI0a3FpbR4trO4eK5SeRsgswVmGFGeD1JB7V9XUUR91uQS95cpyv/AArjwP8A9Cb4b/8ABXB/ 8TWL4y+EHg7X/DGoaZaeHtG0y6niIhvLSwijkhccqwKqDjIGRnkZFeiUUmrqw07O58Z/Cj4ZfFb4 e+O7PWrbw0ZrZGMN1HHqFqPPgJG4DMg54DDOOQK+y1JKglSpIzg9RS0VXM2kn0Jtrc+F/EXwM+Js 3i3U9R03QHCvfS3EEyahbowBkLKw/eAg9D6itT/hA/2hv+fzxJ/4Uaf/AB+vtSipiuWKiuhUnzNs +K/+ED/aG/5/PEn/AIUaf/H6+lvgdpvifSvh7aWvjl7uTXFmlMjXV0LmTaWO3Lhmzx78V31FUna5 LV7Hyz+0d8EvFHifxzJ4j8J20WoR3kcaT25uEikjdF27vnIUqQq9DnOeO9cfH4A/aEjjVI7rxGiK AqqviJAAB2A8+vtaipiuVWRUnzO7Piv/AIQP9ob/AJ/PEn/hRp/8fqb4d/ATx9d/EGw1XxhbfY7a G6S9ubm4vY55Z2VwxA2MxLMepbHc5zwfs6iqi+VqS6EyXMnEKKKKQz4u+LfwU+IGv/ErxFqukaB9 osLu7aWGX7bbpvU45w0gI/EV9jaRC9vpNlDMu2SOBEYZzghQCKt0UQ9yHIttPwCXvS52FfOn7VHw 38V+OtY0CfwtpX26K1glSZvtEUW0llIHzsueh6V9F0VLjdp9hp2uj4e0j4XfHbRrJbPR01qws1JZ YLXXYoowTySFWYDmrv8Awgf7Q3/P54k/8KNP/j9falFUI+U/hh4O+Nth4/0O68UXWvNosVwGuln1 1ZkKYP3kEx3Dpxg19WUUU76WFbW58afGX4L+P/EfxO8Qato2gfadPupw8Mv2y3TcNijOGkBHIPUV 9gaRC9vpNlDMu2SOBEYZzghQCKt0Uo+7DkW3+Q5e9LmZ88/H34AxeKHn8QeCoYbfXGJe5s8iOO8P 94E4CSevQN1ODkmr8FYfjJ4HWLSvEHhefVvDqgKiDUbUz2oHTyyZQCv+wTjpgjkH6Qooh7mi2CXv bjYXLxI7RtGzKCUbGVPocEjP0JFOoooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigAooooAKyPF2tr4d8O3upmH7RLEqpBBu2efM7BIot2Dt3yMi7iMDdk8A1r1 5b4l1q38W6vpLaUWl0jTJZLo3ZjZFnuDG0SCIsP3kXlyysXA2sWiKM2HAALnwlurmwk1Pw9q159p vFf+0YJjGsYnWXBnZQP4vtHmyMBkILiIA4IUejV5JexXKXFrqGlusWqWbh4nZiokTcpkgYgH5JFX aThtp2uFLIuPRPCniGy8TaPFqGnieIHCy21zGYp7aTAJjlQ8qwDA46EEEEqQSAa9FFFABRRRQAUU UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRR QAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFA BRRRQAUUUUAFFFFABRRXE/ETWZt8Hh7S55YL27QT3NzE+GtrZXUMMj5leX5kQgqQBK6tujAIBn+N 9YXxEZ9B087tMjlCajdA/LKUcFrVOzAldspOVxujwWL+VRuJ4ra3lnuZUhgiUvJJIwVUUDJJJ4AA 71H/AKJpmn/8sLSxtYvaOOGNR+AVQB9ABWb4U8Oy/Ei4g1fXIHh8ExMJbHT5lKtqzA5WedTyIAcF Iz9/hmG3apAIvCXivT/FMd42nLcRm1kVSlzH5bujoHjmCE7vLdWBUkDIzxWt5l1per22s6YjSTRf u7u2RgpvbfDfu8t8u5WbehOOQy7kWR2roviL4IPiFoNY0OeLTvFdihS1u3UmOePOTb3AHLRMfxQ/ MvOQ3HeHNcGrLdW91ay6drNi4hv9OnIMltJjI5HDIw5Vxww5HcAA9c0jUrTWNOhvtOmE1rMDtbBU ggkMrKcFWBBUqQCpBBAIIq5XlOl6kPC/iBtQkYLo+oFI9RZjhLUorbLrj1+SOQkfdEbFlWI59WoA KKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAorj7n4k+FlXGm ammtzkHbFo4+2Hd/CrvHlItx4BkZF4JzhSRmzfEHU51C6Z4RvI5gck6rewQRbfZoWnYtnHBQDGfm BABAPQqK83/4TbxV/wBCzof/AIPJf/kSj/hNvFX/AELOh/8Ag8l/+RKAPSKK89h+IOpwKV1PwjeS TE5B0q9gni2+7TNAwbOeAhGMfMSSBoW3xK8MnC6ley6M4X5/7Wge0jV+8YmcCJ268I7ZAJUkDNAH ZUUUUAFFFFABRRRQAUUUUARXdzBZ2s11eTRQW0CNJLLK4VI0UZLMTwAACSTXkOgyT30dzrd9A1rf a06X89qykfZiYY41i55yqRoGJxlgxwoIUdZ8XJ8+HLPS1LB9W1CC1/2GjUmeZH9VeGCVMYIbeAeC SMagCjpFi3i3xXJp3B0HSiDq0csD7byR03RW6vkKVAIkkHOQY0IKu4Hr1cf8JLdV8BaZqBwZ9XU6 rK2PmzP+8VGbq3loyRBj/DGvAGAOwoAK4b4r6JcXWkx+INHt5bnXdDSWa2t1ldRdRMF86AqoO4sq AoMHEiRnpkHuaKAPJ9OvbfUdPtb6yk8y1uYlmifBG5GAKnB5HBHWug+E92Y9Hu9AkIDaJMLa3BOG a0ZA0B29dqgtCGJO4wMSc7gOM8O6euiaj4l0SAW62enatKLZYIfKVIpkS6CbQSPkNwUGMDCjgVq6 TcNpvxC0GePJXU1m0yZFO0MRG1xHI397Z5EqqD089yCOQwB6tRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUVkeIv EukeHUhOr3qwyz58i3RGlnn243eXEgLvt3AnapwOTgc1zk3xJtGYHS9A8Q6lBjmVLZLUK393ZcvE 54wchSvOM5BAAO6orzf/AITbxV/0LOh/+DyX/wCRKP8AhNvFX/Qs6H/4PJf/AJEoA9IorzmLx14h icPf+FrN7YffXT9W86c+m1JYYkPOM5kXjJGTgG9bfEnTVbGtaZrGiISNst5AssWP4meSB5FiVeCW lKDBzkgNgA7iis/RNb0rXrV7rQ9TsdStkcxtLZ3CTIrgAlSVJGcEHHuK0KACiiigAooooAKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoqnq+pW mj6dNfajMIbWEDc2CxJJAVVUZLMSQoUAliQACSBXmniS9ufGkNxb3El5ZeG5kaH7EuYZb2M9WmbA kjU8YjUqdufMzvMaAG7ffEW2nBj8LafcaxNn/XyB7WzA7N5zKTIrDO1oVkB4yVDBq5jULK71/J8W X39qRn/lxSPybEdP+WGW8zorfvWk2sMps6Vo0UAFFFFABRRRQAUUUUAUtNj1Hw6wk8NXREQAVtPv ppZrZkH3UiBY/ZsfdBQFADzG+1NvoXhfxJa+IYZvKhuLO9tyPPsrrYJog2djHYzKVYA4ZWIyGGdy sBxVU7/ToLua3ueYb+1Ja1vYgBNbMcZKMQcZwAVOVYfKwZSQQD1yiuK8GeKnmuv7D1+UjVVYra3D RFFv4ggYPkDyxL98NGCCfKaQIqEBe1oAKKKKACiiigDh/i3bsuiaZqwyU0jUYruVcceU6vbyOzfw rGk7SljxiM5wDuGPXpd3bQXlrNa3kMU9tOjRyxSoGSRGGCrA8EEEgg15Pb2txod/JoGoSTSvbKDZ 3U5y97bhVHmE93Vm2PznIDkKJEFAG98F7t4/Ch8P3jT/AGzQZWslFx5YeS1DH7LINnBUxBU3YGXj kB5U139eOX2nXC6pBrGhXcWm67CggF21ssyy2/mK7QSKcEoSo+6ysp5VhlgbF9Jr+twm28Ratay6 eRtks9PsjbR3KnqsxeSRmXgfKrICCyuHVsUAdz4P8X6d4r/tL+zVnT7FcGH98FHnx/wXEWGO6CTD bH4DbWx0rdu7mCztZrq8migtoEaSWWVwqRooyWYngAAEkmvLLiCb7RBe6fP9k1O2z5Fxt3AA43I6 5G+NsDcuR0BBVlVlqauPE3iAJba7r9qNKx+/s9M0/wCzi7G5DslaSSUmMhWUou3cHIJI4oAboFyN UbU9dBBXWbx7yIqMK0AVYrdwDyN0EULkHnczcL90XbGJrz4g+FbeIgPavc6m5boYkga3IH+1vu4z jpgNzkAGS4nitreWe5lSGCJS8kkjBVRQMkkngADvXSfDbSHg0pNc1CKaHWNXtoJLiGVShtUAZkt9 p5yhlfcx+ZmZj8o2ogB2FFFFABRRRQAUUVkeK/ENl4Z0eXUNQE8oGVitraMyz3MmCRHEg5ZiFJx0 ABJIUEgA0ru5gs7Wa6vJooLaBGklllcKkaKMlmJ4AABJJrzvWfFV74iV7XRo7jT9GkAEl9J5lvdz D+JI4mUNEpzjzWIfhtqjKSjMvkvdfuobvxP9juGt3EtpZwxkwWjZyH+bJklHTzSF4HypHufdcoAp adpVnpzzS20bG5n2+fczSNNPNtzt8yVyXfAOBuJwOBgcVdoooAKKKKACiiigCheaVBPepfwtNZ6p GoSO+tH8uZVB3BSw++m75vLcMhIGVNadj4q8S6SQNSt7fX7MDbutUW1vFA4BIZ/KlY5BYgwgYYhT kKI6KAO+8P65p/iCxN3pczSRK5jdZInhkjcAHa8bgOhwVYBgMhlI4IJ0q8kmtZUvk1HTLqWy1ONQ qzIzGOQAkhJowQsqfMww3K72KFGO4dv4V8Vxa3M9ld2kum6tEnmNayuriVBgNJC4+/GGOOQrjKlk TeuQDpKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigAoorgPidem8vNM8OQuWjnLXWpxD7r2gVlWJ8cjzJWQhTgOsMykkBlYAx77V/+ExurDVEG3Rb dvtGmJjDzFkZBcv3AKOwSPsrln+YhYp6KKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAr6hY2mo2klrqFr Bd2smN8M8YkRsEEZU8HkA/hWn4O8Ty6RcWOgeJr6GRJI1h0/UpnKNOylEWGZnY77htwYMp/eYk+R NnzVKjuIIrm3lguYkmglUpJHIoZXUjBBB4II7UAeqUV5NY6l4ysLK3s7bWtHngt41hjlvtNmmuHV RgNLILlQ7kDLNtGTk4HSp/7d8cf9BXw3/wCCaf8A+S6APUqK8t/t3xx/0FfDf/gmn/8Akuj+3fHH /QV8N/8Agmn/APkugD1KszxFolpr+n/ZbzejIwlguIiBLbygECRCQQCASMEEMCysGViDwH9u+OP+ gr4b/wDBNP8A/JdH9u+OP+gr4b/8E0//AMl0AXJfAviGJylh4ps3th9xtQ0nzpz67nimiQ85xiNe MA5OScVrCTRPGeoaR/aF7fwpp1pdmW7ZC5lkluUY/Iqqo2xRjaqgfLnG5mZr39u+OP8AoK+G/wDw TT//ACXWZaxa1ceJ9Q1bXrrTrhp7O2tYjZWzwACN52O5Wd/+ew5DfgMZIAzxne3GneD9dvrKTy7q 2sJ5onwDtdY2KnB4PIHWumufAGpWzY0LxM6QEn91q1oLwRKPurG6PE/AyCZGkY4BznJbnfFOmS61 4c1LS7e4S2e9ge3MzxGQIrjax2hlycE454ODz0Ol/bvjj/oK+G//AATT/wDyXQB0OieArS2uob3X LuXXLyJllhF1DEILWUHO+GML8pyBtZ2d1AwH+Zi3Y15b/bvjj/oK+G//AATT/wDyXR/bvjj/AKCv hv8A8E0//wAl0AepUV5b/bvjj/oK+G//AATT/wDyXR/bvjj/AKCvhv8A8E0//wAl0AepUV5b/bvj j/oK+G//AATT/wDyXR/bvjj/AKCvhv8A8E0//wAl0Adv4t8QR+HrCGTyTc3t3N9ms7fdsEspRnwz 4OxQqOxbBOFOAzbVPB/6Xf6g2qawyPqDqY0jjJMVpESD5UeQCckAs5ALkAkKqoiRQWW7UJNU1Fkv NamXZLeGMKQmQfKjHJSIEDCAn+8xZizNcoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqhq1g92gmsrqaw 1SFW+y3sLMGhY4I3AEeYm5UJjbKNtG4HAq/RQB23hHXk8RaR9q8n7NdRSvb3VsX3GGVDgjOASpGH UkKWR0bA3YraryKS/bw7rNrr8RAiBjsr9GbbG1s8qAzO3byctIGbICGYcb9y+u0AFFFFABRRRQAU UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAEV3cwWdrNdXk0UFtAjS SyyuFSNFGSzE8AAAkk15DoMk99Hc63fQNa32tOl/PaspH2YmGONYuecqkaBicZYMcKCFHXfFu5J8 MQ6QpIbXLtNObj5TCQ0lwrHqN0EUyAjkMy4K/eGJQAUUUUAFFFFABRRUH+l3+oLpejqj6g6iR5JA TFaREkebJggnJBCoCC5BAKqrugBPRVj/AIQnxV/0M2h/+COX/wCS6z9TtNc8OK0muwW93piDc+q2 I2JCvdpoXYtGoJA3K0owrO5jUcAFiio7eeK5t4p7aVJoJVDxyRsGV1IyCCOCCO9SUAFFFFABRRRQ AUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRVSe6uDdfZNL0281 W+VBLJb2hiUxRkkB3aR0RQSCAC2Ww2AQrFdJPBniyRQ76/oVszDcYRpUs4jJ/h8z7Qm/HTdsXPXa vQAEFFRarpet+Grf7brV5Y6jpg/19xaWb2xsx/fkVpZN0f8AeYEbMAkFSzJLQAUUUUAFFFFABWx8 Kb1YdHfw5MxF3owCRpj5RZu8gtdrd8Rx+Wd3zbomJyCrNj1DpNw2m/ELQZ48ldTWbTJkU7QxEbXE cjf3tnkSqoPTz3II5DAHq1FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABR RRQAUUUUAFFFFAHm/wARP+SgeGf+wXqX/o2yqvV34mwPb+I/DeryD/QkS502Rh/yzknaF42Y9ApN uUznJeSNQDu4pUAFFFFABRRRQBQ1q5uYLRYtNRJNUu5FtbKNwSrTPwpYD5iijLuV5CI7dq9M8O6J aaBp/wBls97s7GWe4lIMtxKQAZHIABJAAwAAoCqoVVAHF+ALBdY1+81q4BNvpc0ljYrt3RyOUQy3 AY8FlJeAbcFds4JO8qno9ABRRRQB5v4z0n/hHtQbWLKPZoc/mSaki8rbTEgi4C/wxt8/mkZAbbIQ AZnqvXqFeR/2b/wi+r/8I9jFh5Rl0g53H7LGI1aNj13Rs4UEjlGj+Z2EhABcooooAKKKKACiiigD DuPF/hq2uJYLnxDo8M8TFJI5L2JWRgcEEFsgg9qj/wCE28K/9DNof/gfF/8AFV1Pw7uRYeL9c0ty AmpRpqsBIyzyIqQTjI4Cqq2hAPJMjYJAIX0egDy+svVPEWiaRcLBqusadYzsu9Y7m6SJiuSMgMQc ZB59jVP4d/8AJP8Awz/2C7X/ANFLXUfDv/koHib/ALBem/8Ao29oA5f/AITbwr/0M2h/+B8X/wAV Wppeqafq9u0+lX1rfQKxRpLaZZVDYBwSpIzgjj3FeuV5b4l/5Knqv/YF0/8A9H3tADbieK2t5Z7m VIYIlLySSMFVFAySSeAAO9Yf/CbeFf8AoZtD/wDA+L/4qj4if8k/8Tf9gu6/9FNXuFAHidv4v8NX NxFBbeIdHmnlYJHHHexMzsTgAANkkntW5XTfFj/klnjL/sC3v/oh65mgDH1DxT4f067ktdQ13SrS 6jxvhnu443XIBGVJyOCD+NV/+E28K/8AQzaH/wCB8X/xVdl8Jv8AX+Mv+w0v/pDaV1Hi3WV8PeGd T1YxCd7WBpIrffsNxLjEcSnB+Z3KoAASSwABPFAHnun31pqNpHdafdQXdrJnZNBIJEbBIOGHB5BH 4VYqhoOntpejWdlJObmaKMCa4YYaeU8vK3J+Z2LMSSSSxJJPNX6ACiiigAooooAKreXdapq9to2m O0c0v7y7uUUMbK3w37zDfLuZl2IDnks211jdaj1q+bTtNknhh+0XJZIbeDfs86aRgkUe7ou52Vdx 4GcngGvQ/COgp4d0j7L532m6lle4urkptM0rnJOMkhQMIoJYqiIuTtzQBZ0LRNN0CyNro9lDaQs3 mSbB80shABkkY/M7kAZdiWOOSa0aKKACvLNc02Pwv4hsrCyUpo2oRytbxkYS0lj2HyIz3VlZ3WPq gikC5QBY/U6wfHWiy+IPC17YWjol5mO4tTKSI/PhkWWIPgE7C6KGxztzjBwaAONoqtpt4l/a+ciP GyySQyRSY3RyxuUkQ4JBKurLkEg4yCRg1ZoAKKKKACsnxL/qNK/7DWl/+l0Fa1Z2pRfbdY8Nabu2 fa9XgfzMZ2fZ913077vs2zrxvzzjBAPYaKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKAMLxzo0viDwlqenWpiS+ki8yzklJCR3KEPA7YB4WRUYjBBxggjg8 JZXQullDRSwXEDmK4tpgBJBIACUYAkZwQQQSGBVlJVgT6xXJeJvBv9o30mpaNqB0vUpAPOzAJre5 IAUNLHlWLBRgMjoThQxZUVQAc5RUE9h4ustv2vw1He7/ALv9kajHLsx13/aBBjOeNu7oc7eMxf8A FSf9CTrn/gTYf/JNAFyqFt9t8R3Ulj4YkgdYZliv7/zBstF3gSIh2sGuAu4hCMLgF8Aqr7Nj4I1r UCreIdWgsrVuXstJDFzzjabp8EqwyTsjjdSRtcbct6DaW0Fnaw2tnDFBbQIscUUSBUjRRgKoHAAA AAFAEWk6fa6RpVnpunxeTZWcKW8Ee4tsjRQqjJJJwAOSc1aorirrxNqGsQSv4Wksre2WRfIv7y3a 4ju1w29o41kjITOzbJuIf5iF27HbjxuPw+Ap+1xM+Vf1slqyoQlN2ijtaKpaNePqGmW9zNCYJmBE seHwrgkMFLqpZcg4faAwww4Iq7XVGSnFSjsydgriPi1brH4ci1eKPbeaddW7C5Ucw27zxLc7j08v ytzNu+UbA/BRWHb1Fd20F5azWt5DFPbTo0csUqBkkRhgqwPBBBIINUB5pRWJ4Ilnl8HaKb15XvUt Io7rzSTIs6qFkV887w4YMDyGBB5rboAKKKKACiiigDPvrhtN1vw9q0Wd8Gow2jqp2mWK5YW5Qt/d DyRy7eQTCvQ4YewV4v4zsrjUfB+u2NlH5l1c2E8MSZA3O0bBRk8DkjrXr2k6ha6vpVnqWny+dZXk KXEEm0rvjdQynBAIyCOCM0AeM/Dv/kn/AIZ/7Bdr/wCilrqPh3/yUDxN/wBgvTf/AEbe1y/w7/5J /wCGf+wXa/8Aopa6j4d/8lA8Tf8AYL03/wBG3tAHpFeW+Jf+Sp6r/wBgXT//AEfe16lXlviX/kqe q/8AYF0//wBH3tAGD8RP+Sf+Jv8AsF3X/opq9wrw/wCIn/JP/E3/AGC7r/0U1e4UAcr8WP8Aklnj L/sC3v8A6IeuZrpvix/ySzxl/wBgW9/9EPXM0AaXwm/1/jL/ALDS/wDpDaUnxTuTc3vh7QgTsuJ3 1G4Uj5XitthVc9QwnktnGMAhGBOPlZfhN/r/ABl/2Gl/9IbSsvxJJ9p+JuokP50VnplrAhzuWCV5 J3lQf3WZPszMOpHlE8baAHUUUUAFFFFABRRRQAzQLY6p8Q9NjAJh0aCTUZWU4KyyK0EKnPVWRrs8 cgxrkgEBvU68++Fkay6r4vvJBm5S+hsVf0hS2ilVMdOHuJjnr8+M4AA9BoAKKKKACiiigDz3xb4Y bS719c0G3meBzI+o2EBdzIWKnz4o8kB1IcsiBTJ5jN87qqtk6ffWmo2kd1p91Bd2smdk0EgkRsEg 4YcHkEfhXrFcn4m8Gxajdy6lpF1/ZmsybQ8xVpYJwBt/ewB1DNtCgOCrjYg3FAUIBzdFQ3Om+LNN bZcaCmrKSVSbSbqMFgP4pI52j8vdwQqvLjkFuAWiSPxPKwjj8G6pE7naslzd2axKT0LlJ3YKO5VW OM4UnigC3Vz4c2Taj4gv/ELKGsoYW0yxYnDb1mYXR2j+EvFCgLc5hYgBWDOyw8F65qTf8VFfW+m2 gOGtNIlaSSYcZ3XDohRSCwKoiuCAyyjpXoVpbQWdrDa2cMUFtAixxRRIFSNFGAqgcAAAAAUAS0UU UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQ AVFd3MFnazXV5NFBbQI0kssrhUjRRksxPAAAJJNS1ynja3e4v9EWWx1K8sFn3SLb7Ghjl3J5Tyrn e2GJKkBkQ/O4GxXXnxdeWHoyqxi5NdFu/wCv6TKiuZ2vYy7y6uPFC3AvY5bfQJk8uOxkQpJcruDG ScH5lVtuBDx8jMJQS/lx8r8YoPFM/g+V/B2oSW08SSmeK1thJczJ5bbViYsNp3EZx8+OVOVCP23l X0V1drfxlYxIot22gbo/LTPIZs4YsOQvTG0gBmdX41js2xn9oe2xcbuL+GS0S00t93z131PVhSjy Wj95xf7OPj1Nc8EaRpmpxRWd4iPHZom4RvCryCOJNwzlEjZRkvvWJiHdkmEfstfHHxI8LzfDfx9B 4x0o6vqJnZmsobTMf2ARxkyKZArARpCp8pNpXarbwY4ikv0b8IviJp3xE0Ca6spomu7N1hukUbOS gZX8sksgOSMEkBkdVeQKHb9jwWMp42hHEUndSX9L1XU8qcXB8rO6ooorqJPG9Eja2uNdspxtubfW L1pU67RNO9xHyODmKaJuOm7BwQQNSqf/ADO3jb/sKQ/+kFpVygAooooAKKKKACum+E//ACSzwb/2 BbL/ANEJXM103wn/AOSWeDf+wLZf+iEoA85+Hf8AyT/wz/2C7X/0UtdR8O/+SgeJv+wXpv8A6Nva 5f4d/wDJP/DP/YLtf/RS11Hw7/5KB4m/7Bem/wDo29oA9Iry3xL/AMlT1X/sC6f/AOj72vUq8t8S /wDJU9V/7Aun/wDo+9oAwfiJ/wAk/wDE3/YLuv8A0U1e4V4f8RP+Sf8Aib/sF3X/AKKavcKAOV+L H/JLPGX/AGBb3/0Q9czXTfFj/klnjL/sC3v/AKIeuZoA5Twv4Pvb3UfFM+nO2p2/9qlLmw1LWLu3 ilZ7eCQk+VujeIK6xeS8LZUcyFQErd0fQ/AWq3t3pcPh/TdF8Q2nNxZQLDa39sMKwYSW7bgrLInz I5BD7Sc7lHQfCb/X+Mv+w0v/AKQ2lctqem2ep+MPGcV9Akwj1aGWJjw8Ug0+1xIjDlHGThlII7EU Absnw/0+Nc6XqmvafNnBlXUZLrK/3dtz5qDnByFDcYzgkHMu7bxDouPt9p/bVuRva60q3ERgA+8H geVnbjkeWXZuRsBA3y2HiSbw1Jb2uvTxvobMY49UubjD23yllS4LDBT5SolL7izRqysxMjd/TEcD Y3cN9apcWzlo2JHKlWVgSGVlOCrAggqQCCCCARU9aOv+FVvLuTUdIuv7O1eTaHlZWlgmAG397CHU M2AoDgq42INxUFDhwy3NtfNpmrqkeoopdXjBEV1GCB5seSSBkgMhJKEgElWR3Qy3RRRQBufB/wD5 En/uKan/AOl9xXaVyvwn/wCSWeDf+wLZf+iErqqACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA MrXNDttXktJ5GkgvLR90NzCQHVSRvjOQQyOFAZT6Kwwyqy49xE0EzRyY3L6V1tc/4psLaCC716Oy nn1C1tHBS1UtLcRrlxEEBAds52A8guwBG9s/J8U5Asype3or97H/AMmXb/L7uunThq/s3Z7Mxr+0 hv7OS1ulLQyYJ2sUYEEMrKwIKsrAMGBBUgEEEA18wXPh27+D/wAWbS48O3Wq2Wm3CRW1vquoBPsf nSHmK5dcK8J2Nu/1boPnUN5amT6itriG7tori1ljmt5kEkcsbBldSMhgRwQRzmsD4heFbLxl4Wut I1CIyBsSxFXWNlkU5Xa5R9meVLBSdrNwc18Hw7nlTKsQoVH+7lo12815rr3Xyt216KqRutztfAvi e18XeG7fU7ZfJuP9VeWbE+ZZXKgeZBIGCkMjccgZGCBgiugr4k+DWv33hDVl0LVluLDW4ppEsZnh EpKLIyPBERgyx+asu6AMVkbcYik6KJfrfQvFtpqV1DbTL5Et1l7OVCZba8iwXRopwoQuUBYx5DjY 5AZAJG/YI4qEqnsurV12a7p+XXr12aZ5fK7XOH/5nbxt/wBhSH/0gtKuVm6RK15qHiHUZQBPdavd I6r90CB/sqY78pboTz94sRgYA0q6CQooooAKKKKACum+E/8AySzwb/2BbL/0QlczXTfCf/klng3/ ALAtl/6ISgDzn4d/8k/8M/8AYLtf/RS11Hw7/wCSgeJv+wXpv/o29rl/h3/yT/wz/wBgu1/9FLXU fDv/AJKB4m/7Bem/+jb2gD0ivLfEv/JU9V/7Aun/APo+9r1KvLfEv/JU9V/7Aun/APo+9oAwfiJ/ yT/xN/2C7r/0U1e4V4f8RP8Akn/ib/sF3X/opq9woA5X4sf8ks8Zf9gW9/8ARD1zNdN8WP8Aklnj L/sC3v8A6IeuZoA0vhN/r/GX/YaX/wBIbSsH/mdvG3/YUh/9ILSt74Tf6/xl/wBhpf8A0htKwf8A mdvG3/YUh/8ASC0oAuVl6PcHwXcqkIt4vCs0xaaIR7F00lMeYhB2rDuRdy7BhpXkZwoYVqUUAdla 3EN3aw3NpNHPbzIJIpYmDI6kZDKRwQQcgiqmtaNp2uWgttVtIrmJW8yPePmicAgSRsPmRxk4dSGG eCK5XwbdNpfiOfQRzZXcM2pWoxkxP5w+0qT/AHWeeN1HJy0oyFCKO6piPN7pbnw7qa2GqT3V3YzB PsupzQgbnZiphlaNRGjBtm1iED+YqAMysW0a7K6t4bu1mtruGOe3mQxyxSqGR1IwVYHggg4INeXs 9t4bsYL6C9gl8IXU8i21w0ZhWxBLsu52Ow25IKRsAoAMKr5gcMEM9E+E/wDySzwb/wBgWy/9EJXV Vxfwf/5En/uKan/6X3FdpQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUA FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAcPd6bH4f1UxQ y40/UppZoY32DyrlmaWVAxbc/mZkkC7Tt2S/MF2Is9b/AIj0qPWtHmspPLDFkmhaRWZUmjdZInKq ylgrojbdwzjGea5q1uobtJJLaTzI45pbcttIG+KRonAyB0dGGehxxX5TxplLw+IWMpr3Z79lL/g7 +tz0sJV5o8r6HiHx8+D1z4pvW8R+FwZdZfZHdWkkoUTqoCK6MxAVlUAEEgEDIwR83NfBH4qTwXz+ EfEU1vq9ibxri2vx5jSzS+d5mVVk3TMZD5q7tsudwXe5jjr6ar5q/aO+Fd1NqsfiXwppstybthHe 2dlbPJJ5p3Hz8KCMNwG4HzYPJcka8PZzDGQWWZhrH7MrtNW6XWu2z9U7pir0nF+0gdp4o8RP8Opn 1S8k/tXwhrM0t/aXVuN0kU0r+Y8Ksq+W4cyNIhZkOxZOW2qG7LQta03X9PS+0a9gvLVsDfE2dpIB 2sOqtgjKnBGeRXnfwe8Yf8LCk1PwR4p0CNLV7JLyO3kVszLIyvI7uzBiWaWN0fG8j5mkd/3jeaJ4 gl+DvxV1LSEt4ZtEhdY5YoCfMeN44mWQu2C0oUAlT8gZ5QgQPmvtssxc41JZfiG3On9p/aWmvqrp Na+b1OSpFW547P8AA+n6Kjt54rm3intpUmglUPHJGwZXUjIII4II71JXtmIUUUUAU9Z1CLSNHvtS uVdoLOCS4kWMAsVRSxAyQM4HrXoXgjSp9B8F6BpF48T3On6fb2krRElGeONVJUkA4yDjIFeU/ET/ AJJ/4m/7Bd1/6KavcKAPD/h3/wAk/wDDP/YLtf8A0UtdR8O/+SgeJv8AsF6b/wCjb2uX+Hf/ACT/ AMM/9gu1/wDRS11Hw7/5KB4m/wCwXpv/AKNvaAPSK8t8S/8AJU9V/wCwLp//AKPva9Sry3xL/wAl T1X/ALAun/8Ao+9oAwfiJ/yT/wATf9gu6/8ARTV7hXh/xE/5J/4m/wCwXdf+imr3CgDlfix/ySzx l/2Bb3/0Q9czXTfFj/klnjL/ALAt7/6IeuZoA0vhN/r/ABl/2Gl/9IbSsbUovsXxF8S227f9rS01 TdjGzfGbfy8d8fY92f8AppjHy5Oz8Jv9f4y/7DS/+kNpWZ4pVo/ijetICi3GjWghLDAkMc915m31 2+bFux08xM/eGQBaKKKAMPxpKbLQJtWjz52kMupptO1m8k73jDdV8xA8ZPPyyNkEZB9TriKX4b3y P8PPC+m2dxGmqHw/azpviaVIgYVVWkAI4LZwpZS2x9p+ViGJnRawt7cXFnZW0X+gz+aL6fzWjZIv LYBY2Rg6yF2QhhwFV+Q2zN+1t4bS1htrSGOC3hQRxRRKFRFAwFUDgAAYAFVdC0uHRdItdPtmkkSB NpllIMkzdWkkIA3OzEszY5Zie9X6AOZ0ya18AypZLCLbwlL5sqPHATHpsxcMytsB2wPvkk3thYij AttZFTv6wbq3hu7Wa2u4Y57eZDHLFKoZHUjBVgeCCDgg1iabfzeEroWWoG+vNEurqKO0vJJzO9m0 hSMQzGRjK4aVgVcF8eaVYIkakgHc0UUUhhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUA FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXy3+0n 9p8O+MWe51m4tfDuvhJns97JHc3SoLeTzHiXzVtkiWBpFBLOW2oMkvF9SV4r+1r4W/t/4Uzahbw7 73RZlvFKW/mSGI/JKoYcqoDCRjyMRDI4yM6lKFVctRXQ02tjf8G+ILLxN4dstS0+9guxJEhlaLau yQorMjIHfYw3DKFmIzjJ6nbUlWBUkEcgjtXlfwD8FeJfCGj6i3i28kN1dvGqWLT+d9lWFTGMsCVy VCDC5AWNBn+FfU6/B81oUsLjalKhLmino1/XTb5Hs025QTkQQ2drBd3d1Ba28V1dlWuJo4lV5iow u9gMttGQM9ATivnb4uaDr138RhpWkaLcGbWZnjfWoYY2klgZCGhikYxru8mEgozISq+WOGlmufpC q+oahaaVaPe6jeQWVrFgvPPKI0TJAGWJAHJA+pruybPK2XVnUjHnlJKOt212S19NPJJWIq0VUVtj 5v8ABvxCXwVeS+GdY0PUdMsNK8xLmER/aTZgyxhJmmUjdG3mEsQhBdgYztkWKP23R9TstZ0y31HS 7hLmyuF3xyp0I/mCDkEHkEEHkV8gfFbx3/wmniO/ubC1Nhpc8yS+TnMk7pGI1llPdgoIVR8qBmxy zs/ov7L+oyWMOsQ3v2hLC6miW3kY/uRMPlcDnhj5kClgMZaJWIZ4w37Rh51J0oyqq0mlddn1PJkk nofQ1FFR3E8Vtbyz3MqQwRKXkkkYKqKBkkk8AAd62EZXiyNbjSobOYbra+vrOxuE6b4Z7mKKVM9R uR2GRgjOQQcGvaa8QsNYGoeJ9G1LSNN1DXNL00zXHn6d5So07RmFAskzpHKmyS43eWzFXVAccg9l NN4r1fH2q/tvD0S9I9KK3czt6maeIKFOfuCHOVB8zBK1zVcZRo/FLU0jSlLZHGfDv/kn/hn/ALBd r/6KWuo+Hf8AyUDxN/2C9N/9G3tZ2lfDfQ7HT7Sznl1W/it41hC3OoS+XJGoCqjwoyxMu0BSCmGA +bcSSb3/AAgHg7/oU/D/AP4LYf8A4muGWcUk/di2arCy6s7HW/FnhzQbpLXXNf0jTbl0EixXl7HC 7ISQGAZgcZBGfY15P4g8beFZfiTqV1F4m0N7Z9JsY1lW/iKM6zXZZQd2MgMpI7bh6iu/0fR9M0W2 a20bTrPT7dnMjRWkCxKWIALEKAM4AGfYVerN5yukPx/4BX1XzPF/Hfi/w1c+B/EMFt4h0eaeXTrh I4472JmdjEwAADZJJ7V7H/wsfwP/ANDl4b/8GkH/AMVUtFL+2f7n4/8AAD6r5mf8RNSsdX+Dvi2+ 0q9tr6yl0W+8u4tpVljfEMgOGUkHBBH1BrEq/qXhDw1ql7Jean4e0e8u5Mb57iyikkfAAGWZSTgA D6Cs+XwJp8fOj32raQ+cAWt2ZI1T+4kMwkiRRxgIi4AABAyDrDOKb+KLRLwsujNP4Tf6/wAZf9hp f/SG0qH4mRNB4q8Kag5BhkS80wKPvebIsc6n/d22kgJznJXggkin4csde8GTambIx+I7O/uheS/a ZVtbyMiKOMhNqeVKSsY2giEAjBY7ty53xL8Y6XLp2jXWope6NeabqkMzW2pQGJHEoe2IFwC0DFUu DNhHY7Y2BC4Yr30cVSrfBL/MxlTlHdGjRRUdxPFbW8s9zKkMESl5JJGCqigZJJPAAHeuggr6tPLF ZSJZS2qajMrpZrdMQjzbGZQcckfKSQOcAntUfgVbfwhJDpV4zy28yQWlpqcxBfCKEitpSMBR18sq FVmdgQJG3TZfhsy63er4juESO2kgMOmorlibd33GZjgYMoWE7CCUCDkFmA6C4giubeWC5iSaCVSk kcihldSMEEHggjtXz+KzeVPEWp6xWj8+569DL1OjeejZ3dFcl4Mv7uG4n0fUXnnWP95Y3UmXMkAC gpJJ3kViR83LJtOXYSEdbXu0asa0FUhszyqlOVOThLdBXyJ+0r8XLbxPnwr4Zl83SYJg93exudt0 65wiYOGjB5ychmCkcKC3pfx6+I+oafdSeEPCdxFaag1t9p1PVnkwmm25OOSuWVzle2750CBnkTHz z8M/DlpbfEDwfP4pv1sNGu83ovY7o26I0as6p9o4UNuWMNsbK7wuVkBC6EHufwg+ONnofhvSIPG8 rWtjdI6wTR2c3lxFCwITCbTH8oyiZERkQJ8jGO2+l7S5gvLWG6s5op7adFkilicMkiMMhlI4IIII IrnI9H0yPThYLptkbEQ/Z/s7QIY/Lxt2bSMbccY9KzINAbw8fN8ERadpinmfTjBstbnHOcJjypTj b5oDfKfmSTagVDO7orI8P67DrKzxm2ubC/t9vn2N3sE0QbOxjsZlZWwcMrMMqy53KyjXoAKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK KKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA848W6Mvg3RbjVPD128FtEyImkTgzW8sjuqRxQkkNblmMca 4Ywxgk+V1It6RqEGq6dFe2okWKQuhWQAOjo7RujYJGVdGU4JBK5BIwTV+It2dQ8UaToitutbSI6p eIMjL7tlsGzwykrcPgAlXgjbK4G7H8I3MdpdeMTeSRwRQ363jvKdoWE2UC+aSeiZhlG7pmN+flOP h+L8nw0sK8VThaomlot7u2qX576WOzC1Zc3K3odbXJfEbwHpnj/TLWx1i51CCG3m89fsk+zLbSPm UgqeCcEjI5wQCwPSadfW+pWUd3ZSebbSZMcgUgOASNy56qcZDDhgQQSCDVmvzKjXrYSqqlJuM4/e uh6DSkrPY+YPH/7PMOjaJrGs6Jr0j29lbtcraXcALFUXc4MqkDOAxHyDsD/erxax8Va3Y2tna22o SrbWjs8UTBWT5gwKMCCHjxJKPLbK/vpeP3j7vsT48aLfat8OdWl03Vbyxeyt5Ll4oZfLjuYwv7xJ MKWYeXvAUEKSRuzgY+MNE0qfV7p4oXihhiQzXFzMSIreIEAyOQCcZIAABZmZVUMzKp/WuEswxGPw sp4ipzNO21mtOuivfueZioRhK0VY+nvgn461PxpoA0mG0dtbsVjilvZgzweWQQJpGzkv8p+TOXbk FV3tH65p/gvSIJ4rvUI31jUYnEkd5qQWV4mByGjUKEiPC8xqudqlskZrC+Bngy28HeANOT7N5Wq3 0KXV/JJEY5S7DcI3BJI8sNsxwMhjgFjXoVa47HTqzcYO0V+JvRoqKu9woorD1K28SyXsjaZq2j29 ocbIrjS5ZpF4GcutwgPOT90ccc9T5ySe7sbM3KK5n/hEIp/m1XWvEF/OOFl/tGS0wv8Ad2WvlIec nJUtzgnAAB/wgvhyT/kIad/auPuf2vPJqHl+uzz2fZnjO3GcDOcDFWh3/D/giuzpqzNa1/RtC8n+ 29W0/TvO3eV9ruUh8zGM7dxGcZGceorM/wCEA8Hf9Cn4f/8ABbD/APE1maLr/wANdC87+xNW8Had 523zfslzbQ+ZjON20jOMnGfU1UYRe138v+HBtrc6HR/E+ga1ctbaNrml6hcKhkaK0u45WCggFiFJ OMkDPuK2K4vWPE/w71q2W21nXPCWoW6uJFiu7u3lUMAQGAYkZwSM+5q9/wAIB4O/6FPw/wD+C2H/ AOJolCK3uvl/wwJt7HTUVz1r4K8N2VzDc6Zo1nptxE4cS6cn2Rmwc7XMW0uhIBKNlTgZBwK6Golb oNX6hRRRUjOPu/CT6Wvn+E8I+cNYXd3L9ldOwjzv8jb2Ea7cZUr91k5TxdqDXOkT+H763ktNVv3j sJLYqx8yKR1SaS3cgCULEzSbgDsGDIqnK163VTUtNtNSSFb2ESeRKs8TBirI69CGBBHBKn1VmU5B IPo0Myq04uMtV+JjKhBtM5+in3qraXiWskqedIrSRruAZ1UgMwHXALKD6bh6isjxJ4g0vw1pjahr l4lpaBgm9gWLMegVQCWPU4APAJ6A143JJy5Urs91Ti4819C7fWkN9avb3KFo2IPDFWVgQVZWGCrA gEMCCCAQQRXL+O/iXeeF/D8mjS6jYxeJ7hcWOoXBTy/J5L3E0Y5V0VWGFVhI+3y0bLRJVs/if4d1 fz7fw1PPq+qLEzxWkVpOu9uihnMe1FLFQXbCjOTXQ6TpG3T5TrSQXeoX0QW/YjfG/BBiUEf6pdzB VI6Ek5ZmY/QZPRxFOb5k1Hs+55GZVaM4rld5eR8t6XeG68VeHDd21yvhKTWLW4vL3VI+NQZpnVri 5dsqc7LgBSxVAsoBZvNd/uTVtG0vWLGOy1fTbK/s438xILqBZY1fBG4KwIBwx59z6180/F34Xyal cwalBqxs/D1lCz3Fv5XmfZFAAMkaAjeoRVBBO5UiVU3Ksca/Tel2FtpWmWen2EflWdpClvDHuLbE RQqjJJJwAOSc19CeOWqKKKAMzWdC07WTA9/bk3Fvu8i5hkaG4g3Y3eXMhDpuAAO1hkcHI4qrDc+I PD4EcUP/AAkGkpxHGJQl/EvZd8jbLjkgbnaJgq5JlckndooAboXirR9buntbG6kS+VDKbO7t5LW4 8sEDzBFKquUyQN4G3ORnIIrbrzX4p3VlaeHrZ9R8N2/iCJ7yNBFdxqba1zndcTuUfyo0TeS+04zj gEkZvhfWdVvtV1W3+H2sQ61oumrAXOpSvdxySvvZoILvO7IXazO7T7fNUBV2bGQz1yisHwV4hPib RTftYTWTJPLaururq8kTmORo2ByU3q6gsqMdudoBFb1ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFA BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABVXVtQtdI0q9 1LUJfJsrOF7ieTaW2RopZjgAk4APAGatVwfxTvftMNj4ZjDK+qZuJpCfk+zQSwmWMj+LzPMWMqcA o7kk4CsAc7pq3VxPeanqit/aF7NI58wgvFB5jmCE4JUbI2AIUld5dssWLNFqWlfaL631Czn+yalb kNHL5SyK+AwCyKeq/O4ypVwHkCuu9s6dFRUpwqRcJq6e6eqY02tUO8I3yTWLWcrXC6la/wDH1HdT ebJuYk+YGwoaNjuKlVVQAVCoUKLu15/4ovbjw5IPE9la/aktIWj1GBZAjSWg+cuvQNJGQWUMcbXl AwXBHaaRqdlrFgl9pdzHdWbvIiTxHKOUdkYqejDcrAEcHGQSOa/HOJsjnluJdSCbpS1T7N9H+nl8 z1cPWVSNnuN1u40220q5fXJbOLTCnlzteMqwlW+Xa5b5cHOMHrnFfn74Y/s7/hJdJ/t3/kEfa4ft n3v9RvHmfd+b7uenPpX2r8YfEui6T4G8RWOo6pZ299c6ZMkNq0o86QyIyJtT7xBbjOMDBJwAa+J9 b1WfV7pJZkihhiQQ29tCCIreIEkRoCScZJJJJZmZmYszMx+o4Ew8o4etUldczS+5Pb7/AMjmxkve SPrO0+LzePvF0XhfwGl7aIzCSXWHgVsRJIPM2owYRhk+7I6n5mVCi7t6+x6lqFnpdlJeand29naR 43z3EixomSAMsxAGSQPqa/OjR9Y1PRblrnRtRvNPuGQxtLaTtExUkEqSpBxkA49hXp/gL4V+O/i7 Lb6vf3twNK/1I1XVJ2lJRXG5YlJLPjc5HRMqw3A5r6aplMZNKDsl95EcS0tdz2nx3+0J4Y0DZD4f X/hIbsTNHMsTtDFGF43CQoQ+T02ggjJyOM+QeIv2jPGeo700pdP0iLzi8bQw+bKE5wjNJuU9RkhF JI4wMivPfHmlaBoWsyaX4d1mXXVtnZZtSEQiglPGFiQFiQpDfvN2GyNoAUM/M11UsuoU1td+f9WM 5V5y6naax8U/HOrXKz3XinVI3VAgFpMbZcZJ5WLapPPUjPT0Fc9rWv6zrvk/23q2oaj5O7yvtdy8 3l5xnbuJxnAzj0FZlFdcaUI/CkjJyb3YUUUVYgooooA6G18b+K7S2htrXxPrkFvCgjjij1CVVRQM BVAbAAHAArsND+O/j7SpLXzNWj1C3gTZ5F5bowkAXA3uoEjEcHO7JI5zzny6ispUKU/iin8ilOS2 Z9V+Af2ktOvdlt42sv7Nn5/020VpID94/MnLpwFAxvySSdor2iM6L418P2d7az/bNPmxPbXNtM8L oeVyjoVeNsFlIBBwWU9SK/Oyuh8E+Mdb8F6tHf6DeyQEOrSwFiYbgDI2yJnDDDN7jOQQea86vlUH 71F2f4G8MQ1pLU+6N2vaF81zL/bulrzJL5QS+iXu2yNdk/JzhVjYKuAJXIB6G1uIbu2hubWaOe3m QSRyxsGV1IyGUjggjkEV5V8N/jp4b8YXNvp94kmjaxO4jjt523xSsS2FSUADOAOGC5LBV3Gu5uvD qWdzNqXhtY7LUXcyywB2S2vGJy/mouVDtx++ClwQud6go3i1aUoS5ais/wCv60OuMk1eOpd8SaHa +INLksrxp4s5aK4tpDFPbvggSRuOVYAkehBIIIJB8X8P/DiFtYaLxfq2q6trOiSkW8jXk8QKuwki uk/eFw2Bs3KVXdEy4ZkMje3aPqcOqWzSRLJFLE5int5gBLbyAAlHAJGcEEEEhgVZSVYE5fjPSp7y zi1DTI/M1fTd81tGCF+0goQ1uzHGFf5ec4DrGxDbMHowOJ+r1LT2/IitBzjoZ2n2Npp1pHa6fawW lrHnZDBGI0XJJOFHA5JP41YqCxu4L61S4tXLxNkcqVZSCQyspwVYEEFSAQQQQCKnr6g84Kp+Hrge F9Yt7PfL/YWoMlvDG8pZLGfDbQNxO2JxsjVFIVXWNVU+YSLlR3EEVzbywXMSTQSqUkjkUMrqRggg 8EEdqAO7orlvh5qEs2if2bqE7yanpjNby+cxaV4Q7LBM7H75kjVWLjgvvHBVlXqaYgqK6uIbS1mu buaOC3hQySyysFRFAyWYngAAZJNR6nfW+l6ZeahfSeVaWkL3E8m0tsjRSzHAyTgAnAGa81XVJ/ip 4nfw1aR3Fl4TtbSK71mZZ0E135ufLtVKOSsThWLOpPmIPlbY6PIAZq6nqfxi1z7F4ZuZbLwjZurX GqR/eLcMvl54M5GCoORACJGHneWkPSGCP4UfDC28I6FeTX3iW5F1baHDFGjXE0skkjxuUPyhIw4L u2EAUk9Qp9F1O/0vwroSTTp9k0228m2jitbZpNu5lijjSKNST8zKoVR3FcT8OvB8t7rj/ELxdAT4 n1KFfstpJuK6PbFflgQOARJgnzGwvzM4AALFkM7bwnpH/CP+FdG0bz/tH9nWUNn52zZ5nloE3bcn GcZxk49a1aKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKK ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAIru5gs7Wa6vJooLaBGklllcKkaKMlmJ4AABJJryTTZJ tQvdT1m9R1uL+5cxiRSpS1RiluoVvmQFAJChwQ8shwpJUdD8S9QGoTw+F7cnEgjutT7AWhZ9seej ea8RRlwQY1lDbSyZzqACiiigAr548X6TH4Ql16wgmj0vTp0XzbiO1jk/cMjxpgMuN/lGeCNEIllc 3E0sqRivoeueu/D2l+LvGtvaavY213baTaC6lWdA29ppR5SgHI25tnL9CcIuSjyKcMS6caTdVXj2 39PxKgnKSSPiK7aBrqZrOOWK2LsYo5ZBI6pngMwVQxAxkhRn0HSoa2PGOmQ6L4u1zSrVpHt7G+nt Y2kILFUkZQWIAGcDnAFe0fsc+ELXXfHGo63qNvbXNvosMbQpLkslzIx8uRV6HascnJ6EqQMjI2i1 JXRLVja+Bv7Oc9/IdX+JVlLb2OwfZtLMpSSbcoO+Uod0YGfuZDbgd20DDdX8VNc+Jmpanp+i/Cex isvC89q9vYzWUluj3kaoA8kYchoYU4RJFCqdyFXPmRV6hqmnah8QZpfs+tXOneDTCEQWkMRk1OTe GZy0quDbbVCgbQJQzk7oyhfj9d8WDwN8MfEvirVdWvrvxHeXV5oljdyQRFy9vcXUdquxEWMBcSSM zLzlhz8iBgfHXjrT9N0fxJcaVpUWpR/YP9FujqDReY9yhKykLGSqLuBAXe/AzuOcDn6mu7me8upr q8mlnuZ3aSWWVyzyOxyWYnkkkkkmoaACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAltbia0uYbm1mkguIXE kcsbFWRgchlI5BB5BFfSfwE+NtzPeweHPGt3cXc91NDb6dd+SGIJBXZKwOTkhAG2k5ZizY5HzPRW GIw8MRHlmi4TcHdH6J67on2i9ttX0xLeLXLThJXG0XEWGBt5XUbvLO8sOoVwj7W27Te0TU4dX05L u3WSMF5InjkADRyRuySI2CQSrqykgkHGQSME/OP7N3xaeOTTvBXiAySCR2jsb6WdcRDaNluQQDjI YKdxOWRAMYx7trf/ABIdYt9Zg4tLyaKyv7dODJLLJHFBOO25SQjdCyMCSfKRT8zXw86U/ZT36HfC akuZGZq0B0fxlLMwC2OueWI9pzm9jjffu7jdBFHjHy/uWztZhvvVP8Q7OW58LXNxZwvNfaey6hbJ EhaSR4jvMSY5BkQPFkZ4kIwQSDUt54rm3intpUmglUPHJGwZXUjIII4II717mWVvaUeV7x0/yOTE Q5ZX7klFFFeiYGbPN/Znivw/qpwITI+mXDNyEjuNuwgDncZ47dM8gB2JGPmX0mvMPGdlcaj4P12x so/MurmwnhiTIG52jYKMngckda2bb4j6Rf6F4c1LSLa91F9fd0srKLyo7hjGrtKSJXRcJ5bKxDEZ K4J3AliF+MWuw6B4Bvpp7+zsBdSRWJmu7cXKKksipK3kn/WlYjI+zByFOQRmsX9nrXtE074UzXb6 EfCGi2cwJn1C63fatyJ/pDSsiAlyygYGOgXAwBBp3hWH4kNYeNviVHDZ6RpiGey0aTckVuAuZmvG mjRnO5V4GIwIxy4Zid7w5eS/E7V2vZrHVtN8G6Rc21xpIbNsuryKC4mdCA5hQ+S8YGFY8tuI2Ihk /hDTZvHeq2PjnxLZWy2Cw7vD2mSxRytbROySC7kfBxO/lxkBTiNeMlixHpVFFABRRRQAUUUUAFFF FABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUU AFFFFABWd4i1e20DQ73VL0O0NtGX8uLBklbosaAkbnZiFVc8swHetGvKdU1IeKPEC6hGwbR9PLx6 cynKXRdV33XPp88cZA+6ZGDMsowAVdBtbm102I6nKs+rTqst/cqSfPuCoDvkgccYUYAVQqgAKANC iigAooooAqavfx6XptxeTJJIsS5WKIAySseFjQZG52YhVXuSB3rc8IaTJo+gWsF4YpNTdFlv54yS J7kqBI+SASMjAGAAoVQAFAHKtpq+KvGCaNDqY0290uybVbeVH/eidxJBDIqZHmRJmUyKcAloVJKs ynsvDWqHWtAsNQeA2008StNbFtzW8vSSJuB8yOGQggEFSCAeK8XOHPlivs/qdeFtd9z5L+I3wi8V al468Z6lodnFeaTb38k9xeS3UFskJkjS4YN5kgwEWYZbpxnjkDkdN8PeLNLtb210zXtIs7a+Ty7q K38V2MaXCYI2yAXADDDMMHPU+tfblx4Y0C51Yarc6Hpc2ph1kF5JaRtMGXG1t5G7IwMHPGBWR8Tv H2lfD/w+2oam3m3MuUtLNGxJcOOw9FGRuboAR1JAKo5o2o04wu9t/wDgBLDrWTdkfCet6BquhmL+ 1bC4to593kTMuYrgDGWikHyyLyCGUkEEEHBFZdbHirxLrHivVm1PxDfSXt6UWPewChVHRVVQFUdT gAcknqSax69mPNb3tzldr6BRRRVCCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvtD4BePrbx94NfR tca3n1eyh+zXMEzGQ3lvtC+awfO7OSr8tzycbwK+L66v4V+Ik8KfEPQtYmaNLeC5CzvIjMEhcGOR sLySEZiMZ5A4PSuPG4dV6bXVao1pT5JeR9x+ALiafwpaRXU0lxcWTzadJcSMWa4a3leAytnnLmPe QScbsZOMnmfBkf2TRP7LOVOlTS6cqvxIIonKQs4/vNEInzgAhwwABFdD4d/0Xxf4ss5OZZ5rbU1K 9BFJAsAB/wBrdaSEjpgrzkkDGtVNv4x8VwTDbLNcwX0a9d0LW0USt+L28wx1+XOMEE+blc7V5R7q /wDX3m+IXuJ9jUooor3jjCuX+H954d8A+LfGFvrGqaZZpqDw6xHJdyxQTyNKZxJFuZh5iK0QKgDK +cQc5zXUVX+w2n9ofb/ssH27yvI+0eWPM8vO7Zu67c846ZoAzLC9uPiP4vhsfFlnNpHg9RFc6Vo1 zEsb6pIqByt1tdxiIqXEHy7hywYRMB7XXj+v2k95prLZGIXsEsV3a+aT5ZnhkWWMPjnYXRQ2Oduc YPNeneHNZtvEGjw6jZCVIpGeNo5QA8ciOySI2CRlXVlJBIOMgkYJANKiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACi is/xDqsGg6Bqer3iSvbafay3cqxAF2SNCxCgkDOAcZIoA5r4k6tcwnSdF0+4eCfUpJGuXiJSVLSN P3jI/wDCTI8CZHzASMVwRvXAt4Ira3igtokhgiUJHHGoVUUDAAA4AA7VBZRXL3F1qGqOsuqXjl5X ViwjTcxjgUkD5I1baDhdx3OVDO2bdABRRRQAUUVieNIvtfhy507ds/tR4tL8zGfK+0yrB5mO+3zd 2MjOMZGcgA0PCVusOlfDTVkwLzW9RnvZ5QMSNFc2VzOIHfq6oEt054P2eM4G1QuzoIEfiPxpbxgJ BFq6+XGvCpvs7aV8DoN0kjufVnYnkk1PrurW8fie/wBXuVkl03wtatF5KAM1xfzrGypGjEfvliKI hGd/20oCCGBXw1p9xYabu1F45dVupGur6WMlled+WCkjcUXhE3ciNEXtXlZtUiqSg92zpw0W5XMX 4nePtK+H/h9tQ1NvNuZcpaWaNiS4cdh6KMjc3QAjqSAfhzxp4p1Xxl4guNY1y4825l+VVXhIUGcR ovZRk+5JJJJJJ+3vi94JTx94JudIWSOG9V1uLOaTdtSZcgbsHoVLKTg43ZwSBXwTdW81pczW11DJ BcQuY5IpFKsjA4KsDyCDwQazyiNPlcl8Q8S5Xt0Iq9gt9K0nRf2brzU7/wAOXM2qa9epFZa1JHbt HD5cv+qQ+aZVysM2WEa5LbTkBSfH66bV/Gmq6p4I0HwpOYo9J0Z5pIVi3gyvI5YtICxViu5gpAGA zdcmvZOU5miiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA+1fhDrk2tw+DtSl8wXGo6BcQ 3rySmVp2s7iKKN2Y85zNOx9fM5LbQRv3v/JStX/7BFh/6OvK8Z/ZNv7aTU49PSTN3BDqM8ke0/Kk jaeqHOMHJifjrxz1GfZr3/kpWr/9giw/9HXleJQp+zxvL5P8zrm+alc0KKKK9s5AooooAKr2mpHw trY1bcV0m5KxalEDhVJZFS7OeB5YBDn5f3Z3EnyUWrFR3EEVzbywXMSTQSqUkjkUMrqRggg8EEdq APVKK4v4dazK9u2gapO0mo6eirBNM5aS+tlVAJyT95wx2Sck7gHIUSoK7SgAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACv NvHF+2seKU0YEf2fpIhvZyjbhNct5myFx0HlgJNtOTueFxt2jf2/iPWbbw/o82o3oleKNkjWOIAv JI7qkaLkgZZ2VQSQBnJIGSPMdBtbm102I6nKs+rTqst/cqSfPuCoDvkgccYUYAVQqgAKAADQoooo AKKKKACsXxXHc3Frpltp7ouoTatYfZ98ZlG5LqOQsUBUsFRHdgCPlRjkAEjWuJ4ra3lnuZUhgiUv JJIwVUUDJJJ4AA71iaVob+OLqw1jU/Ng8OQMZrKywudRWSEBZ5GDEiJklkXySAWB+fIOwYV8RChH mmXCDm7I6DTY7HVU0vTtFuhfeGNH8u4F+sglGqXnz7mdxhZNjETM4B3TsDuVonB6qvPfB3xJ/wCE p+IviLw1aaLcRWmjb0k1F5MhpVkCbCoXC5PmFfmyQhOByBe+LOieKPEHhZLDwXq0ek37XKNNO0zx EwgMSquillJbZ0xkAjOCQfnMVOdesva+7f8ABHdTShD3dTtK+S/2qfAMei61F4r05dtpqsxjuowq KsVxtyGGME+YFdjwfmViT8wA9g+C/hnxroct9N4u1m4u7OUuIILyd57k/OAjSfvHjjwqkhY2bPnH cx2KBl/EP4Oa9451OeXVfH1x/Z/nNJbWH9njyoF3MUGFkUMyhyu8jcR1NXhpRwtf41b56iqJ1Iba nxxRX1Dpv7L1nHextqfim4uLQZ3xW9ksMjcHGHZ3A5wfunjjjqO+tfgN8PIbaGKTQ5Lh0QK00l7O GkIGCzbXC5PU4AHoBXqzzXDx2u/Rf52OZYabPiCivu3Tfgx8PtOvY7q38NW7yx5wtxNLOhyCOUkZ lPXuDg89RXaaPo+maLbNbaNp1np9uzmRorSBYlLEAFiFAGcADPsKxnnEF8EW/wAP8y1hX1Z+dNvp t9c2F5fW1lczWVns+03EcTNHBvOE3sBhdx4Gep6VJNo+pw6TBqs2nXkemTv5cV40DCGRuflV8bSf lbgH+E+lfolNo+mTatBqs2nWcmpwJ5cV40CmaNeflV8bgPmbgH+I+tXqzec9ofj/AMAf1XzPhP4b fCbxD451O7gii/s20sZvJvLm7Rl8twwDRquMtIBkleAMDcVyM+0WP7MOjJplwl/4h1CbUG3eTNDC kUSfL8u6M7i2DknDrkccda971G/ttOt0nvJPLieaKANtJy8kixoOB3Z1GegzzgVZrlrZnXm7x91G scPBb6nwv8TPg/4k8Bxy3tykd/oquFF/bHhdzEL5iH5kJwM9VBYDcSa84r9F9e0zTPFvhzUdKumj uLC7SS1kaMq+xlJUlSQQHR14yPlZfUV+e+vaZNouuajpV00b3FjcyWsjRklSyMVJUkA4yOMgV6uX 4yWIi4z+JHNWpKDutihRRRXomAUUUUAFFFFABRRRQB7l+yD/AMlK1L/sES/+joa+gr3/AJKVq/8A 2CLD/wBHXleDfse39zH441rT0kxaT6d58ke0fM8cqKhzjIwJX46c89Bj3m9/5KVq/wD2CLD/ANHX leV/zMPkdP8Ay5NCiiivVOYKKKKACiiigCncG6sNSs9a0uPzL+zzG0WR+/tndDNEMkDcRGrKcr86 JlgpcH1LSdQtdX0qz1LT5fOsryFLiCTaV3xuoZTggEZBHBGa85q/8NL1rLU9S8NyNi1gijvNNVjj ZC2UkgjB5Kxsqt1wouI0AVVTIB6DRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUVV1bULXSNKvdS1CXybKzhe4nk2ltkaKWY4AJO ADwBmgDgPHV6dW8XW2lRuZNP0yH7ReR/8s2umZGtwcdWjVXco2APNgcAnaVgrN0GO7a0a/1dAms6 iUu9QVSNqzmNFKLjjaioqDk5CAksxLHSoAKKKKACiiigDk/EcNjqmrXUevi4l0PQ7WHUbixjwUvp JJJFjEucARxmAsQzBDuDOVWM56NfHQkGnzDS5ILWe5NpMtzcxrcJILsWhCRIXEgWUpvbcoCupUuS VHh3xw8baXo/irS5tJt9E1fU4be4tbxLhGkESmSPCMyMpz8kqlCcbXdWXDkHlLv486zefb/tfhbw dP8Ab/L+1+bp7t9p8v7nmZk+fbgYznHavKxmDqVqnNuvy/rc6aVVQjY+if7Whm0bVobO1s9BM72e qSzWUwf7VbXU+1jvhXJuZEikQeXvO5o9kjEgjY0PVrm08F6xqBP2pdOmv47aO6uQjFLeSSNVknfg 5MR/eNyFI3FyrO3y9ffHrXL/AFO31C98O+Fri7t9pjkktZm2lW3I2DLjcpLbW6rvfaRvbNX/AIXd rf8Aaf23+x9H3+d9o8jzLz7N5u7dv+z/AGjyt2/587c7/n+9zXK8uqtWsae3ifXPh/UNT/tzUdH1 mWzubi1tre7W4tLdrdSsrTKEKM7nIMBO7dzvAwNuTE3jfRYPsq38txYXF1dxWUNvdW7pKzzbvJOz BKq4ViGOACGVtrqyr8q33x61y/1O31G78O+Fpb6DaEnNrNvwrblUnzfmUNhwpyA4VgNygir4i+OH iDX94v8ATNHVJoTbXS24uIftUHJ8qQrMCVBJIwQRlhna7q0rK6jfvIPrEUtD600XxT9p87+27P8A sbFouoxfapdv+jHOTJuC7JI8DzUG4JvT5zuq1/wlug/aPK/tS32eT5/2jJ+z7fL83Hnf6vd5f7zb u3bPnxt5r5G1z48+KNYubWeew0NHhSSBwts7rPbyFTLBIruylH8tM4Ab5eGGTnMm+Mvi0wQR201n aG2vvtto0NuMWg8gwCCJGyixCNiAu3OSTkkk01lU3q9PmH1lI+udX8UT3ej3Enhc28N3BlriTW4J bRLOIRyOJpY5AkhjZo/L3DgEs3zeWy1r6Xr0N7cxWdxa3mn6lIksgtLuMbtsZjDMHQtGw/fR8qx+ 8R1VgvxzdfGvxHc39pctZaWBClukkRWZxci3cyQeYzylyUkJfIYFifn3jirN18fPGE+uTaqiaXDc PYmxjVLdmWDLbjLGHYlXJ2552tsTcrbVwnldRqyS/r+v61D6xE+mIbu6n1zTLqDUpJ7681S7tHii kc20NnbtKrZgIGSGjjUy9RLKuHaPbE3Va1runaL5P9pXPk+buIwjPtRcbpH2g7I1yu6RsIu4ZIyK +PvD3xw17TtQ0R5bXS1jsLeSzeYW0kskiTPE80zjzV8yUtFuJ3LuZmz1yBfjJeaGsOk+GdP0yXw1 bW09rHZ3lpMqTLMyvIZYjcyZIYOBlz8rt/ewHLLKkn/Xn/wAWIij6u8c/uYtGv5/m02w1GO4vkPI 8rY6K7A8bY5HimJbAURF+qitjW476bSrmPSZo4L5lxE79Ae+CQwUkZAYq4UkEo4G0/K/g/496pcQ W2h+K5NMi0o2y2kl5Npkt+0owqFp1Nwm4FdxYjcT2U5473T9R8OX+lXNzB8V/Dq6Db7i+jz6ddQx kqoJCwPdiV49h2CBcwkcCMmkssraXtoN4iJ6L8KI7/8A4R64utRnjmN5c+cjxDEchEUccsqAALsl mSaZSowyzB+CxA+IfHd/bap448Q6hYSebaXeo3E8Mm0rvRpWZTggEZBHB5r074lfGi91DR7zwr4e msH0J4Ra/arbTZNPbYrY2xJ574jZFA+YAlWKlRXilehgsLOlKU57swq1FJJIKKKK9EwCiiigAooo oAKKKKAPbf2R7iGH4nXkc00cbz6XLHErMAZG8yJtqjudqscDspPavoe9/wCSlav/ANgiw/8AR15X yJ8D9V/sf4teGLnyfO8y7Frt3bcecDDuzg9PMzjvjHGc19d3v/JStX/7BFh/6OvK82ULY5S7o3Tv Ra8zQooor0jAKKKKACiiigArM16SexjttbsYGur7RXe/gtVUn7SRDJG0XHOWSRwpGcMVOGAKnToo A9LtLmC8tYbqzmintp0WSKWJwySIwyGUjgggggipa4L4WXjW7ar4bfLR6YY7m0PUJazmTZH7bHjm VVACrGIgMkGu9oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo ooAKKKKACiiigAooooAK4L4p3jXDaV4bTKx6mZLm7PQPawGPfH773khVlIKtGZQcEiu9ryKO5Ore J/EOrsSVa7OnW+4YZIbUtGVIHH+v+0uDySsi5IwFUAu0UUUAFFFFABXjXxn+Lkvhe/fQvDsaNqqr m5uJkJW33JlQg6M+GVsnKjgYbJC+y0UAfn/cTy3NxLPcyvNPKxeSSRizOxOSSTyST3qOv0EooA/P uiv0AuJ4ra3lnuZUhgiUvJJIwVUUDJJJ4AA711fwvsZbDwDowu4ZoLy5iN9dQyqVaKe4YzyptPKh XkYAHkAAEk5NAH5qUV+qlFAH5V0V+qlZXibw7o/ijSpNN8Q6dbahZPk+XOgbaxUruU9VYBjhlIIz wRQB+YFdh8L/AIf6r8SNfuNI0O4sYLmC1a7Zrx3VCiuikAqrHOXHb1rb+NHwm1j4a6qZJk+0aBdT SLZXiOXwu5tkcp2rtl2AEjGDztJwccp4F8X6x4H8SW+t+H7jybuL5XRsmOeMkbo5F/iU4HHUEAgg gEAGr8Svhl4m+Hd/5Ov2e60baI9Qtgz20jMCdocqMN8rfKQD8pOMYJ4qvVfi38adY+JfhvSNK1Kx trL7JM9xcG2JMdxJgrGQrAsm1WcY3kMWJ4wAPKqACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAJbW4 mtLmG5tZpILiFxJHLGxVkYHIZSOQQeQRX21peo2Goa5ouqaRLJPYa1oKGLzZfMkhFrJ9133MWcm7 Ktk5DRHJYnj4gr3n9nbxAGl0/TbicPNbXE9rbwvPlvKuIvOdkU9FR7EAgcE3OTgj58alNyqQmul/ ua/zLUrRaPouiiitiAooooAKKKKACiiigClJcnSfE/h7V1JCrdjTrjaMs8N0VjCgHj/X/ZnJ4IWN sE5Kt67Xkes6fFq+j32m3LOsF5BJbyNGQGCupUkZBGcH0rv/AANrMviDwlpmo3QiS+ki8u8jiBCR 3KEpOi5J4WRXUHJBxkEjkgG7RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQ AUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAGJ441eXQPB+s6paCFry2tZHtY5clZZ9pEUeAQWLOVUKDklgBy RXn2jafFpGj2Om2zO0FnBHbxtIQWKooUE4AGcD0rovi3KzafoGnEDyNQ1eFJW/iUQpJdLt7cvbID kH5Sw4OCMmgAooooAKKKKACiiigAooooAwfHkbXHg7V7OEbrm+t2sbdOm+af91Emeg3O6jJwBnJI GTXt1ePalF9t1jw1pu7Z9r1eB/MxnZ9n3XfTvu+zbOvG/POMH2GgAooooAKp6vqVpo+nTX2ozCG1 hA3NgsSSQFVVGSzEkKFAJYkAAkgVPd3MFnazXV5NFBbQI0kssrhUjRRksxPAAAJJNeNeNPEmpa3q 2m/Z7ZX0tnZrTSZ90U1w64K3cxwdkaNtxGy/LvVzmby4hz4nERw8OaW/RdzajRlWlZbGX8TrePx3 apa+I7W4eScsdL0iG5Mf2cgYM8rLlS6hwWch0TIRA7Nmb5O+IPhC98E+I5NKv5EmBUTQTpwJYiSA 2OqnKkEHoQeowT9jwxW+hWlzqGp3PnXcu37Rc+WcyHOEjjQZIUFtqRjJJb+J2Zm5LxJ4fi8V6Y2n 65ZpP4gv4A+xiGTRoz0KsD1BBGQczMpHEanyvBw2Z1I1HKo7xf8AWnkv+H1PWr4GDgowVmv619T5 Aor1C6+DuszeVqGlSQt4fu2kktrl/MlkS3z+5eSOKNpCXUqcIjEZ+YJg4t2nwSnvLqG1s/iB8O57 md1jiii1os8jscBVAjySSQABX0qd1c8RqzseSUV9Af8ADKnjj/oK+G//AAIn/wDjNH/DKnjj/oK+ G/8AwIn/APjNMR8/0V9Af8MqeOP+gr4b/wDAif8A+M0f8MqeOP8AoK+G/wDwIn/+M0AfP9FfQH/D Knjj/oK+G/8AwIn/APjNH/DKnjj/AKCvhv8A8CJ//jNAHz/RX0B/wyp44/6Cvhv/AMCJ/wD4zR/w yp44/wCgr4b/APAif/4zQB8/0V9Af8MqeOP+gr4b/wDAif8A+M0f8MqeOP8AoK+G/wDwIn/+M0Af P9FfQH/DKnjj/oK+G/8AwIn/APjNH/DKnjj/AKCvhv8A8CJ//jNAHz/W14O1ltB8SadfNJcLaR3M El1HA2DLEkqSFSMgNyikA8ZUHtXs3/DKnjj/AKCvhv8A8CJ//jNH/DKnjj/oK+G//Aif/wCM0AfQ lFYHw/Vo/A2gQSApNb2MNvNGww0csaBHRh2ZWVlIPIIIPIrfoAKKKKACiiigAooooAKtfDq7On+K NW0Rm22t3ENUs0OTh92y5C44VQWt3wQCzzyNlsnbVqpFMbHxt4VvVcRLJcy2FxK33RDLC7BCTwN0 8VsAeCW2qD8xBAPW6KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooA83+In/JQPDP/AGC9S/8ARtlVem+Jf+Sp6r/2BdP/APR97TqACiiigAoo ooAKKKKACiiigCpErS+OvBqRAu8d9PcOqjJWIWdwhcjsoeSNc9Muo6sK9bry3w1/yVPSv+wLqH/o +yr1KgAqK7uYLO1muryaKC2gRpJZZXCpGijJZieAAASSaLu5gs7Wa6vJooLaBGklllcKkaKMlmJ4 AABJJrzLV9Tn8U3Uc08csGiwOJLW0kUq87qcrPMp5GCAUjP3eHYb9qxc2KxUMLDnn8l3N8Ph5V5c sTH8b+KNS1W6gmTR7yfRVV3sbQKyvcXSlTC1wu0mNWO4pvwsWwPJ85RYrUVraaX9v1C4n+aTMtxd XDgbY1yQueAsaAnA4HLMcszMdCs/XLq0trRDeQfaWeVBBbKgd5pgd6BAeNwK7skgLtLEqFJHyNfE zxU7y/pH0NKhGhG0TATUGu74X7wG5u2mkh0iwY7DGEASWWYYPlsGLqzMCyIVTaJHaN9Dw1oEHiPx JfaRc3q3LWqQ3GuSDANyJBKIbULk7IgVLlCfu4BEnnSNVHS9IfRvMi0u3tW8Uauoit7eMMYYljB8 sMeG8iEPgucHbtRQo8qJfYvCXh+Pw9YTR+cbm9u5vtN5cbdgllKKmVTJ2KFRFC5JwoyWbcx9XLsK qlT2iXuLbzf+S/F6+nn4yu4Q5H8T3/rz/I8q+Hf/ACT/AMM/9gu1/wDRS10fga2gvPGvi21vIYp7 afSNPjlilQMkiNJegqwPBBBIINc58O/+Sf8Ahn/sF2v/AKKWuo+Hf/JQPE3/AGC9N/8ARt7X0R45 vf8ACuPA/wD0Jvhv/wAFcH/xNeb+IPBPhWL4k6laxeGdDS2TSbGRYlsIgiu012GYDbjJCqCe+0eg r3KvLfEv/JU9V/7Aun/+j72gDhPHfhDw1beB/EM9t4e0eGeLTrh45I7KJWRhExBBC5BB717H/wAK 48D/APQm+G//AAVwf/E15z8RP+Sf+Jv+wXdf+imr3CgDyX4t/DLwSfh5rd7H4W0i2n0y1k1GJrS2 W2LvCjOEdo9rGNsFWGRwcgqwVh8bt4D1R7/WfPgGiWOnzMrtqcpPlqGXI3on7zakiMWVQG3RhQXl iR/vj4sf8ks8Zf8AYFvf/RD14j8a/AVz4z0FX0mcx6jbHzBAWCx3YUHarn+8u59hPA3uON5IAPmv WfAPifRvD1lrt/pEy6ReQrcR3UTLKixtt2mQoT5ed6gB9pJOOoNUvDPhnUfEclwNPWJYrdC8k87+ XGp2swUseASEY88Kqu7FUR3X7A+BfiC08X/CyygezKx2UI0i5hmw6TbIlUn3VkYZBHcjkDJZ4m+G i23hMWHw7Nvot/FkRNK8jJ8zqzPu+ZhKCqkPzykZI3RQPD8fQ4uowxM8Ljo+zkm1fdfPqvxXodTw rcVKDufM+n6fo/hDSrm78RxW2oa8+63TSHYN9mYqNwmAOVYBhuPBTOxMTb3tPpr4DTeAfiH4XVrn wb4fi1i3eSOWOXSbcecisMOrCMLIQrxbyqrhmHyIroD4TbfCC48NXurSeOIg2mWkEbLeQSMto3mB ssZMbwyFSACh+Yg4kJiguKFr438RQ+KtEHgux+w2EG2bT4JYREk8UTsWkZi3yRDZOrESYRGnDyO0 lxLL9XRr068FUpSUovqtTmacXZn2r/wrjwP/ANCb4b/8FcH/AMTR/wAK48D/APQm+G//AAVwf/E1 L4D8Yad4y0aO90+SLzdivJEj7wA2QHRiAWjYqwDEA5VlZUdHRelrURyv/CuPA/8A0Jvhv/wVwf8A xNcd8UvAHhCw8P2eoWXhfQoJrbU7RdsWnwqsqzTLbsrgL8wCzlgM/fRDzjB9bri/jB/yJP8A3FNM /wDS+3oA5vT7G0060jtdPtYLS1jzshgjEaLkknCjgckn8asUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFY3iyRbfS obyY7baxvrO+uH67IYLmKWV8dTtRGOBknGACcCtmuf8AiJ/yT/xN/wBgu6/9FNQB7hRRRQAUUUUA FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHktzI1z 498XTTndLb3FvYxHpthW1imVOOuJLiZsnn58ZwABaqDUovsXxF8S227f9rS01TdjGzfGbfy8d8fY 92f+mmMfLkz0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAFSJmi8deDXiJR5L6e3dlOC0Rs7hyhPdS8cbY6ZRT1U V6fq+pWmj6dNfajMIbWEDc2CxJJAVVUZLMSQoUAliQACSBXjPju/XTdItLryLi6kh1KxnW1tU3zz iK5jldY0z8zbI3bHopJwATW1NJqWr30V94glt3lgJNraWysIbXcCCcscySYJTzSF+XO1E3OG48Zj YYWN5bvZHThsLLESsturE1JpvEt9Ff67bKIoHEljp8m11tSDkSNjKtP/ALQyEHyoT87yWaKjuJ4r a3lnuZUhgiUvJJIwVUUDJJJ4AA718fWrzxE+ebuz6OlShRjyx2I9QvbfT7SS5u5NkKYBIBYkkgBV UZLMSQAoBJJAAJNYPniwuhrWtL5d/etFp9hYB0LqXf5IVJO3zZGK7yCEGxASVj8w5GleI4tY8QCe +t5YrqB3h0fTBzLfbyALhQ20Byo27TtMKtIZCFfI9W8LeBIbLW4vEeuy/bdeWExQoG3W2nhs7xAC AdzDCtK3zNt4CKdg9HB5bOrK0tF1f6L9X/T48TjI01davp/myx8OfDN3oVle3WuvBPrt/cSSTSRP 5iQxBiIYI3KI3lqmDgj77SN/FXX0UV9TGKhFRitEeBKTk7vc8P8Ah3/yT/wz/wBgu1/9FLXUfDv/ AJKB4m/7Bem/+jb2uX+Hf/JP/DP/AGC7X/0UtdR8O/8AkoHib/sF6b/6NvaoR6RXlviX/kqeq/8A YF0//wBH3tepV5b4l/5Knqv/AGBdP/8AR97QBg/ET/kn/ib/ALBd1/6KavcK8P8AiJ/yT/xN/wBg u6/9FNXuFAHK/Fj/AJJZ4y/7At7/AOiHrma6b4sf8ks8Zf8AYFvf/RD1zNAHmOur4l8NQeIfE3hC 7lj0yx8RI+r6dDp8NwhgNpaySXG07XJyTvAcZDbsptZj7Bo2q2Gt6XbalpF3FeWFwu+KaPOGHToe QQQQQQCCCCARR8Jv9f4y/wCw0v8A6Q2leRfEXw/N8FfGd14z8Ladcf8ACI6hBsvrK2YGGC53ZXdG QNkTfdVlP7t3PVcQyfK8RcNwzOnz0LRqK72+K/d/LR6nTQxDpu0tj13WtJsNd0m703V7eK6sbhNk sMgOGGe2OQQcEEYIIBByBXz/AKsZPFs3iP4Za1cyaVqemTg6Re7VNu1qWj8u3mMa/u0kcxOFGEDt GqonlxRH6A0bVrDXdLttT0e5S6sLld8MqHII9D0IIOQQQCCCCARiuG+LnwzHjqTSb7TtRGka1p0o Md2sfJjLKSCy4fcmCyc4DEjjcWX4Th/MvqFeWHry5Yvrr7s1s2vwatqtGdlenzrmWv8Akeefs+CP wprOoaDN9u0z4g2Mjg6fqVwDaXURw0iRKq/IXVISXBc4ijdd6b4z9U6DrFvrVkZ7dZYpI28ue2mA WW3kwCUcAkA4KkEEqysrKWVlY+J/FjwHq2vpYa54Y1K4TxbpkMUUbOVCX6RSCVY5EwI93mqHHyhN 3BAG0pf8BeLdYutLu9ffRby11WzdrfWdKjhZo9QaLMZktWGQ8o8tkG0nOwROcCKRfucDxDSr1HWU 26cnZqyvCWi8m4S72dnva7txzoNK1tfz/wCCe3VwXxZZiPCcBJME+sgSx5+WQJaXMi7h0OHjRxno yKeoFdnbalY3X2X7Ne2032uE3Nv5cqt50Q25kTB+ZfnT5hx8y+orzzxpL9r+JVtDt2f2XpBfOc+b 9qmx+G37F758ztt5+sOYZRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUVT1nUItI0e+1K5V2gs4JLiRYwCxVFLED JAzgetAHZfCf/klng3/sC2X/AKISuqrF8EaVPoPgvQNIvHie50/T7e0laIkozxxqpKkgHGQcZAra oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig DzPxxEtr8R9PljJLanpMqTBuii1mQx7fTP2yXdnOdqYxg5jrU+LMHlW2g6woVfsOpRxTMvEjRXAM AQHuvnSW7sCQMRA8lVFZdABRRRQAUUUUAFFFFABWfq2rW+m+UjpPPdTZ8m2t4zJJJjGeBwq5Kgux VFLLuYZFGral9i8qC3i+06hcZFvbBtu7GMuzYO2Ncjc2DjIADMyqxpOm/YvNnuJftOoXGDcXJXbu xnCKuTtjXJ2rk4ySSzMzN52PzCOEVlrJ9P8AM7MJhJYh3ekSPS9PlW4bUNTZJdSkUp8hJjtoyQfK jyAcZALMQC5AJAARE1KKK+Sq1Z1puc3ds+hp0404qMVoFee3/iBfEdorRQgaW7LLAX5M6jDJIVx8 vI3KOo+UnDfKsvi/Vf7Xu20q0k3aZFvS+ZeBNICAIQf4kHzeYOhO1Mn94ta/g34bS+J9Ti1HxTC6 eHbVgYdMmjKm+mVvvyg8mFSBtQgbyCxygXf6uX4FzfNLf8jlxOJVNX/pm98EvD0F7pdn4wvkLz3c fmadDJEyfZImyN+GAzI4P3wMBThCVZmf1iiivp4xUFyxPnpzc3zS3CiiiqJPD/h3/wAk/wDDP/YL tf8A0UtdR8O/+SgeJv8AsF6b/wCjb2uX+Hf/ACT/AMM/9gu1/wDRS11Hw7/5KB4m/wCwXpv/AKNv aAPSK8t8S/8AJU9V/wCwLp//AKPva9Sry3xL/wAlT1X/ALAun/8Ao+9oAwfiJ/yT/wATf9gu6/8A RTV7hXh/xE/5J/4m/wCwXdf+imr3CgDlfix/ySzxl/2Bb3/0Q9czXTfFj/klnjL/ALAt7/6IeuZo A0vhN/r/ABl/2Gl/9IbSu5u7aC8tZrW8hintp0aOWKVAySIwwVYHgggkEGuG+E3+v8Zf9hpf/SG0 rvqAPNvDnhHTfh7otlotgbeO3kldYnxse5fDN8+SS8uxMkjghCVVFAVdiuh1zSLfWbNYbhpIpY38 23uISBLbyAEB0JBGcEgggqysysGVmU8jp9zcNdX9hqEcceoWEixymMERzKyhkmjViWCN8w5zh45E DPsLH8s4s4enh5yx9FuUZO8l1TfX0/LRHpYaupLkZeUlWBUkEcgjtXKeOPF0uiobDQrc6p4sniD2 OnpuPBdYxLIwGI41LZ3OUB2kBh1HVqSrAqSCOQR2rH0Hw7pmgyXkunQSC4vHV7i4nnknmmKqFXdJ IzMQAMAZwOcdTXyOEq0qUlOqnKzTUejfm/8AJXe11udMk3oj5d+Ldh438K+LNO8eG7hg8zyXtrux V4EgndGeSIQSnzFDN5zMGXD+YxYAuyD2r4feNLT4hSan4lUpFfzGO3ksQ+9rKGMN5cZbC7wzNNIH 2j/WFcnZxv8AxG0fT77w1qaa014+hzoz6isc/MCKEIuEBBOYzErbFIBBkO2RsK3z5Z6Z4x+GupJc W9xpt/4a06E39rMrxxRajbuSGKOvO8h13biRuS2Ulz9mVv1nhnOv7QoclRJSW1uyt5vVX+as11t5 mIo8juj6Uoqlo+p2+rWa3Fq3HAdCykoSoYAlSQQVZWDKSrKyspZWBMGo+IdI03U7PTr/AFK1gv7x gkFu8gDuTuxx1AJUgE8E4HUgV9Qc5qUUUUAFFFFABRRRQAVieNIvtfhy507ds/tR4tL8zGfK+0yr B5mO+3zd2MjOMZGcjbqn9n/tPxd4a0zb5sX2ptQuYs7f3Nuu5Hzx924a0OAcnPQruoA9cooooAKK KKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDJ8W 6MviHwzqekmUQPdQNHFcbN5t5cZjlUZHzI4VwQQQVBBB5rzXw7qX9s+H9M1PyvJ+22sVz5W7ds3o G25wM4zjOBXsFeRR2a6F4j1bw/Hj7LbhL6zC9I7adpNsXYDZJHMqqBhYxEMk5oAu0UUUAFFFFABW XqmoSrcLp+mKkupSLv8AnBMdtGSR5smCDjIIVQQXIIBADumpXE6tFqXh7xJd6vpsE11YXxWW8iMw ILqiR4RTgI21FKtyHO9XK/u2XnxU6kKUpUtzbDwjOooz2Om0nSbfTfNdHnnupsedc3EhkkkxnHJ4 VcliEUKilm2qMmtCq2m39tqdjFd2Molt5QdrAEHIOCCDyGBBBBwQQQQCKs18PUlKUm57+Z9RBRik o7BXHeMtYne5Gk6bK0alT9tuYiQ0XClYlb+F2DZJB3KoBwpdGE/irxDJDM+l6O4F8APtFxgMtoCM gAHgykEEKcgAhm4Kq/O6Zo8t35dlYGaGNmPm3KgSNGDlmclz8zscjcdx3NuIYBq9DBYRzkpSXov1 /r/h8K1VRi+y3Ok+Hfg861qvl3ljAfDNtbFHQhSssh27IQoP3Qm7cCB1QD+LHvFeQ+FJrbwFqBW3 jS38M3hL3zMSxtrjaircMx52Mq7ZGJOCEc7R5rn16vq6VJU42R87WrOrLmYUUUVqZBRRRQB4f8O/ +Sf+Gf8AsF2v/opa6j4d/wDJQPE3/YL03/0be1y/w7/5J/4Z/wCwXa/+ilrQsbvW9C8UajqWladp 1/Be2dtbstzfvbNG0TztkbYZAQRMO46GgD2CvLfEv/JU9V/7Aun/APo+9q1/wm3ir/oWdD/8Hkv/ AMiVjRyarqXirUNZ1ezsbLzrK2s44bW7e5/1TzuWLNFHjPnAYweh5oAofET/AJJ/4m/7Bd1/6Kav cK8X8Y2F3qvhTV9O08QG6vLWS2QzyFEXepUsSFY8Ak4xzjHGcjoP+E28Vf8AQs6H/wCDyX/5EoA3 vix/ySzxl/2Bb3/0Q9czVLxZr/irxB4V1nRv+Ef0O3/tGyms/O/tmV/L8xCm7b9lGcZzjIz61doA 0vhN/r/GX/YaX/0htK76uB+E3+v8Zf8AYaX/ANIbSu+oAKwfF+iS6rp7Taa0cGuWsbmwuHJVQ5AP lyYBJhcqodcHoGGHVGXeqK7t0urWa3lMqxzI0bGKRo3AIwdrqQyn0III6g1FSnGpBwmrp6Nd0xp2 d0cVY3sV7G5RZIponMU9vMAssEgAJRwCQDgg5BKsCrKWVlY2axbTwzPodxYQ2EEEKWc4tn8q3jtV v7RtzcJFlA6PLvzsUmRZAojSdideKaGdWa3ninjV2jLxOGXcrFWGR3BBBHUEEHkV+H51l1PB15ex +G7VnvHsn3TWqfVbnr0ajmtR9eb/ABG8C6Pr2n2ei6hCINNnmMWm3MKjfpNwysVVc4Bt3KqgjLAh 2SNeGjEPpFRXNvDd20tvdRRzW8yGOSKRQyupGCpB4II4xXNluZVMBV54baX26bNdmvx2d02iqlNT VmfNPhC08U+FpNQh8F+HvEOqT21vJHeWeokGGx8sySLEjhV82TM4cJEcOhMgG6bbb+R6f4n1GeXx NqN7Zvqmo3tqyzX5Zw9qjkRMSV4VCJFTA287EyY2eKT70tY/stvBDE8pWBAiNJK0j4HTLMSxPuSS Tya+bPjf8M9fl1WOPw1Es9jqN2siWyYEtzMVxvmlJ/eSJ+8+/giPMuZGa7kX9SyHiaGazlSnHlkl fffv6W9Xp6HnVsO6autTr/gx49ufF2jrb63AYNXhhEokKhFvYdzJ5yL7OjK2BtDdMZ2r6RXnXgHw TJ4V1iKy8R6gNW1a0s0fT59pEMcTKqSrGGALSIUWNnOSIvsy5UHYPRa+mpVadaCqUpKUX1TuvvOd pp2YUUUVoIKKKKACrPw7thf+L9c1RwCmmxppUAJwySOqTznA4KsrWgBPIMbYABJbPvbqGytmnuGK xqQuFUszMSAqqoBLMSQAoBJJAAJIrtPh1pVxo3gvTLW/jMWoSK13eRbgwjuJnaaZFIyNqySOByeA OT1IB0dFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAB RRRQAUUUUAFcL8WLZo7LR9bRQI9KvN93Io+cWskbRvz/AM81doZXyQoWEseUFd1RQB5fRVP7D/wj 3iG+0Lbss+b3TeMD7O7fNEvQfupMqFUYSN4BnJq5QAUUUUAFQ3lrb3tu0F3Ck0LEMUcZGQQQfqCA QexANTUUBsebXEWreE76JIL2NhNMzxh41WO/wi8TME+SUICAUPITdtKqY10JfHEmoWoj0ayubS93 MJTqVq2yDaSBwrASlscbHIAJYnICt2d5a297btBdwpNCxDFHGRkEEH6ggEHsQDXnP9la3ZJHZzWj 3t6GEKXCjbFPxnzWIBES4BLAjIIIUPlN3kYvL4SmpqN/6/r/AIY9bC4y8XGbt/X5/wBblWys54La 3stOhmvLljtDSHl3OS0sr44ycszkZJJwGYhT6D4a0ZND0wWwk8+d3aaecrtMsjHJOOTgDCqCSQqq MnGam0XTl02xjiLLJPtHmyqm0O2OSBk4HXAycep61frvw9D2Su92ceJxHtXaOyI7iCK5t5YLmJJo JVKSRyKGV1IwQQeCCO1P0PxXL4SVLHX3uLnQwcW+osGle1XulwQCdijkTNxtBDncA0i0V0HKel2l zBeWsN1ZzRT206LJFLE4ZJEYZDKRwQQQQRUteTJbz23mNpOo32mSujIDbSAxpuk8x2ELhot7MWy5 Qsdx55rdtfF2r2tvajULG11F1WVrqWzY27EgExrFC5YEnhTulUDrnnAAO8orgf8AhZccXz33hbxJ a24+9N5VvPt9PkhmeQ84HyqcZycAEg/4WtoH/Pj4k/8ABFd//G6AON+Hf/JP/DP/AGC7X/0UtdBW H4EgltvA/h6C5ieGeLTrdJI5FKsjCJQQQeQQe1blABRRRQAUUUUAFFFFAGl8Jv8AX+Mv+w0v/pDa V31eSeDPFOneGtQ8UwavFqqPc6mlxC0GlXVwjx/Y7ZMh442X7yOMZzxXRzfErSmUDS9M1/Up88xJ pslqVX+9vufKQ84GAxbnOMAkAHcUV55c+PtUu4jDpPhm7srhuPtGrTQCGMdNwWCSRpGBIOw7AQD8 6nGca9/tzWcf29rs+xfuwaP5mnR5HRyyyNKW5Ix5mwjHyZG6gDrPGninS4be90a0vYrrxCU2R2Nr PH9ogZlysrghvKRQQxd1I5ACuWVGwxr73HmSRW7stgxjvbUxk3Kof9XNGFJ8xMKxCgbmG4KfMiML YtxNpnhjR1WG3gtLWPcIba3VIlJwzsFHCqMB2ZiQqgMzEKGYQ/Dy/svFiReIDIVuAu61tQwDW8D7 lBZkJ8zzNuWGSivEEx5kLMflOKsPhI4Z4utC8o6adb9JeXZ3untvZ9OGlJy5UzubiCOaKa3uoIpo ZFaOWGaMOjqRgqysMEEEgg1Dp9jZ6ZZx2mmWdvZWkedkFvGI41ycnCjgZJJPuTViobqcQR56sfuj 1r8ow1Kvi5xwlC75novPv9277LXY9KTUVzMz9b1drFTFY2v9oah8v+jpOkZiV9wWSTccrHlCMqrN wcK2CK56PQLWacXurJHf6qzxyPdsmxgY5FlREwcpEropCZI4y25izNe02xjsYXVXkmmlcyz3EpBk nkIALuQAM4AAAAAACqAoAFqv1/JOHKGWU3ze9OSs3+aXl+Z5davKo/IrSWpurm0vNQczXkEYUbHk WAPggyJCXZVYhmG7ltrFdxGas0UV71ChTw9NUqStFbIxbcndhRRRWogooqlrV82nabJPDD9ouSyQ 28G/Z500jBIo93Rdzsq7jwM5PANAE2nWX9v+MbHTSM2em+Xql77sHP2aPseZY2kypOPs+1hiSvV6 xPCXh+Pw9YTR+cbm9u5vtN5cbdgllKKmVTJ2KFRFC5JwoyWbcx26ACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDF8XaCniLSPsvn fZrqKVLi1uQm4wyocg4yCVIyjAFSyO65G7NeeaLfNqOmxzzQ/Z7kM8NxBv3+TNGxSWPd0ba6su4c HGRwRXrtec+OtL/sPUJfENqrGwvJQdWB5WDbEEW6z1CgRxxuPugYk+QJIXAKtFFFABRRRQAUUUUA FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAFTVbGPUtOntJXliEi/LLEds kTjlZEP8LqwDK3ZgD2rwjwrcyfBjWns/EF9b3NsLh/saxEIwjnjwZpBhn8pnt4QyoruhhJBAKpc/ QVZ+paLpuqXen3WoWUFxcWEpmtZJFyYnxjI/Q/UKeqgjGvQp4inKjVV4yVmhxk4u6NjR9at/ENlc HR5xHcpax3DebEXWESl1jY4YLKu6N+UcqwXKttZWOdYahJqCzG5QJdW8z206o++MSIcMEfADLnvg EHKsFdWVY7vTYrnULS98yeK4tgyBoZChdGZGKEjnaWijJxgnZtJKsytZt4Ira3igtokhgiUJHHGo VUUDAAA4AA7V42U8P0MqrTnR1UrWvq1vfWy020121ZtVruokmSUUUV75gFFFFABRRRQAVZ+H9kNV 8SajrE6CWy08rZ2DP0W4Af7RKn8LcOkW7llaOZPly27KktJ9f1P/AIR6xmltmnt2lu7yIkNaQZC5 Uj7srksIycD5JG+by9jer2ltBZ2sNrZwxQW0CLHFFEgVI0UYCqBwAAAABQBLRRRQAUUUUAFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFF FFAHlWp6O3hC6FvjOg3ExFnMBgWju5K2zgcKmW2xEYXG2MgMEMstel3dtBeWs1reQxT206NHLFKg ZJEYYKsDwQQSCDXl2s6Rc+D57hxHdXPhokSrdPOZm05dqh1maRjIybsuJMttDsG2JGGIBNRUdvPF c28U9tKk0Eqh45I2DK6kZBBHBBHepKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK KKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACq9xPN9ogstPg+16nc58i33bQQMbndsHZGuRubB6g AMzKrNlnupr0WGj2L6hqJUO0ausaQISVWSZz91CQegZyFYqjbGx3HhfwpZaIxvJRFea5KhSfUXiC yMpIJjTqY4gQMRgkcZJZyzsASeEPDNp4c09VRYZ9UmjQX+oiIJLeyqDl3OScZLbUyQgO1cKAK3qK KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoooo AKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDhvEPg25S6n1HwvNFHPM5km025fy7SV2OXkDKjPFIThjgMjHd lNzmQc5YajBdzXFtzDf2pC3VlKQJrZjnAdQTjOCQwyrD5lLKQT65WL4m8NWHiKKH7Z58N1b7jb3d tKY5oScZwRwy5Cko4ZGKruVsCgDiaKpavJdeFm8vxTLCLYjcmrQwPFaMPSQksIGBIUB3w+V2sSWR LNvPFc28U9tKk0Eqh45I2DK6kZBBHBBHegCSiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooo oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiqF5qsEF6lhCs15qkih47G0TzJmUnaGKj7ibvl8xyqAkZYUAW7i eK2t5Z7mVIYIlLySSMFVFAySSeAAO9Jo2m6j4r2tZPc6ZorLvXVEETSXQ/h+zqwYbSRkyOmCuNgY OJE3PD3g25e6g1HxRNFJPC4kh022fzLSJ1OUkLMivLIDlhkKinbhNyCQ9zQBnaFomm6BZG10eyht IWbzJNg+aWQgAySMfmdyAMuxLHHJNaNFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUU AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXDeIf Btyl1PqPheaKOeZzJNpty/l2krscvIGVGeKQnDHAZGO7KbnMg7migDyG01JJrprS4tb6xvlUs1ve Wzwk7SA+xiNkoUlQWjZl+ZecMpN6u/13RNN1+yFrrFlDdwq3mR7x80UgBAkjYfMjgE4dSGGeCK4P VfDWs+Hk8+1ubnX9OVd9x54QXkOOpjSKNVmXHOzCuNrbfMLKgAGUVU03UbTUoXksp1lEbmKVejxS DGY5FPzI4yMqwDDuBVugAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqC9uobK 2ae4YrGpC4VSzMxICqqgEsxJACgEkkAAkiq2k3U/ihjH4PlsL2JDifUGm321vnsCmfNkGd3lArwP mdNybu28PeCLHSL+O/ubzUNW1CLcIbi/kX9yCMfJHGqRhsFhv2b8Oy7tpxQBy2kaVqviZsRR6joe lgbjezQLHczHoFihlUlOQdzSoOANitvDp6FoWiaboFkbXR7KG0hZvMk2D5pZCADJIx+Z3IAy7Esc ck1o0UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFA BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHP8Aibwlp2vS rdPvsdWRRHHqdoqC5SMEny9zKwZDub5GDLk7gAwVhxWoaX4k0LBvLT+3bYqXa60q3EJgA+8HgeVn fjkeWXZuRsBC7/VaKAPJ9PvrTUbSO60+6gu7WTOyaCQSI2CQcMODyCPwqxXUeI/BenarczajZAab rjAH7dACPNYABfPQECdQBtw/KgnYyEhhxGpz3/h3f/wlFp9lsom2HWFeNbKQn7pOXLxbv+mgChvk DuShcAv0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUVVu7p4pobaztLi/1CcM0VnbbPMdVxubLsqqq 5GWZgMlVzuZQdfRvBlxrH7/xhAsVoMGHSorlmDA85uWXAc4+UwgtF97JlyuwAxvPv7u7ktNC0qfU 54mVJpFkjigtnYAqJXZgehDEIruqkEr8ybt7S/Act4/meM5tP1K227k0uK2P2dXPXzS7Hz9v8JKo ufmKbgmztNL02x0iwisdKsraxsos+Xb20SxRpkknCqABkkn6k1aoAKKKKACiiigAooooAKKKKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKK KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDz3VvBF3pjB/BaWv2dziT Tr67kjhi9GhcJIY1A+XyguzG0rswwfHtLp5Zpra8tLiw1CAK0tnc7PMRWztbKMysrYOGViMhlzuV gPWqxvEnhvTfEMMf26ELdwBvst7Gqi4tWOMtE5BxnaMjlWA2sGUkEA4iijVdA1vw6PNR7nxDpn8T JCi3luAMl3VSqzL97iNFcYUBJCxYV9PvrTUbSO60+6gu7WTOyaCQSI2CQcMODyCPwoAsUUUUAFFF FABRRWfbXs+r3ctj4Zt01K8iZklkZ2jtbdl+8ss6owVxwPLAZ8spKhcsAC5cTxW1vLPcypDBEpeS SRgqooGSSTwAB3pNM0zXvEOx7O2/srSZG2NeXgeK8AH3mjtnj/4CGkK4OW2OoXf0mieArS2uob3X LuXXLyJllhF1DEILWUHO+GML8pyBtZ2d1AwH+Zi3Y0AY3hvw3pvh6GT7DCGu5wv2q9kVTcXTDOGl cAZxuOBwqg7VCqABs0UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABR RRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFF FABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXKeJPBdrql5LqOnXdxperOBvmhO+KcqMDzoT8r9EB YbZNqBRIorq6KAPJWfUdPvIrLxBpwsbiYlYJophNbXDAbiscmFbcF5KuiE7XKhlRmFqvRNX0201j TprHUYRNazAblyVIIIKsrDBVgQGDAgqQCCCAa4DV/C2peHke6026udW0mPl7OWPzLuFPWKQczKoA +RlaVvmO922owBFVe9uharEFilnuJ3EVvbQgGSeQgkIoJAzgEkkgKAzMQqkiPS/t/iWUweHUa3VM +df31lKIYSOCgQlDLJuBVlDDyyr7yrKEftfD/gjSdIu47+Xz9T1aPOy/1BlkljyCp8sABIsqdp8t U3ADduPNAHP6X4O1XWCJPEsg07TmGRp9lcOLh+6mW4Rl2YzzHHn5lH71lJU+hWltBZ2sNrZwxQW0 CLHFFEgVI0UYCqBwAAAABUtFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRR RQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFF ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUA FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBwHxy8Z6j4C+H11rujw2k13FNFGqXSsyYZsHIVlP6181f8 NV+OP+gV4b/8B5//AI9Xt/7W/wDyRbUP+vq3/wDQxXy98D/ip/wq2/1W5/sb+1Pt0cce37V5GzaS c52NnOfappu8pJv+rIqeiVv61Oy/4ar8cf8AQK8N/wDgPP8A/HqfB+1Z4zWeM3GkeHnhDAuqQzKz LnkAmU4OO+D9DXT/APDXP/Uk/wDlW/8AtNeWfFr4gzfGXxFpBtdJtNHltYXiH2nUo1R8ndkyyCNV 6cAnqfeq1urInSzufcHgXxLbeMPCOl6/ZRtFDfQiTy2OTG2SGUnvggjPfFc78cvGeo+Avh9da7o8 NpNdxTRRql0rMmGbByFZT+tXfg74bufCXw10LRb+SKS6toSZGiOVDMxcgHvjdjPfFcZ+1v8A8kW1 D/r6t/8A0MUq/ut8vf8AUKN5Jc3b9DxD/hqvxx/0CvDf/gPP/wDHqP8Ahqvxx/0CvDf/AIDz/wDx 6qn7K3jzw34F1bxBN4q1H7DHdQRJCfIkl3FWYkfIrY6jrX0V/wANB/DD/oZv/JC6/wDjdU1ZISd7 nglt+1Z4yW4ia50fw9JAGBkSOKZGZc8gMZSAcd8HHoa+s/AviW28YeEdL1+yjaKG+hEnlscmNskM pPfBBGe+K+Jv2nPGPh/xt49tNR8LXH2q1jsEgln8hot7h3PRgGOAyjJFfVP7NQK/BLwxkEZjlPP/ AF2enD3oNtdf8xT92aSfT/I9NrgPjd8Qo/hx4Jm1SNYZtTmcQWVvKTtkkPUsAQdqjJOMdhkZrvyQ oJYgAckmvg74y+J7/wCL/wAXINK0Am4so5vsGmoCQrc/PKfqQTn+6o9Kzd5SUI7s0VknOWyO38Gf tS67c+KNOt/FOn6LDo00ojuJrWKVZIgeN+WkYYBwSMdAa+uVYOoZSGUjIIOQRXxr+0j8G7TwZ4Y0 HWPDsWbW0hSx1BsYZ5M5WdvdiSp/4AK9S/ZN+If/AAk3hA+HdSm3atoyBYyx5ltuin/gPCn22+ta RtJNLdf1/wAH09DN3i03s/6/4B7zXkv7RXxI1j4a+H9KvtCtrC4mu7owOLyN3UKEJ42svPFetV84 ftuf8iZ4d/7CDf8Aos1lUbS07r8zWCu9fP8AI1vgl+0HY+MriPR/FaWula7K+23aLctvc5PCruJK v2wScnocnFe81+cumfDPW9X+G8njHRV+3WttcSQXdtEp82EKFPmAfxLhuccjrjGSPX/gR+0PNppt 9A8fzyT2RIS31VyWkh9Fl7sv+11HfI5XayenUxu0r9D3P4+eOtT+HngVda0WCznujdxwbLtGZNrB iThWU54Hesr9nT4l6x8StF1e81220+3ls7hIoxZxugIK553O3NYv7X80Vx8HLee3kSWGS/gdJEYM rqVcggjqCO9YX7EP/Iq+Jf8Ar9j/APQKilrz36f8AuppyW6/8E+lK+O/EX7T3jPTfEGp2MGmeHWh tbqWBC9vMWKq5AziXrxX2JX5wp/yWpf+xg/9uaUU5VYx7/8AAHJ8tNy7f8E9K/4ar8cf9Arw3/4D z/8Ax6prP9q3xgl3C17ougTWwYGSOGOaN2XuFYyMFPuVP0NfZ1Y/irwxovizSn07xFp1tf2jZwsy ZKEgjcjdVbBPzAg022tULfc4P4P/ABr0H4kObFIpNL11VLmxmcOHUdTG+BuwMZBAPXggZrt/HE+v Wvhe+ufCUdnNrEEZkhgu42dJsDJT5XUgnsc9e1fn1rEFz8N/itcRafKzTaJqWYX3YLqj5XOPVcA/ U1+j9vKJ7eKUAgOoYA9sjNNpTpqcdLiV4TcZanyp8Of2mta1Txpp2m+LrLRrTSrqTyJJ7aKVHic8 KTukYbd2AeOAc9q+rq+If2r/AIef8It4xHiDTodukay5dgo4iuerr/wL7w/4F6V75+zH8Qh408CR 2V/Pv1vSAtvPuPzSR/8ALOT34GCfVT60QanC/Vf1/XkE1yT8n/X9eZ6R408R2XhLwvqOuam221so jIR3duioPdiQB9a+f/g58bPH/wARvG9vpEem+H4LBAZ7ydbaYmKEemZsbiSFHuc4wDXNfti+P/7R 1q38G6bM32awImvtp4eYj5E99qnP1b1Fex/s1fD3/hBvAcc9/CF1rVdtzc5HzRrj5IvwByfdjSpa 3m9un9f1ovMdTS0Fu/6/r18j1yiivFP2kPi6ngPRjo+hzK3ia+j+Ujn7JGePMP8AtH+EfiemDMpc pUY3Zj/Hb9oBvBWtx6H4RhsNQ1KE5vpLkM8UJ7RgIykv3POB05OceXf8NV+OP+gV4b/8B5//AI9W h+zZ8GZPEt3F4w8Ywu+lrJ5tpbTcm8fP+sfPJQHsfvHrx97xrxbd/wBnfFTWrwR+Z9m1qabZnG7b OTjPbpVJcrUZPV7+WxLfMnKK2/E9V/4ar8cf9Arw3/4Dz/8Ax6lT9qrxuWAOleG+Tj/j3n/+PV1P /DXP/Uk/+Vb/AO017H8Efib/AMLQ0TUNQ/sj+y/slwLfy/tPn7/lDZzsXHXpiqjve2wm7aHosTF4 kY9SAa8W/aF+NFx8NZrDTNG0+2vNWu4jOXumby4UDYGVUgsWw4+8MY79K9rr4s/bShkT4m6ZKyMI 5NLQK2OCRJJn+Y/OspvVW6v9GXTj7rv0X+Qn/DVfjj/oFeG//Aef/wCPUf8ADVfjj/oFeG//AAHn /wDj1dr8P/2kvCHh3wRoWjXum6/JdWNnFbytDBCULKoBKkyg4+oFdB/w1X4H/wCgV4k/8B4P/j1a SSTaRCd1dnOfCf8AaV1XxB4ysNF8VaXpscGoSrbw3FiHjMUjHC7g7NuBOBwRjrz0r6ir5P8Ahrff BbxR8S5bo23iAa/f33221fV3EcS3BcuEj8h8ck8CTIOAM5OD9YU/sJtai+00noeF/tGfF7Xvhpqm i22hWml3CXsMkkhvIpHIKsAMbXX1968f/wCGq/HH/QK8N/8AgPP/APHq2v24P+Rg8Lf9es3/AKGt c78Jf2g/+Fe+Crbw/wD8Iz/aHkySSef9v8rO9icbfLbpn1rOk7xbb7/maVNGreX5Fj/hqvxx/wBA rw3/AOA8/wD8errPhT+0R4s8XfELRdB1LT9Cis72YxyPbwSrIAFY8EykdvQ11Hwv/aM/4Trxzpvh 3/hFvsP2wyf6R/aHm7NsbP8Ad8pc5246jrX0BWiXK02tDN63S3Cvlr4l/tFeJ/CHxK1bQ7fS9Gud MsblU+eOUTOmFJG8PgHk87ePQ19S1+evx7iE/wAc/EkLPsWS9RC2M7cqgzis1d1FFdf+AaOyg2/6 3Ptz4a/EHQviHon2/QbnMkeBc2knEtuxHRh6HBww4ODg8HHXV+fHiTw94z+BvjWC6guJLd+Ta6hb 5MF1HnJUg8HoNyN04PIwT9X/AAT+M+k/Ee1WzuRHp3iONcy2Zb5ZgBy8RPUdyvVfccnTSavH7jPW OkjgPjf8evFHgT4h3ug6RYaLNZwxROr3UMrSEsgY5KyKOp9K+itDu3v9F0+8mCrLcW8crBRgAsoJ x7c18M/tY/8AJa9V/wCuFv8A+i1r7e8J/wDIq6N/15Q/+gCopa0m3vf/ADKqaVEl2/yKvj7xNb+D fB2q+ILuIzRWMJkEQbaZGJAVc4OMsQM4OM18nXH7VnjJriU22j+Ho4CxMaSRTOyrngFhKATjvgZ9 BXvn7UEMk3wR8RCJGcr5LkAZwomTJ/CvmX9nH4o6L8M7rXZNetdRuFvkhWL7FGjkbC+d251/vDpm lD3pSu9ipaQTRtf8NV+OP+gV4b/8B5//AI9T4P2rPGazxm40jw88IYF1SGZWZc8gEynBx3wfoa9S /wCGq/A//QK8Sf8AgPB/8erhviL8WPhP8R9Q0aXxLp/jAR6c7bYoUgSOQOV3CTEhbHyj7pB61Wt1 YnSzufS/w/8AFNt408HaZ4gsomhivY9xiY7jGwJVlz3wwIz3roa5j4aWvhm08F6cvgYJ/wAI9IrS 22ySRwQzEtzISwOc5B5B44rp6qduZ20Jje2oUUUVJQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUU UUAeNftb/wDJFtQ/6+rf/wBDFeC/srf8IZ/a3iD/AITv/hHvJ8iL7P8A2z5O3dubds83jOMZxX1b 8W/BH/CwvBdx4f8A7Q/s7zZY5PP8nzsbWzjbuXr9a8H/AOGRv+p2/wDKT/8AbqmneMpN9f8AKw52 kkv63PVf+LIf9U2/8ka+c/2qP+EI/tnQP+ED/sHHkS/av7H8ry/vDZu8v5d33vfHXtXb/wDDI3/U 7f8AlJ/+3VY0/wDZJtUvYW1DxhPPaBv3kcGniJ2HormRgD7lTTcbtAnZM9S/Zmup7z4JeG5LmVpX RJolZjkhVmdVH0AAH4Vlftb/APJFtQ/6+rf/ANDFepeGNCsPDOgWOjaPD5NjZxiOJc5OO5J7knJJ 9TWB8W/BH/CwvBdx4f8A7Q/s7zZY5PP8nzsbWzjbuXr9aeI99tx7/qKj7q18z4+/Zy+GOjfEvUtb t9dudRt0soY5IzZSIhJZmBzuRvT2qT46fBDUPh7I2p6QZ9R8MsQPPcAy2xPGJcADBPRgAOxwcZ+k /gf8Gv8AhVt/qtz/AG7/AGp9ujjj2/Y/I2bSTnO9s5z7V6xcQxXNvJBcRpLDKpR43UMrqRggg9QR 2onqly7iho3zbHw/8CfB/wAMfHFzbafr15rdj4gRlP2WS7iW3vcHkRkRhgT3TduweCecfbWk6daa Rplrp2mwJb2VrGsUMSdEUDAFfPHin9lbS9Q16e98PeIZdGs5DvW0a0+0eU3fa/mKdvoDkj1r2b4f aD4j8PaYth4h8Tx+IY4kCxTyWJhuP+Bv5rB+O5APqTVc3NHsLltLuecftW/EL/hFfBR0PTp9msay pj+U/NFb9Hb23fdH1YjpXyv8O7Tx/o93D4i8D6Jq8khV44r230k3SYPDbS0bLngjI56j1r6Y+Iv7 PF9488Y3mvat402NMwWOBNMJWGJeFRSZuw745JJxzXuegaRZ6BoljpOmRCGys4VhiT0VRjk9z3J7 mopqycnu/wAv6/UubvaK2R8V674l+O+v6Pd6XrGleIbqwukMc0L+HFAZT7iDIPcEcg8ivPfB2t61 8MvH9lqMtndWd/YyD7RZ3EbRO8bD5kZWGRuU8ZHoa/SWvHvjX8DbD4l6tZapDqY0fUIozDNKtr5w nT+HI3rgrzzzwcdhQm4yUooGlKLiz1LQNXs9f0Sx1bTJRNZXkKzRP6qwzyOx7EdjXz/+25/yJnh3 /sIN/wCizXpvwZ+H+ofDjQZ9GuPEC6xYeYZbdTZ+Q0BP3hnzGypPOMDBz61D8bvhj/wtDRdOsP7X /sv7JcGfzPs3n78qVxjeuOvWisk/h7r8wpNr4vM479jP/klN3/2E5f8A0COsr48/s+Q689z4g8Dx R22rEGS408YWO6P95OyOecjo3Xg5J9S+DPw9/wCFa+FJdF/tP+0/MunufO+z+Tjcqjbt3N/d6571 3lVVtNprsvyRNK8VZ93+Z+aVz4p8QWnhO48F6hJKNMiuxN9kuUIe1lUsGVc8rkk5U9+cAk5+mf2I f+RV8S/9fsf/AKBXoPxi+C2hfEgLdtKdK1xAFF/DEH8xR/DImRv46HII45xxVn4IfC7/AIVdpWp2 X9sf2p9tmWbf9l8jZhcYxvbP6UQlpLm3f/ACa1jbb/hz0qvzekmit/jG01xIkUMevF3kdgqqouMk knoAO9fpDXzFrf7Kn9qa1f3/APwmXlfariSfy/7L3bdzFsZ84ZxnrUq8akZ9v+AU7ODj3/4J7n/w sfwP/wBDl4b/APBpB/8AFVz3i/44eAfDVo0ja/a6lcFC8Vvpji5aQjtuTKKf95hXkH/DI3/U7f8A lJ/+3VPY/skWyXkLX/jGaa1DAyxw6cInZe4VzIwU+5U/Shq+gr2PCNHstU+K/wAWMJDm61e9a4nC 8rDGWyxJ9FX88Dua/RmNFjjVEGFUAAegri/hr8MvDXw7s5IvD9o5uZRtmvblg88ozkAtgADpwoA4 Bxnmu1q9IxUI7InWUnORzXxG8I2XjjwfqGg6iMJcJmKTvFKOUcfQ/mMjvXwb4R8Ra98HviJdSeRi /szLaXVq7FUlBBHPHIztYHvgetfovXivxm+Atj8RvEUGtW2rf2Pe+UIrki0Ewnx91j864YDjPOQB 0xWVnGV49d/6/A00lGzPAP2c/Bdz8RviZLreu77qwsJft15JKNwuJ2YlUPrlssfZSO9fdNcb8J/A Vj8OfCEOiWMv2mXe01xdGPYZ5D/FtycAAAAZPArsjnB2kA9sjNayaSUY7IzV23KW7PO/jZ8TbL4a +GGum8ufWLkFLG0Y/fbu7Ac7FyM+vA4zmvirRfCfjj4savqur6bYz6xeGQPd3DyxxLuboMuyjoOF HQAcAYr6R8e/s7at458S3Gt6947D3MuFWOPSSI4UHREBnOFH8ySckmvbfBnhjTPB3hyz0TRIPKs7 ZcAnlpGP3nY92J5J/pUQjvKW5cpbRjsfIcPw/wD2g4YkihufEUcSKFVF8RIAoHAAHn8CvHreGa38 bxw+ISDcR6iEvjcuHBYS4k3sSQ3OcnJB5r9OK+ZvEX7LH9s+INT1P/hMfJ+23Utz5X9l7tm9y23P nDOM4zgU1JqaYnFODR6J/wAWQ/6pt/5I1s6H4p+GGgwSQaFrvgvTYZG3vHZ3lrCrNjGSFIycV4j/ AMMjf9Tt/wCUn/7dSj9kfBB/4Tb/AMpP/wBuprcD6oVg6hlIZSMgg5BFeEfHn4g/C6DVB4b8daLe a3eWwDsLWDD224KwAlLxsNwKkhCQcYPpXultF5FtFFnd5aBc4xnAxXjnxl+A2m/EbXI9ag1eXSNS 8tYpmFuJ45VXODt3KQ3IGc4wBx3qJrVW2HB6a7mHb+B/2eZoI5ftPh6PeobY/iJwy5HQjz+DUn/C B/s8/wDP54b/APCjf/4/XKf8Mjf9Tt/5Sf8A7dR/wyN/1O3/AJSf/t1UxI8P8jTrL42xweH3jOlQ 6+qWbQymRfKFwAhV8ncMY5yc1+jVfPPw+/Zk03wz4pstZ1XxBLqwspFmht0tBAvmKQVLku+QOuBj nHPY/Q1UtKajfb/gCes3K2//AAT5F/bg/wCRg8Lf9es3/oa1tfs7/wDCsf8AhWFl/wAJf/whn9r+ fNv/ALU+y+ft3nbnzPmxjpXofxw+DX/C0dQ0q6/t7+y/sMTx7fsfn79xBzneuOnvXmX/AAyN/wBT t/5Sf/t1Z0rxi0+t/wA7lVLSaa6W/I9g0vUfg9pN9Fe6VefD+yvIs+XPbS2cciZBBwykEZBI/Guo 0/x14S1G9hs9P8U6Dd3czbY4INQhkdz6KobJP0r53/4ZG/6nb/yk/wD26ug8Afs0/wDCI+MtJ17/ AISz7X9gmE3kf2b5fmcEY3eacdfQ1as2k9iXdJtbn0VX58fHX/kvPiH/AK/4/wD0FK/Qevnzx3+z h/wlfjzUPEv/AAlX2T7XOs/2b+zvM2YAGN3mjPT0pQ0qxk9l/mhy1pyj1/4c9u8RaBpfifQp9J12 zivLC4Ta8Ug/Ig9Qw7EciviX4y/BvW/hfqCa1olxc3WhpMHgvosrNZvuygkK9CDjDjAJx90kCvu5 RhQPQYptxDFcwSQXEaSwyqUeORQyupGCCDwQR2qWnfmjuOL05ZH5leMvFGp+MNaOra5Ik1+0UcTy qm3zNihQxA4yQOcYHtX6R+E/+RV0b/ryh/8AQBXgvjD9lfR9V1ya88P67JotnL8xs2tPtCo3fY3m KQvTg5xzzjAH0LpNn/Z+lWVlv8z7NCkO/GN21QM47dK0i1yNbO/+ZEl76fRL/I534neLfD/g3wnc X/ixDNpsx+zG2EHnfaGZSfL2n5eQG+8QPU14Z4Psv2e/GMF5fPpltojJMVMOq6q1ozkjOUQXBG3n HGAOmK94+I/gvTfH3hS50LV2ljhlZZEmhIDxOpyGGQR6g+xPTrXz5/wyN/1O3/lJ/wDt1Zrd3Ro9 lY6v/hA/2ef+fzw3/wCFG/8A8frxf9o/QPh3okWgH4bzaZK0pn+2fYtSN3gDZs3Zkbb1b0zz6V3v /DI3/U7f+Un/AO3Uq/sjDcN3jUlc8gaVg4/7/U2r2EnY9G/ZLJPwV0zJJxcXAGe37w17HWH4I8L6 f4M8L2Og6OJPsdopCtKQXckklmIAGSST0FblaTab0IgmlqFFFFQUFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRR RQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFF ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUA FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU UUUAFFFfI/7aniTU08QaR4dhupYtKayF1LAjkLM5kYDeP4seWCM9CamUrWXcqMb3fY+uKK+DfA37 Pnivxn4Wsdf0vUNDis7wM0aXE0qyDDFTkLER1B71vf8ADKnjj/oK+G//AAIn/wDjNW007MhNNXR9 qUV+eHxV+EevfDO20+fXbvS7hL53SMWUkjkFQCc7kX1HTNfUf7JHiTUfEHwylj1a5muptPvXto5Z nLsY9qsoJPJxuIHoAB2oilJNroEm4tX6ntlFZ/iL/kX9T/69Zf8A0A1+a3gzw5d+LvFGn6DpslvF eXrmON7hisYIBPJAJ7ehqYtylyryKatHmZ+nNFfFf/DKnjj/AKCvhv8A8CJ//jNcd8UPgr4l+HGh 2+q63daVcWk04th9jmdmVipYZDIvGFPTNDaW4JN7H6C0V86fsYeI9T1Xwxrel6jdy3NtpssItfNc sYkZWGwE9FGwYHbJr3vxF/yL+p/9esv/AKAadX92m/K/4XFT99287GhRX54/s7f8lq8K/wDXy3/o t6+p/jX8d9I8BCXS9HEWq+JMEGENmG1PYykdT/sA545K5GSVoxT7ijrJo9nor4R8F/D7xx8cfEL6 7rl5OmnucS6pdr8pUE/u4EGAcHdwuFHOSDwfr/4e/Dnw14B09Lfw/p8aXG3bLeyqGuJs4zukxnGQ DtGF9BT5WleQN62jqdfRWf4i/wCRf1P/AK9Zf/QDX5reDPDl34u8UafoOmyW8V5euY43uGKxggE8 kAnt6Gpi3KXKvIpq0eZn6c0V8V/8MqeOP+gr4b/8CJ//AIzR/wAMqeOP+gr4b/8AAif/AOM0xH2p RXA/A7wbqHgL4e2mg6xNaTXkM0sjPaszRkMxIwWVT+lN+Pmv3nhr4S+IdR0yV4L1YlhiljO1ozI6 oWB7EBiQR0OKVRqCvuOCc3Y9Aor87Phl8NPEHxVvtWfSr+xW5tSstxLqE0gaRpC3OVRiTkEkn1rv /wDhlTxx/wBBXw3/AOBE/wD8ZqrNbiuuh9qUV+enxC+E/ij4c6pocVzPa3eoajI32NdKeWSXzEK4 wCindlhjGTX2n8FL7Xb/AOGeiy+LLe9g1pEaKcXsTRzNtcqrMGAOSoU5PXrQleLkhNtNJncUV8f+ Kv2ZfGWr+KNY1K21Pw8sF5eTXEayXEwYK7lgDiIjOD615l8VPhBr/wANLGwutdvNLuI7yRooxZyy OQVGTnci8fnUKWib0La1sj9DaK/PX4W/BzxB8StLvL/QrzSreG1mEDi8lkRi20NkbUbjBr0/wV+z T4x0PxjoerXepeH3t7G+guZFinmLlUcMQoMQGcDuRWij7yT0M29Lo+u6K4X46/8AJHvFv/YPk/lX wh8NfA2pfELxJ/Ymiz2cF15Lz77t2VNq4yMqrHPPpUJ3k4r+t/8AItq0VJn6U0V8V/8ADKnjj/oK +G//AAIn/wDjNH/DKnjj/oK+G/8AwIn/APjNMR9qUVznw30K58M+A9C0S/eGS6sbVIJXhJKFgOSp IBx9QK8T/bc/5Ezw7/2EG/8ARZpVGoba6/qOC5t9D6Por89fhb8HPEHxK0u8v9CvNKt4bWYQOLyW RGLbQ2RtRuMGu2/4ZU8cf9BXw3/4ET//ABmqaa3JTvsfalFfmr4k0fXfhl46m0970W2taaystzYz MANyBgVbAOCrdwOpBr9E/B2ozav4S0XUbrb9ou7KGeTaMDcyAnH4mhJSjzIG2pcrNeiiikMKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK KKKACvi79tb/AJKXpH/YJT/0dLX2jXxx+21Y3EfjnQr9oyLWbTvJR+xdJGLD8A6/nWc94+v6M0ht L0/VHvP7NH/JEfDP/XOX/wBHPXp1fF3w0/aO/wCEI8EaZ4e/4RX7d9iV1+0f2j5W/c7N93yjj72O prp/+Guf+pJ/8q3/ANpreo1KbaMKaaiky7+3F/yB/Cn/AF3uP/QUrW/Yn/5J5rX/AGEz/wCio68N +OPxj/4WlZ6TB/YX9lfYJJH3fbPP37gBj7i4xj3r339jLT57X4X3t1OjJHeajI8JII3KqIpI9RuD D8DU0U0p3/rVF1Wnyf13PbPEX/Iv6n/16y/+gGvzW8GeI7vwj4o0/XtNjt5byycyRpcKWjJII5AI Pf1FfpT4i/5F/U/+vWX/ANANfAP7O3/JavCv/Xy3/ot6ikm61l5fmx1Hald+f5I7r/hqvxx/0CvD f/gPP/8AHq474ofGrxL8R9Dt9K1u10q3tIZxcj7HC6szBSoyWduMMemK+yviz8MtF+JOifZdTU29 /CCbS/jXMkDHsR/Ep7qfwIOCPkXTNX8c/s+eN3sblS1o7b5bVmJtb6PpvQ44PT5gMgjBBGVIrN8s tB6pc0T2r9jDw5qeleGNb1TUbSW2ttSlhNr5qFTKiqx3gHqp3jB74Ne9+Iv+Rf1P/r1l/wDQDXNf DD4leH/iLpP2rRLjZdxgfabGYgTQH3HdfRhwfY5A6XxF/wAi/qf/AF6y/wDoBp4ltxlft+hNBJSV u5+ZWhy6nDqkEuhPeR6kmWiezLCVcAklSvI4znHbNdV8ILnwZb+M7eb4iw3U2lj5lMZ3RiTsZkA3 MnfCnqBkMCRV39nb/ktXhX/r5b/0W9fTPxq/Z+0vxk0+r+GTDpXiBiXkXbiC7bvvA+6xPO4DnnIJ ORd3BKdr7i0k3D0PadGl0+bSrSTRntX00xL9ma1KmLy8fLs28bcdMcVcr8/vBvjjxt8E/E0+mXUE 0USSZutIvCfKk7F0I4BIHDrkHA+8Bivsj4X/ABP8O/EbTfO0a48q/jXNxp85Ami5xnH8S8jDDjkZ weAW5lzRdxXcdJaHU+Iv+Rf1P/r1l/8AQDX5reDLPXNQ8Uafa+FGuE1yVyLVrecQSBsHOHJG3jPc V+lPiL/kX9T/AOvWX/0A1+b3w68Tf8Ib410rxB9k+2fYZDJ5HmeXvypGN2Djr6Gs4W9rr5fmzSd/ Z6ef6Hrv/CB/tDf8/niT/wAKNP8A4/X098GLDxFpnw40q08aPcvr0Zl+0Nc3IuJDmViuZAzZ+Ur3 OOleF/8ADXP/AFJP/lW/+00f8Nc/9ST/AOVb/wC01aeliGr6n1VXDfG3wxe+Mfhhrei6UFa/mjR4 EZgodkdXC5PAztxk8c1J8IfHX/CxPBsevf2d/Z2+aSHyPP8AOxtOM7tq9fpWT+0N4p8QeDfhvcav 4WEIuknSOaaSLzPIjbI3qDxncUHzAjnpUVVZWl5f8Auk7yvH+rHyb4Nsvi/8Prq/XwxoHiKxluCI 7hk0Y3CvsJxgtGwxyeV4Oe9dT/wnn7Q3/Pn4k/8ACcT/AOMVP4I/ai8Q6RY3EXimw/4SK4eTdHP5 0dp5a4+7tSEg885PrXR/8Nc/9ST/AOVb/wC01bv1ZCOC1n4wfGrw61u+v3Wo6espPlrfaNDAJduM gbohnqM49a+s/g74zk8e/D7TdeubeO3upt8c8cedgdGKkrnJwcZwScZxk18bfHL4vf8AC049GX+w /wCyv7OMpz9r8/zN+z/YXGNnv1r6i/ZXsriy+C2jC6jaMzyTToG6lGkO0/iOfpThrGV0Kdk42e+/ 9fcet180ftv/APIteGP+vuX/ANAFfS9fNH7b/wDyLXhj/r7l/wDQBWFX4fmvzRrT3+T/ACLP7Ef/ ACJPiD/sIj/0WtfR1fOP7Ef/ACJPiD/sIj/0WtfR1dNTf5L8jGnt83+Zwvx1/wCSPeLf+wfJ/Kvh D4a6X4s1fxJ9m8AyXkes+S7ZtLwWr+WMbvnLLx04zX3f8df+SPeLf+wfJ/Kvh74O+Pf+FceMP7d/ s3+0v9He38jz/J+8Rzu2t6dMVjC3tHft/mazvyK3f/I9H/4QP9ob/n88Sf8AhRp/8fr658DW+o2n gzQrfXWlbVorGFLsyy+Y5lCAPufJ3HOecnNfOH/DXP8A1JP/AJVv/tNH/DXP/Uk/+Vb/AO01d9LE W1ufVVfOH7bn/ImeHf8AsIN/6LNe3+APEf8Awl3g3Sde+y/ZPt8Im8jzPM8vkjG7Az09BXiH7bn/ ACJnh3/sIN/6LNZ1k0rPuvzRdJp6rs/yPBPhb8Y/EHw10u8sNCs9KuIbqYTubyKR2DbQuBtdeMCu 2/4ar8cf9Arw3/4Dz/8Ax6vRv2I/+RJ8Qf8AYRH/AKLWq37QPwATVftXiXwLAI9ROZbvTUGFuO5e Idn9V6N2weG0qNxevl+RFNKS0/rU+bPEmsa78TfHU2oPZC51rUmVVtrGFiDtQKAq5JwFXuT0JNfo n4O06bSPCWi6ddbftFpZQwSbTkblQA4/EV8o/BP9oS98NyJoHxBa5utORvLjvnBae0xwVkHV1H/f Q5HzcAfXmm39pqlhBe6dcw3VnOoeKaFw6OvqCODVWUYWjsTrKd5blmiiioLCiiigAooooAKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqnq+lad rNk1nrFhaX9oxDNBdQrKhI6EqwI4q5RQByv/AArjwP8A9Cb4b/8ABXB/8TR/wrjwP/0Jvhv/AMFc H/xNdVRQByv/AArjwP8A9Cb4b/8ABXB/8TXUQxpDEkUKLHEihVRRgKBwAB2FOooAbIiSxtHIqujg qysMgg9QRWBp3gfwnpl7Feab4X0KzvITujnt9PijkQ9MhgoIroaKPMPIKzdc0HR9fhjh13SrDU4Y 23ol5bpMqtjGQGBwa0qKAOd0/wAC+EtOvYbzT/C2g2l3C26OeDT4Y3Q+qsFyD9K6CREljaORVdHB VlYZBB6ginUUb6B5nPad4H8J6ZexXmm+F9Cs7yE7o57fT4o5EPTIYKCK6GiigDK1zw3ofiAwnXtG 0zUzDnyvttrHNszjO3cDjOB09Kz7TwD4Os7qG5tPCfh+C4hcSRyxabCrowOQykLkEHnIrpaKFpsD 1GyIksbRyKro4KsrDIIPUEVy/wDwrjwP/wBCb4b/APBXB/8AE11VFAHK/wDCuPA//Qm+G/8AwVwf /E0f8K48D/8AQm+G/wDwVwf/ABNdVRQBS0fSdO0WyFno2n2mn2gYsILWFYkBPU7VAGatyIksbRyK ro4KsrDIIPUEU6ih67gtDlf+FceB/wDoTfDf/grg/wDiaP8AhXHgf/oTfDf/AIK4P/ia6qigDll+ HXglWDL4O8NhgcgjS4Mg/wDfNdT06UUUAFZmuaBo2vxRR67pOn6nHES0a3lskwQnqQGBwa06KAM7 RNB0jQYJIdC0qw02GRt7x2dukKs2MZIUDJx3rRoooAgv7O11CzmtL+2hurSZSkkM6B0dfRlPBH1r nP8AhXHgf/oTfDf/AIK4P/ia6qigDlf+FceB/wDoTfDf/grg/wDiaP8AhXHgf/oTfDf/AIK4P/ia 6qigCvp9la6dZQ2en20FpaQrtjggjEaIPRVHAH0qrrmg6Pr8McOu6VYanDG29EvLdJlVsYyAwODW lRQ9dwWhnaJoOkaDBJDoWlWGmwyNveOzt0hVmxjJCgZOO9aNFFAHO6j4H8J6ney3mpeF9Cu7uY7p J59Phkdz6lipJrQ0PQNH0CKWLQtJ0/TIpWDSJZ2yQhyO5CgZNaVFC0DcKKKKACiiigAooooAKKKK ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA KKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAP/Z ------=_NextPart_01D1D547.C4422AC0 Content-Location: file:///C:/F6955D12/file3826-filer/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACFAGoDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2aiii gArH8Sa22hW9lcbY/KmvY4Z3kziONs5bj0x9K2KyPFGoX2l6BPd6bCJrtXjWNChfO6RVPAI7EnqP egDH1bxi0Wp28NjfadBZTWjTrd3KO6yMH27F2sOe9Gn+NszaaNYWCwivdLS7LPuXEpYAoM9sc460 avr3iLStPtYYLE6hqk+ZnjjtSFijUcq212G4thQd2Oc4wKsJ4xhGrwLcB7fT7mwS4ieSB9/mF2BQ 4HBAA4oAksvF9mbrVLbUp4baWzuZEjj53PEqBt+O/wDF09KyoPHOpyaRq01xpDWt9bQ/abSGaGRR LETgA5AJZTw2OORilHirWv8AhLjpbRw/Z2vDAojtmYhNpwxO4Y56nGKdca34nstK1+8kNtcPpknk 28aWTr5xxG2/75yPnYYHp1oAW78Z6pDb6wTpBtrjTLOOUxTKzAyM7A4YcOmACCOeTnB4rT8N6/c6 tfXttI9rdwW6Rsl5aI6xszbsphifmGAeCeGHSsqTxLrh0C2uLIwX17NfLA6RWrYiUqSergE8DkkD nFbnhTU7/VtDW71KFYbgyyLsCFGChiBuUk7Wx1GTQBtUUUUAFFFFABRRRQAUVn6nqX2MCKIAzMM8 9FHrWG91cyMWe5lJPo5A/IUAdZSMwVSzEAAZJPauds9VuLZgJGaaI9Qxyw+h/pWjc6jYXNrJD9rV fMUjODxQBU/tmb7Z9q8qT7B/q92OM+v1/Tt1rcVgyhlIIIyCO9ct9vm+yf2f/o5ixt3849c59fwr YtdRsLa1ihN2rGNQM4PNAGlRXOXmq3Fy5ETNDEOgU4Y/U/0qsl1cxsGS5mBHq5I/I0AdZRWfpmpG 8BilAEyjPHRh61oUAFFFFABRRRQBzOqho9SmMvG4goT3GB0/WrWn6VHNCWugyu/3E3bSB64rb61g 63ZXcUkd/YSn7XExaPeflf1jb/ZIGAexANc+Ir+wjztadfJd/wCvUqKu7FGeFre4kgY5KHGfUdQa Yc+XI+4DywDtI+9k4/wqP+2bTWbgz25KSFB5kEgxJGw4ZWHqDwf/AK4p7f6mb/c/9mWt001dElj7 HJ9r+z+YmfK8zdtPpnGM1AM+XE+4fvATtA5UA4/xrS/5jI/69P8A2WsuILHHG3lK4ZcspH3vmPQ9 QenNMCWCFri4jhU4LnGfQdSa0tQ0hILcSWquxT74JLFh6/X6VHYQiHUoZUYvAyna56qSOAfet+gD mNKDSalCYudpJYjsMHr+ldPSUtABRRRQAUUUUAFVdTtRe6bc2xne38yMgTIcNGccMPp1q1WVrd4E i+yofnkHz+y//X6fnSaTVmBxfixJE0GTXNOEcV9p586STZhnUABgccHcoHXOBWg2paba6bFc6rqN rZC6iU+V56cdyAxPPPGQO1ZXi/Sb3WNEnhsLtrcoFNwPOEaSRZ+YMTwMDn8a8a8S3+n3tzbx6Xp5 srS3i8tA0m8ycnLbsDOf846DzMJhJUIypRn7qendJ9DWUk9Wj3MeN/CrXe/+34PN2bN3nADH5YrR j8i9s4pNKvre7jAKoyOGByc9RxkelfMVanh/xHqXhu/W70+YryPMiY5SUejD+vUdq6nRqLWE3fzE pR6o98urq8u9OTS7CR4IZpRDNeY2vBHzuKg4yc8Z7ZPcV1BvP7MtQZneWFMKC53SegH+0f1rldI1 i38QaZBqdsCI7lMsjHJVhwwP+eevetnS0e/vVW6kwsERRY/+egz1/IAH2OO5rWjf2av+Ipu8mzoo pFliSRc7XAIzT6TpS1qQFFFFABRRRQAyaVYIXlc4VFJNcpJK88rzSffc5Pt7fhW1r0pW1jiH/LR+ foOf54rAmhjuIXhmQSRSLtdG6MPQ0AYV34g8N6lpd5p11q2niK7Qq++blQRxjHcMFNcNB4L8HOEW 78eRSlVCqI0VQvPQZY+pr1LR/BfhWVrh59B08pGq/ehGB1yf5VyfjLwZYahOX8L2dtpsqxmJx5QE c0bcEkYO0+hAz+lcso8svjd2aq8lotjj/GHhfwppHh2C60XWWvLoy7cmRWEynOSAOmOPz9a4au// AOFNeIvO8n7TY+Zs343t0xn+7WLa+Cbq6vILT7ZDBJcttha5ikiRznGAxXGc8fXit4rlVm7mb1O9 +Esu/wALzR7smO6fj0BVP/r13kcrwSpNH99Dke/t+Ncb4M8D6/4LvJhqM1s9rdpwsTliHXGDyB2J FdhVJWBnWQzJPCkyHKuoIqSsvQZS1rJEf+Wb8fQ8/wA81qUxBRRRQAUUUUAZHiBCY7eTsrlT+I/+ tWKzBQWY4Arq7u2W7tnhY43Dg+h7GuVmhILwTpyPldTQBC004xBCpeS4YCO3zjeRnknsB1Na1zpo 07QHDsJLhyhlk/vHPb0FY9taC3lM3mySS9FkY8qB0A/x71o3Go3N1biCXyyuQS23BODn1xXNSotP nqay/L0N6lRNcsNiz/zGR/16f+y1nHQbbUdEZrjLW8pJmi7ZDcOD2OBg+vX6s8tMY2Lj6Vag1C4t 7Y28flhCSclcnk/lVYihGvTcJff1T6NGKdnczNU1ifTCi6uf9AhiJiuwCxz3EmB1wAQRxyfxso6y IsiMGRgGVgeCD0NIks09l5F3EoY5WTBDK4yf0I7fhT44mdkhhXLN8qKP89KwwH1n2XLiFqtL90up U+W/umx4fQhLiTszBR+A/wDr1sVDaWy2lskK87RyfU9zU1dxAUUUUAFFFFABVS+06G9ALfJKBhXH X6H1FW6KAOVurSezbEyYXs4+6f8AD8ahrr2UMpVgCD1BHWsm80RWy9oRGe8Z+6fp6fyoAxqKf5E/ n+R5L+b/AHMc/wCGPetaz0RVw94Q5/55j7o+vr/KgDMtbSe8bEKZXu54Ufj3/Ct6x06GyG4fPKRg uf5D0FW1VVUKoAA6ADpS0AFFFFABRRRQAVzHjLxNeeHW05LSK3b7XI6u9w21UCrnqWUc9OTXT0hA PWgDz+78f6vHpenXcGmxsbiwku59kTyBNrhcYBGF5zu5x7jmr9/46lsLqwR7AvEIY5dUkiV5FtvM AwAygqdvLHJHyjI612Nc6njCEzIP7LvFtJL82C3WY9plDlPu7t2NwIzigChqfjW/0651KP8AskyQ W93FbW9yhLKzMIyQ4HK8SHDdDjBwerL3xre2utXlqi2Mgtr6O1SyBb7VOrBCXUdON57Y+U8irth4 706/8QDRYraYTGeWDO6M4Me7JKhtwX5TgkY5HrUmk+NdP1rTrrUbO2uGtrSFpJ5GCjawGTHjOS2P w560ARxeKL1dYm0y8s47drJpJry5YkRLagZjdT/ebOMZ42P7VkW/j/UrzxNHYfYoNPsptjxPfK0c joWKg4YryduRtDY3DPetu28ZRXPh+fW/7JvVtYlVlGEZpMkDgBuMZBJOBj6VC3jq2OjXeqrpd1LF ZPtuFSSEsg2ghvv8jn60AVLfxreyeLxo8sVoIWvJLdRG2+TChiGOGyPu85UAetR6N43v9RtdSuZh p8ZtIZ5I7VWJlfZuwcbiQPl5yB1GK1rrxd9k1O10x9GvGvrmHzRCrRfKNxUAtuxnjPWob7x3p2n+ IG0aS1madJooTtaPJMgUjapbcwG4ZIHGDQBBZeM764lNvcaV9luI9LkvZFkY7GYbdmx+hQhjnuMY Ip/g7xbdeIb24trpLYNFAkoNvyASSCCQzDt6g+1dZQAB0FAC0UUUAFFFFABWSvhXQlvxfLpsIuBM Zw/PEmc7sdM55zRRQBYj0XTYZ454rOKOWJ5HR1GCC5y/PuTkj1qKLw5o0H+p06CP9wbc7VxuiP8A AfUcnrRRQAyHwxotvazWsVgiwTKqum5iCFOVHXjHtT4vDmjw2NzZJp8X2e7OZ0bLebwB8xPJ4Aoo oAXUPD+lapcrc3tmksyp5YkyQduc4yD0zT5NE0yWZpnsojK0qzGTHzb1UKrZ65CgD6cUUUAX6KKK ACiiigD/2Q== ------=_NextPart_01D1D547.C4422AC0 Content-Location: file:///C:/F6955D12/file3826-filer/image003.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACFAGoDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2aiii gArH8Sa22hW9lcbY/KmvY4Z3kziONs5bj0x9K2KyPFGoX2l6BPd6bCJrtXjWNChfO6RVPAI7EnqP egDH1bxi0Wp28NjfadBZTWjTrd3KO6yMH27F2sOe9Gn+NszaaNYWCwivdLS7LPuXEpYAoM9sc460 avr3iLStPtYYLE6hqk+ZnjjtSFijUcq212G4thQd2Oc4wKsJ4xhGr263Ae30+6sEuInkgff5hdgU OBwQAOKAJLLxfZm61S21KeG2ls7mRI4+dzxKgbfjv/F09KyoPHOpyaPq01xpDWt9bQ/abSGaGRRL ETgA5AJZTw2OORilHirWv+EuOltHD9na8MCiO2ZiE2nDElhjnqcYp1xrfiey0rX7yQ21w+mSeTbx pZOvnHEbb/vnI+dhgenWgBbvxnqkNvrBOkG2uNMs45TFMrMDIzsDhhw6YAII55OcHitPw3r9zq19 e20j2t3BbpGyXlojrGzNuymGJ+YYB4J4YdKypPEuuNoFtcWRgvr2a+WB0htWxEpUk9XAJ4HJIHOK 3PCmp3+raGt3qUKw3BlkXYEKMFDEDcpJ2tjqMmgDaooooAKKKKACiiigAorP1PUvsYEUQBmYZ56K PWsN7q5kYs9zKSfRyB+QoA6ykZgqlmIAAySe1c7Z6rcWzASM00R6hjlh9D/StG51GwubWSH7Wq+Y pGcHigCp/bM32z7V5Un2D/V7scZ9fr+nbrW4rBlDKQQRkEd65b7fP9k/s/8A0cxY27+ceuc+v4Vs Wuo2FtaxQm7VjGoGcHmgDSornLzVbi5ciJmhiHQKcMfqf6VWS6uY2DJczAj1ckfkaAOsorP0zUje AxSgCZRnjow9a0KACiiigAooooA5nVQ0epTGXjcQUJ7jA6frVrT9KjmhLXQZXf7ibtpA9cVt9awd bsruKSO/sJT9riYtHvPyvnrG3+yQMA9iAa58RX9hHna06+S7/wBepUVd2KM8LW9xJAxyUOM+o6g0 w58uR9wHlgHaR97Jx/hUf9s2ms3BntyUkKDzIJBiSNhwysPUHg//AFxT2/1M3+5/7Mtbppq6JLH2 OT7X9n8xM+V5m7afTOMZqAZ8uJ9w/eAnaByoBx/jWl/zGR/16f8AstZcQWOONvKVwy5ZSPvfMeh6 g9OaYEsELXFxHCpwXOM+g6k1pahpCQW4ktVdin3wSWLD1+v0qOwhEOpQyoxeBlO1z1UkcA+9b9AH MaUGk1KExc7SSxHYYPX9K6ekpaACiiigAooooAKq6nai9025tjO9v5kZAmQ4aM44YfTrVqsrW7wJ F9lQ/PIPn9l/+v0/Ok0mrMDi/FiSJoMmuacI4r7Tz50kmzDOoADA44O5QOucCtBtS02102K51XUb WzF1Ep8rz047kBieeeMgdqyvF+k3usaJPDYXbW5TabgecI0kiz8wYngYHP41414lv9Pvbm3j0vTz ZWlvF5aBpN5k5OW3YGc/5x0HmYTCSoRlSjP3U9O6T6GspJ6tHuQ8b+FWut/9vw+bs2bvOAGPyxWl H5F7ZxSaVfW93GAVRkcMDk56jjI9K+Yq1PD/AIj1Lw3frd6fMV5HmRMcpKPRh/XqO1dTo1FrGbv5 iUo9Ue+XV1eXenJpdhI8EM0ohmvMbXgj53FQcZOeM9snuK6g3n9mWoMzvLCmFBc7pPQD/aP61yuk axb+INMg1O2BEdymWRjkqw4YH/PPXvWzpaPf3qrdSYWCIosf/PQZ6/kAD7HHc1rRv7NX/EU3eTZ0 UUiyxJIudrgEZp9J0pa1ICiiigAooooAZNKsELyucKikmuUkleeV5pPvucn29vwra16UraxxD/lo /P0HP88VgTQx3ELwzIJIpF2ujdGHoaAMK78QeG9S0u80661bTxFdoVffNyoI4xjuGCmuGg8F+DnC Ld+PIpSqhVEaKoXnoMsfU16lo/gvwrK1w8+g6eVjVfvQjA65P8q5Pxl4MsNQnL+F7O202VYzE48o COaNuCSMHafQgZ/SuWUeWXxu7NVeS0Wxx/jDwv4U0jw7BdaLrDXl0ZduTIrCZTnJAHTHH5+tcNXf /wDCmvEXneT9psfM2b8b26Yz/drFtfBN1dXkFp9shgkuW2wtcxSRI5zjAYrjOePrxW8VyqzdzN6n e/CWXf4Xmj35Md0/HoCqf/XrvI5XglSaP76HI9/b8a43wZ4H1/wXeTDUZrZ7W7ThYnLEOuMHkDsS K7CqSsDOshmSeFJkOVdQRUlZegylrWSI/wDLN+Poef55rUpiCiiigAooooAyPECEx28nZXKn8R/9 asVmCgsxwBXV3dst3bPCxxuHB9D2NcrNCQXgnTkfK6mgCFppxiCFS8lwwEdvnG8jPJPYDqa1rnTR p2gOHYSXDlDLJ/eOe3oKx7a0FvKZvNkkl6LIx5UDoB/j3rRuNRubq3EEvllcgltuCcHPriualSaf PU1l+Xob1Kia5YbFn/mMj/r0/wDZazjoNtqGiM1wC9vKSZou2QeHB7HAwfXr9WeWmMbFx9KtQahc W9sbePywhJOSuTyfyqsRQjXpuEvv6p9GjFOzuZmqaxPphRdXP+gQxExXYBY57iTA64AII45P42Ud ZEWRGDIwDKwPBB6GkSWaey8i7iUMcrJghlcZP6Edvwp8cbOyQwrlm+VFH+elYYD6z7LlxC1Wl+6X UqfLf3TY8PoQlxJ2Zgo/Af8A162KhtLZbS2SFedo5Pqe5qau4gKKKKACiiigAqpfadDegFvklAwr jr9D6irdFAHK3VpPZtiZML2cfdP+H41DXXsoZSrAEHqCOtZN5oitl7QiM94z90/T0/lQBjUU/wAi fz/I8l/N/uY5/wAMe9a1noirh7whz/zzH3R9fX+VAGZa2k942IUyvdzwo/Hv+Fb1jp0NkNw+eUjB c/yHoKtqqqoVQAB0AHSloAKKKKACiiigArmPGXia88OtpyWkVu32uR1d7htqoFXPUso56cmunpCA etAHn934/wBXj0vTruDTY3NxYSXc+yJ5Am1wuMAjC853c49xzV+/8dS2F1YI9gXiEMcuqSRK8i23 mAYAZQVO3ljkj5RkZzXY1zqeMITMg/su8W0kvzYLdZj2mUOU+7u3Y3AjOKAKGp+Nb/TrnUo/7JMk FvdxW1vcoSyszCMkOByvEhw3Q4wcHqy98a3trrV5aotjILa+jtUsgW+1TqwQl1HTjee2PlPIq7Ye O9Ov/EA0WK2mExnlgzujODHuySobcF+U4JGOR61JpPjXT9a0661Gztrhra0haSeRgo2sBkx4zktj 8OetAEcXii9XWJtMvLOO3ayaSa8uWJES2oGY3U92bOMdtj+1ZFv4/wBSvPE0dh9ig0+ym2PE98rR yuhYqDhivJ25G0NjIz3rbtvGUVz4fn1v+yb1bWJVZRhC0mSBwA3GMgknAx9Khbx1bHRrvVV0u6li sn23CpJCWQbQQ33+Rz9aAKlv41vZPF40eWK0ELXkluojbfJhQxDHDZH3ecqAPWo9G8b3+o2upXMw 0+M2kM8kdqrEyvs3YONxIHy85A6jFa114u+yana6Y+jXjX1zD5ohVovlG4qAW3YzxnrUN94707T/ ABA2jSWszTpNFCdrR5JkCkbVLbmA3DJA4waAILLxnfXEpt59K+y3EelyXsiyMdjMNuzY/QoQxz3G MEU/wf4tuvEN7cW10lsGigSUG35AJJBBIZh29QfausoAA6CgBaKKKACiiigArJXwroS34vl02EXA mM4fniTOd2Omc85oooAsR6LpsM8c8VnFHLE8jo6jBBc5fn3JyR61FF4c0aD/AFOnQR/uDbnauN0R /gPqOT1oooAZD4Y0W3tZrWKwRYJlVXTcxBCnKjrxj2p8XhzR4bG5sk0+L7PdnM6NlvN4A+Ynk8AU UUALqHh/StUuVub2zSWZU8sSZIO3OcZB6Zp8miaZLM0z2URlaVZjJj5t6qFVs9chQB9OKKKAL9FF FABRRRQB/9k= ------=_NextPart_01D1D547.C4422AC0 Content-Location: file:///C:/F6955D12/file3826-filer/image004.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACFAGoDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2aiii gArH8Sa22hW9lcbY/KmvY4Z3kziONs5bj0x9K2KyPFGoX2l6BPd6bCJrtXjWNChfO6RVPAI7EnqP egDH1bxi0Wp28NjfadBZTWjTrd3KO6yMH27F2sOe9Gn+NszaaNYWCwivdLS7LPuXEpYAoM9sc460 avr3iLSrC1hgsTqGqT5meOO1IWKNR91trsNxbCg7sc5xgVYTxjCNXt1uA9vp91YJcRPJA+/zC7Ao cDggAcUASWXjCzN1qltqU8NtLZ3MiRx87niVA27Hf+Lp6VlQeOdTk0jVprjSGtb62h+02kM0MiiW InAByASynhsccjFKPFWtf8JcdLaOH7O14YFEdszEJtOGJLDHPU4xTrjW/E9lpWv3khtriTTJPJt4 0snXzjiNt/3zkfOwwPTrQAt34z1SG31gnSDbXGmWccpimVmDSM7A4YcOmACCOeTnB4rT8N6/c6tf XttI9rdwW6Rsl5aI6xszbsphifmGAeCeGHSsqTxLrjaDbXFkYL69mvlgdIrVsRKVJPVwCeBySBzi tzwpqd/q2hrd6lCsNwZZF2BCjBQxA3KSdrY6jJoA2qKKKACiiigAooooAKKz9T1L7GBFEAZmGeei j1rDe6uZGLPcykn0cgfkKAOspGYKpZiAAMkntXO2eq3Fs4EjNNEeoY5YfQ/0rRudRsLm1kh+1qvm KRnB4oAqf2zN9s+1eVJ9g/1e7HGfX6/p261uKwZQykEEZBHeuW+3z/ZP7P8A9HMWNu/nHXOc+v4V sWuo2FtaxQm7VjGoGcHmgDSornLzVbi5ciJmhiHQKcMfqf6VWS6uY2DJczAj1cn9DQB1lFZ+makb wGKUATKM8dGHrWhQAUUUUAFFFFAHM6qGj1KYy8biChPcYHT9atafpUc0Ja6DK7/cTdtIHritusHW 7K7ikjv7CU/a4mLR7z8r56xt/skDAPYgGufEV/YR52tOvku/9epUVd2KM8LW9xJAxyUOM+o6g0w5 8uR9wHlgHaR97Jx/hUf9tWms3BntyUkKDzIJBiSNhwysPUHg/wD1xT2/1M3+5/7Mtbppq6JLH2OT 7X9n8xM+V5m7afTOMZquM+XE+4fvATtA5UA4/wAa0/8AmMj/AK9P/Zay4gsccbeUrhlyykfe+Y9D 1B4HNMCWCFri4jgU4LnGfQdSa0tQ0hILcSWquxT74JLFh6/X6VFYQiHUoZUYvAyna56qSOAa6CgD mNKDSalCY+dpJYjsMHr+ldPSUtABRRRQAUUUUAFVdTtRe6bc2xne38yMgTIcNGccMPp1q1WVrd4E i+yofnkHz+y//X6fnSaTVmBxfixJE0GTXNOEcV9p586STZhnUABgccHcoHXOBWg2paba6bFc6rqN rZC6iU+V56cdyAxPPPGQO1ZXi/Sb3WNEnhsLxrcptNwPOEaSRZ+YMTwMDn8a8a8S3+n3tzbx6Xp5 srS3i8tA0m8ycnLbsDOf846DzMLhJUIypRn7qendJ9DWUk9Wj3IeN/CrXe/+34RLs2bvOAGPyxWl H5F7ZxSaVfW93GAVRkcMDk56jjI9K+Yq1PD/AIj1Lw3frd6fMV5HmRMcpKPRh/XqO1dTo1FrGbv5 i5o9Ue+XV1eXenJpdhI8EM0ohmvMbXgj53FQcZOeM9snuK6g3n9mWoMzvLCmFBc7pPQD/aP61yuk axb+INMg1O2BEdymWRjkqw4YH/PPXvWzpaPf3qrdPhYIiix/89Bnr+QAPscdzWtG/s1f8RTd5NnR RSLLEki52uARmn0nSlrUgKKKKACiiigBk0qwQvK5wqKSa5SSV55Xmk++5yfb2/CtrXpStrHEP+Wj 8/Qc/wA8VgTQx3ELwzIJIpF2ujdGHoaAMK78QeG9S0u70661bTxFdoVffNyoI4xjuGCmuGh8F+Dn VFu/HkUpVQqiNFULz0GWPqf1r1LR/BfhWVrh59B08rGq/ehGB1yf5VyfjLwZYahOX8L2dtpsqxmJ x5QEc0bcEkYO0+hAz+lcso8svjd2aq8lotjj/GHhfwppHh2C60XWWvLoy7cmRWEynOSAOmOPz9a4 au//AOFNeIvO8n7TY+Zs343t0xn+7WLa+Cbq6vILT7ZDBJcttha5ikiRznGAxXGc8fXit4rlVm7m b1O9+Esu/wALzR78mO6fj0BVP/r13kcrwSpNH99Dke/t+Ncb4M8D6/4LvJhqM1s9rdpwsTliHXGD yB2JFdhVJWBnWQzJPCkyHKuoIqSsvQZS1rJEf+Wb8fQ8/wA81qUxBRRRQAUUUUAZHiBCY7eTsrlT +I/+tWKzBQWY4Arq7u2W7tnhY43Dg+h7GuVmhILwTpyPldTQBC004xBCpeS4YCO3zjeRnknsB1Na 1zpo07QHDsJLhyhlk/vHPb0FY9taC3lM3mySS9FkY8qB0A/x71o3Go3N1biCXyyuQS23BODn1xXN SotPnqay/L0N6lRNcsNiz/zGR/16f+y1nf2DbahojNcAvbykmaLtkNw4PY4GD69fqzy0xjYuPpVq DULi3tjbx+WEyTkrk8n8qrEUI16bhL7+qfRoxTs7mZqmsT6YUXVz/oEMRMV2AWOe4kwOuACCOOT+ NlHWRFkRgyMAysDwQehpElmnsvIu4lDHKyYIZXGT+hHb8KfHEzskMK5ZvlRR/npWGA+s+y5cQtVp ful1Kny3902PD6EJcSdmYKPwH/162KhtLZbS2SFedo5Pqe5qau4gKKKKACiiigAqpfadDegFvklA wrjr9D6irdFAHK3VpPZtiZML2cfdP49vxqGuvZQylWAIPUEdaybzRFbL2hEZ7xn7p+np/KgDGop/ kT+f5Hkv5v8Acxz/AIY961rPRFXD3hDn/nmPuj6+v8qAMy1tJ7xsQple7nhR+Pf8K3rHTobIbh88 pGC5/kPQVbVVVQqgADoAOlLQAUUUUAFFFFABXMeMvE154dbTltIrdvtcjq73DBVQKuepZRz05NdP SEA9aAPP7vx/q8el6ddwabG5uLCS7n2RPIE2uFxgEYXnO7nHuOav3/jqWwurBHsC8Qhjl1SSJXkW 28wDADKCp25LHJHyjI612Nc6njCEzIP7LvFtJL82C3WY9plDlPu7t2NwIzigChqfjW/0651KP+yT JBb3cVtb3KEsrMwjJDgcrxIcN0OMHB6svfGt7a61eWqLYyC2vo7VLIFvtU6sEJdR043ntj5TyKu2 HjvTr/xANFitphMZ5YM7ozgx7skqG3BflOCRjketSaT410/WtOutRs7a4a2tIWknkYKNrAZMeM5L Y/DnrQBHF4ovV1ibTLyzjt2smkmvLliREtqBmN1P95s4xnjY/tWRb+P9SvPE0dh9ig0+ym2PE98r RyuhYqDhiuSduRtDY3DPetu28ZRXPh+fW/7JvVtYlVlGEZpMkDgBuMZBJOBj6VC3jq2OjXeqrpd1 LFZPtuFSSEsg2ghvv8jn60AVLfxreyeLxo8sVoIWvJLdRG2+TChiGOGyPu85UAetR6N43v8AUbbU rmYafGbSGeSO1VyZX2bsHG4kD5ecgdRita68XfZNTtdMfRrxr65h80Qq0XyjcVALbsZ4z1qG+8d6 dp/iBtGktZmnSaKE7WjyTIFI2qW3MBuGSBxg0AQWXjO+uJTb3GlfZbiPS5L2RZGOxiNuzY/QoQxz 3GMEU/wd4tuvEN7cW10lsGigSUG35AySCCQzDt6g+1dZQAB0FAC0UUUAFFFFABWSvhXQlvxfLpsI uBMZw/PEmc7sdM55zRRQBYj0XTYZ454rOKOWJ5HR1GCC5y/PuTkj1qKLw5o0H+p06CP9wbc7Vxui P8B9RyetFFADIfDGi29rNaxWCLBMqq6bmIIU5UdeMe1Pi8OaPDY3NkmnxfZ7s5nRst5vAHzE8ngC iigBdQ8P6Vqlytze2aSzKnliTJB25zjIPTNPk0TTJZmmeyiMrSrMZMfNvVQqtnrkKAPpxRRQBfoo ooAKKKKAP//Z ------=_NextPart_01D1D547.C4422AC0 Content-Location: file:///C:/F6955D12/file3826-filer/header.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"

2

------=_NextPart_01D1D547.C4422AC0 Content-Location: file:///C:/F6955D12/file3826-filer/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01D1D547.C4422AC0--